Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kylmä sota

QuestionAnswer
Mitä tarkoittaa käsite kylmä sota? USA:n ja NL:n kilpavarustelu ja arvovaltakilpailu II MS päättymisestä NL:n romahtamiseen saakka (1945-1991).
Mitä tarkoittaa "kauhun tasapaino"? Kylmän sodan aikana NL ja USA eivät uskaltaneet hyökätä toistensa kimppuun, koska kilpavarustelun vuoksi molemmilla oli riittävästi (ydin)aseita vastustajan tuhoamiseksi. Heidän välilleen ei siis koskaan syntynyt varsinaista sotaa.
Mitä ovat NATO ja Varsovan liitto? Kylmän sodan aikana perustettuja sotilasliittoja. NATO oli länsiblokin ja Varsovan liitto itäblokin maiden. Varsovan liitto lakkautettiin NL:n sorruttua, mutta NATO on edelleen olemassa.
Mitä tarkoittaa sosialistinen suunnitelmatalous? NL:ssa ja muissa sosialistisissa maissa valtio omisti tehtaat ja maatilat. Valtio suunnitteli mitä tuotetaan ja millä hinnalla tuotteita myydään. Kansa ei aina saanut haluamiaan kulutustuotteita, koska valtio panosti armeijaan ja raskaaseen teollisuuteen
Mitä tarkoittaa markkinatalous? USA:n ja muiden länsiblokin maiden järjestelmä, jossa yksityisyrittäminen oli sallittua. Markkinataloudessa yritykset saavat itse päättää, mitä tuottavat ja hinnat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Mitä tarkoittaa kansandemokratia? Kansandemokratioiksi kutsuttiin esim. Itä-Euroopan sosialistisia maita, joissa kommunistinen puolue oli ainoa sallittu puolue. Tätä perusteltiin sillä, että muut puolueet ovat tarpeettomia, koska kommunistit katsoivat edustavansa koko kansaa.
Mitä olivat DDR ja BRD? Kylmän sodan vuoksi Saksa jaettiin vuonna 1949 kahdeksi valtioksi. Itä-Saksa (DDR) oli NL:n ohjailema sosialistinen kansandemokratia ja Länsi-Saksa (BRD) demokraattinen markkinatalousvaltio.
Mikä oli "rautaesirippu"? Symbolinen raja, joka jakoi kylmän sodan aikana Euroopan . Sen länsipuolella olivat enimmäkseen demokraattiset valtiot ja NATO-maat, itäpuolella NL:n kontrolloimat sosialistiset kansandemokratiat, jotka kuuluivat Varsovan liittoon.
Mitä tarkoittaa "Trumanin oppi"? USA:n presidentin Harry S. Trumanin mukaan nimetty oppi, jonka mukaan USA auttaa valtioita, joita kommunismi uhkaa. NL taas halusi edistää kommunismia. Tämän vuoksi USA ja NL päätyivät usein mukaan muiden maiden välisiin konflikteihin ja sisällissotiin.
Created by: sannak