Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szótár

EnglishHungarian
urge sürget
Prudence óvatosság
normalization szabványosítás
sage bölcs
retain megőriz, visszatart
flex hajlít, izmot feszít(flexing muscle)
affluent bőség, gazdagság (in full affluent)
tip control to them átvegyék az irányítást
rule out áthúz, elvet
latter későbbi
platable kellemes, ízletes
endorse érvényesít, támogat, helyesel
hang on to kapaszkodik
struck ütés
deal is struck megállapodás nyélbe ütve
blizzard hóvihar
collusion összebeszélés
to be poised to do something kész megtenni valamit/készül rá
gridlock döntésképtelenség
accomplishments eredmények
duke herceg, ököl
duke it out kitesz,kiüt
legislative jogalkotó
partisan pártos/párthű
initiative kezdeményezés
impeach felelősségre von
caucus pártvezetőségi gyűlés
aisle folyosó, padsor
immutable változtathatatlan
diminished csökkent, kisebbített
steep meredek
attorney general igazságügyi miniszter
pledge ígéret, biztosíték, fogadalom
accommodative hozzáigazít, helyre pofoz, kiegyenlít
seizure elfoglalás
oppose ellenáll, szembeszáll
scrutinize átvizsgál
applauded helyesel
to cite megidéz, beidéz
insist bizonygat, (on sg) kitart vmi mellett
enforcement kierőszakolás, kikényszerítés
subpoena idézés
dampen elfojt, tompít
kick off előrukkol, lerúg
slate válasz
slew csavarodás, fordulat
betray elárul
to do sg on his own accord önszántából csinál
espionage besúgórendszer
prone to hajlamos
breakout prone kitörésre hajlamos
alter megváltoztat
bound to happen elkerülhetetlenül be fog következni
backstop támasztólemez
treacherous áruló, hűtlen
frictionless surlódásmentes
to grease zsíroz (könnyűvé tesz)
treaty szerződés
motion indítvány, javaslat, menet
referendum népszavazás
daunting ilyesztő
descend leesik, lejön
stalemate holtpont
deterioration elkopás, romlás
notation jelőlés
parse elemez
circumference kerület (pl kör kerülete)
polymorphism többalakúság
cast formáz, kivetít
Created by: MrGekko
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards