Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ŽYMIOS DATOS

Kuo svarbios šios datos?

TermDefinition
1009 m. pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.
1323 m. Vilnius pirmą kartą paminėtas kaip LDK sostinė.
1991- 01- 13 „Kruvinasis sekmadienis“ – sovietų okupantų ir jų kolaborantų mėginimas įvykdyti valstybinį perversmą; užimant LTV bokštą žuvo 13 žmonių.
1547 m. pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“.
1864 m. lietuviškos spaudos draudimo pradžia.
1918 -02 -16 Lietuvos Taryba priėmė aktą, kuriuo paskelbtas Lietuvos nepriklausomos valstybės su sostine Vilniumi atkūrimas.
1933 -07- 15 S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą.
1410 m. liepos 15 d. Žalgirio mūšis.
1253 m. liepos 6 d. Mindaugo karūnavimas.
1994- 05 -09 LR pasirašė asocijuotą sutartį su Europos Sąjunga.
2004 -05 -01 Lietuva tapo Europos Sąjungos nare
2015- 01- 01 Įvestas euras
2017- 03- 29 Berlyne rastas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas lietuvių kalba ir vertimas į vokiečių kalbą.
1993- 06 -25 Įvestas litas.
1989- 08 -23 Baltijos kelias – trijų Baltijos valstybių vienybės kovoje už laisvę demonstracija.
1990- 03- 11 atkurta Lietuvos Respublika.
Created by: Tina1111