Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kylmä sota

QuestionAnswer
Mitä tarkoittaa käsite kylmä sota? USA:n ja NL:n kilpavarustelu ja arvovaltakilpailu II MS päättymisestä NL:n romahtamiseen saakka (1945-1991).
Mitä tarkoittaa "kauhun tasapaino"? Kylmän sodan aikana NL ja USA eivät uskaltaneet hyökätä toistensa kimppuun, koska kilpavarustelun vuoksi molemmilla oli riittävästi (ydin)aseita vastustajan tuhoamiseksi. Heidän välilleen ei siis koskaan syntynyt varsinaista sotaa.
Mitä ovat NATO ja Varsovan liitto? Kylmän sodan aikana perustettuja sotilasliittoja. NATO oli länsiblokin ja Varsovan liitto itäblokin maiden. Varsovan liitto lakkautettiin NL:n sorruttua, mutta NATO on edelleen olemassa.
Mitä tarkoittaa sosialistinen suunnitelmatalous? NL:ssa ja muissa sosialistisissa maissa valtio omisti tehtaat ja maatilat. Valtio suunnitteli mitä tuotetaan ja millä hinnalla tuotteita myydään. Kansa ei aina saanut haluamiaan kulutustuotteita, koska valtio panosti armeijaan ja raskaaseen teollisuuteen
Mitä tarkoittaa markkinatalous? USA:n ja muiden länsiblokin maiden järjestelmä, jossa yksityisyrittäminen oli sallittua. Markkinataloudessa yritykset saavat itse päättää, mitä tuottavat ja hinnat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Mitä tarkoittaa kansandemokratia? Kansandemokratioiksi kutsuttiin esim. Itä-Euroopan sosialistisia maita, joissa kommunistinen puolue oli ainoa sallittu puolue. Tätä perusteltiin sillä, että muut puolueet ovat tarpeettomia, koska kommunistit katsoivat edustavansa koko kansaa.
Mitä olivat DDR ja BRD? Kylmän sodan vuoksi Saksa jaettiin vuonna 1949 kahdeksi valtioksi. Itä-Saksa (DDR) oli NL:n ohjailema sosialistinen kansandemokratia ja Länsi-Saksa (BRD) demokraattinen markkinatalousvaltio.
Mikä oli "rautaesirippu"? Symbolinen raja, joka jakoi kylmän sodan aikana Euroopan . Sen länsipuolella olivat enimmäkseen demokraattiset valtiot ja NATO-maat, itäpuolella NL:n kontrolloimat sosialistiset kansandemokratiat, jotka kuuluivat Varsovan liittoon.
Mitä tarkoittaa "Trumanin oppi"? USA:n presidentin Harry S. Trumanin mukaan nimetty oppi, jonka mukaan USA auttaa valtioita, joita kommunismi uhkaa. NL taas halusi edistää kommunismia. Tämän vuoksi USA ja NL päätyivät usein mukaan muiden maiden välisiin konflikteihin ja sisällissotiin.
Created by: sannak
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards