Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

taloussuhdanteet

QuestionAnswer
Mitä ovat tuotannontekijät? Esim. pääoma, raaka-aineet, työvoima, koneet, energia jne.
Mitä ovat hyödykkeet? Erilaisia tavaroita ja palveluita.
Mitä tapahtuu tuotteiden hinnoille, jos kysyntää on enemmän kuin tarjolla olevia tuotteita? Hinnat nousevat.
Mitä tapahtuu tuotteiden hinnoille, jos markkinoilla on niin paljon tiettyä tuotetta, ettei niille kaikille riitä ostajia? Hinnat laskevat.
Mitä tarkoittaa lyhenne BKT? Bruttokansantuote.
Mitä bruttokansantuote mittaa? Vuoden aikana tietyssä maassa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvoa.
Mitä ongelmia BKT-vertailuihin sisältyy? BKT ei ota huomioon esim. tuotannon haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai ihmisiin, varallisuuden epätasa-arvoista jakaantumista tai omavaraistalouden tuotteita.
Mikä on HDI ja mitä se mittaa? Inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index), jonka avulla vertaillaan eri maiden asukkaiden elämänlaatua.
Mitä tarkoittaa inflaatio? Hintojen nousua ja rahan arvon laskua.
Mitä tarkoittaa deflaatio? Hintojen yleistä laskua.
Mitä haittaa liian suuresta inflaatioista on? Hintojen noustessa ihmisten ostovoima laskee ja yritysten tuotantokustannukset nousevat, säästöjen arvo laskee ja lainat kallistuvat. Tämä voi johtaa yritysten konkursseihin ja työttömyyden kasvuun.
Mitä haittaa deflaatiosta voi olla? Ihmiset lykkäävät ostopäätöksiä kun odottavat hintojen laskevan entisestään, mikä aiheuttaa ongelmia yrityksille. Yritysten voitot pienenevät hintojen laskiessa, mikä voi johtaa esim. irtisanomisiin.
Mitä tunnuspiirteitä liittyy talouden noususuhdanteisiin? Hyvä työllisyystilanne (jopa pulaa työvoimasta), palkat ja yritysten voitot nousevat, ulkomaankauppa on tuottoisaa, valtio saa paljon verotuloja ja pystyy tarjoamaan palveluita, ihmisten ostovoima kasvaa ja kulutus lisääntyy.
Mitä tunnuspiirteitä liittyy talouden laskusuhdanteisiin? Yritysten konkurssit, kasvava työttömyys, ulkomaankaupan väheneminen, valtion verotulojen pieneneminen ja palveluiden heikentyminen jne.
Mitä tarkoittaa talouden taantuma? Tilanne, jossa maan bruttokansantuote laskee.
Mitä tarkoittaa käsite lama? Tavallista syvempi ja pidempi taantuma.
Created by: sannak
Popular Social Studies sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards