Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

B1-K1

Applicatieontwikkelaar Kwalificatiedossier

QuestionAnswer
Moet je als applicatie ontwikkelaar veel samenwerken? Ja, meestal werk je in groepen.
Welke taal moet je goed beheersen? Engels.
Welke beroepshouding moet je hebben als Applicatie ontwikkelaar? Kritisch, Creatief, flexibel en klantgericht.
Met welke druk leer je mee omgaan? Tijdsdruk.
Werk je veel samen, of werk je veel individueel? Je werkt veel samen. Meestal in een groep.
Welke specialisatie kennis moet je onder de knie hebben? Software ontwikkelmethodieken.
Welke informatie moet je kennen binnen een organisatie? De actuele ontwikkeling.
Welke houding moet je aannemen als je tegen een probleem aanloopt? Doorzettingsvermogen.
Welke ontwikkeling kan je het beste bijhouden? De snelle technische ontwikkeling.
Met welke softwareontwikkelmethode moet je werken? Eigen keuze.
wat zijn de onderliggende competenties van het gedragen? Overtuigen en beïnvloeden, Presenteren, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen
De ontwikkelaar stemt zijn bijdrage aan het ontwerp af met? Het team en/of opdrachtgever.
Wat moet je bij een uitleg van een project vermijden? Het gebruik van vakjargon.
Wat moet een applicatie- en mediaontwikkelaar leveren aan de klant? Functioneel en Technische ontwerp.
Created by: Jermid