Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Forum 9 kpl 16-18

TermDefinition
todellinen vuosikorko Pankkilainan todellinen hinta, jossa on laskettu yhteen viitekorko, marginaalikorko ja toimitusmaksut.
viitekorko Korko, johon asiakkaan laina sidotaan. Viitekorkoja ovat esim. Euroopan pankkien yhteinen Euribor-korko sekä pankkien omat prime-korot.
lainan marginaali Pankin voitto-osuus lainasta. Määräytyy asiakaskohtaisesti.
vakuus Omaisuus, joka toimii pankille todisteena siitä, että asiakas pystyy maksamaan lainansa takaisin. Vakuuksia voivat olla esim. asunto, käteinen raha, arvopaperit jne.
takaaja Henkilö, joka takaa toisen henkilön lainan lupaamalla pankille maksaa lainan, jos alkuperäinen lainanottaja ei siihen pysty.
korko Lainan hinta eli raha, joka maksetaan lainaajalle lainatun summan lisäksi.
lainan lyhennys Lainan takaisinmaksuerä.
TES Työehtosopimus. Tietyn alan ammattiliiton ja työnantajien neuvottelema sopimus, jossa määritellään alaa koskevat yleiset työehdot (palkat, lomat yms.). Yksittäisten työntekijöiden työsopimukset eivät saa olla ristiriidassa TES:n kanssa.
Työsopimus Työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa määritellään esim. palkka, työaika, työtehtävät jne.
Ammattijärjestö Työntekijöiden etua ajava järjestö. Maksamalla ammattijärjestön jäsenmaksun työntekijä saa esim. koulutusta, lakiapua, neuvoja työehtoihin liittyen jne. Lisäksi työntekijä voi kuulua työttömyyskassaan, jonka kautta saa korotettua työttömyyskorvausta.
Luottamusmies Ammattijärjestön paikallinen edustaja, joka auttaa työntekijöitä ongelmatilanteissa työnantajan kanssa.
Irtisanomisaika Jos työsuhde päättyy, pitää töiden loppumisesta/lopettamisesta ilmoittaa etukäteen. Irtisanomisaika määritellään työsopimuksessa.
Määräaikainen työsopimus Tietyksi ajaksi sovittu työ. Työsuhde päättyy automaattisesti sovitun ajan kuluttua, eikä sitä tarvitse erikseen irtisanoa.
Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Ns. vakituinen työsuhde. Työntekijä voi irtisanoutua ilman syytä. Työnantaja tarvitsee irtisanomiseen hyväksyttävän syyn (esim. toistuvat laiminlyönnit tai tuotannollis-taloudelliset syyt)
Created by: sannak
 

 Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then tap the card to flip it. If you knew the answer, tap the green Know box. Otherwise, tap the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, tap "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just tap on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards