Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Forum 9 kpl 6-8

QuestionAnswer
Mikä on KELA? Kansaneläkelaitos, joka huolehtii yhteiskunnan tukien maksamisesta (esim. lapsilisät, opintotuet, työttömyyskorvaukset, kansaneläkkeet jne.)
Mitä ovat tulonsiirrot? Tulonsiirroilla esim. veroina valtiolle saatuja rahoja siirretään yhteiskunnan tukea tarvitseville erilaisina tukina ja palveluina.
Mitä erilaisia tukia ja palveluita lasta odottavat tai pienen vauvan vanhemmat voivat saada? Esim. neuvolapalvelut, äitiysavustus (äitiyspakkaus tai rahaa), äitiysraha, vanhempainraha, oikeus äitiys- ja isyyslomaan jne.
Minkä ikäisenä opintotukea voi saada (jos muut ehdot täyttyvät)? 17-vuotiaana
Ketkä ovat oikeutettuja lapsilisään? Kaikki alle 17-vuotiaan lapsen huoltajat (tuki maksetaan vain toisen huoltajan tilille).
Mitä tarkoittaa kannustinloukku? Tilannetta, jossa yhteiskunnan tuet ovat niin hyviä, ettei esim. työntekoa koeta kannattavaksi.
Kuinka suuri osa valtion budjetista tulee verorahoista? n. 80%
Mitä ovat välilliset verot? Veroja, jotka sisältyvät tuotteiden hintoihin (esim. alv)
Mitä tarkoittaa lyhenne alv? Arvonlisävero
Mitä ovat valmisteverot? Valmisteverot kohdistuvat tiettyjen tuotteiden käyttöön ja kulutukseen. Usein valmisteverot kohdistuvat haitallisina pidettyihin tuotteisiin, kuten tupakka, alkoholi, makeiset jne,
Mitä ovat välittömät verot? Välittömästi maksuun tulevia ja yksilön tuloihin perustuvia veroja (esim. ansiotulovero, yhteisövero, kunnallisvero)
Mitä tarkoittaa progressiivinen verotus? Mitä suuremmat tulot, sitä suurempi veroprosentti.
Mitä tarkoittaa tasavero? Kaikilla on sama veroprosentti tulotasosta riippumatta.
Mitä eroa on varsinaisella luottokortilla ja maksuaikakortilla? Maksuaikakortilla luotolla ostettu summa pitää maksaa kokonaan pois maksuajan päättyessä (ilman korkoa). Luottokortilla summasta voi maksaa kerralla vain osan, mutta jäljelle jääneestä summasta pitää maksaa korkoa.
Minkä ikäisenä Suomessa voi saada oman luottokortin tai maksaa osamaksulla? 18-vuotiaana.
Milloin henkilö voi saada maksuhäiriömerkinnän eli menettää luottotiedot? Jos maksu viivästyy yli 60 päivää. Jos laskua ei ole maksanut muistutuksista ja perintäkirjeistä huolimatta, voi velkoja hakea käräjäoikeudelta ulosottomääräystä.
Mitä seurauksia maksuhäiriömerkinnästä voi olla? Ei saa luottokorttia tai lainaa pankista, ei voi maksaa osamaksulla, voi estää vuokra-asunnon tai työpaikan saamisen (jos työ liittyy rahan käsittelyyn)
Created by: sannak
Popular Social Studies sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards