Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szótár

EnglishHungarian
urge sürget
Prudence óvatosság
normalization szabványosítás
sage bölcs
retain megőriz, visszatart
flex hajlít, izmot feszít(flexing muscle)
affluent bőség, gazdagság (in full affluent)
tip control to them átvegyék az irányítást
rule out áthúz, elvet
latter későbbi
platable kellemes, ízletes
endorse érvényesít, támogat, helyesel
hang on to kapaszkodik
struck ütés
deal is struck megállapodás nyélbe ütve
blizzard hóvihar
collusion összebeszélés
to be poised to do something kész megtenni valamit/készül rá
gridlock döntésképtelenség
accomplishments eredmények
duke herceg, ököl
duke it out kitesz,kiüt
legislative jogalkotó
partisan pártos/párthű
initiative kezdeményezés
impeach felelősségre von
caucus pártvezetőségi gyűlés
aisle folyosó, padsor
immutable változtathatatlan
diminished csökkent, kisebbített
steep meredek
attorney general igazságügyi miniszter
pledge ígéret, biztosíték, fogadalom
accommodative hozzáigazít, helyre pofoz, kiegyenlít
seizure elfoglalás
oppose ellenáll, szembeszáll
scrutinize átvizsgál
applauded helyesel
to cite megidéz, beidéz
insist bizonygat, (on sg) kitart vmi mellett
enforcement kierőszakolás, kikényszerítés
subpoena idézés
dampen elfojt, tompít
kick off előrukkol, lerúg
slate válasz
slew csavarodás, fordulat
betray elárul
to do sg on his own accord önszántából csinál
espionage besúgórendszer
prone to hajlamos
breakout prone kitörésre hajlamos
alter megváltoztat
bound to happen elkerülhetetlenül be fog következni
backstop támasztólemez
treacherous áruló, hűtlen
frictionless surlódásmentes
to grease zsíroz (könnyűvé tesz)
treaty szerződés
motion indítvány, javaslat, menet
referendum népszavazás
daunting ilyesztő
descend leesik, lejön
stalemate holtpont
deterioration elkopás, romlás
notation jelőlés
parse elemez
circumference kerület (pl kör kerülete)
polymorphism többalakúság
cast formáz, kivetít
Created by: MrGekko