Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Talvisota

QuestionAnswer
Milloin talvisota alkoi? Marraskuussa 1939
Milloin talvisota päättyi? Maaliskuussa 1940
Miksi talvisota syttyi? Suomi ei suostunut NL:n vastimuksiin alueluovutuksista. NL lavasti Suomen sodan aloittajaksi ja väitti Suomen ampuneen NL:n puolella sijaitsevaa Mainilan kylää.
Miten Suomi oli varautunut sotaan? Huonosti. Kalusto oli vanhentunutta ja sitä oli vähän. Ennen sotaa Mannerheim kuitenkin määräsi kertausharjoituksen, jonka ansiosta sotilaita oli valmiudessa NL:n hyökkäyksen alettua.
Millaisilla keinoilla Suomi pystyi puolustautumaan pienemmästä armeijasta ja varustepulasta huolimatta? molotovin cocktailit, kasapanokset, mottitaktiikka, hiihtotaito ja lumipuvut, tarkemmin harkitut sotatoimet, kunnon ruoka , taistelutahto itsenäisyyden puolustamiseksi jne.
Millainen järjestö oli Lotta Svärd -järjestö? Naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka toimi sodan aikana sotilaiden tukena esim. ruokahuollossa, lääkintätehtävissä, viestinnässä, ilmavalvonnassa jne.
Mitä naiset ja lapset tekivät talvisodan aikana? Naiset hoitivat miestenkin työt tehtaissa, maatiloilla jne. tai toimivat lottina. Myös lapset auttoivat esim. keräämällä romumetallia ja marjoja, tekemällä polttopuita yms. Osa lapsista lähetettiin sotalapsina turvaan Ruotsiin.
Millaiset olivat talvisodan rauhanehdot? moskovan rauhassa Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle alueita Karjalasta, Sallasta ja Petsamosta sekä ulkosaaristosta (n 12% Suomen pinta-alasta).
Mitä tarkoittaa käsite "Talvisodan ihme"? Suomi onnistui puolustautumaan ylivoimaista vihollista vastaan ja säilyttämään itsenäisyytensä, vaikka hävisikin sodan
Created by: sannak