Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hitlerin Saksa

QuestionAnswer
Millä nimellä Saksaa kutsuttiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen? Weimarin tasavalta
Mikä oli Hitlerin NSDAP- puolueen koko nimi? Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue (eli natsit)
Keitä kansallissosialistit syyttivät Saksan ongelmista? I maailmansodan voittajavaltioita, juutalaisia ja kommunisteja
Mitä Hitler tarkoitti puhuessaan "arjalaisesta rodusta"? Hän uskoi pitkien, vaaleiden, sinisilmäisten ja vahvojen saksalaisten olevan "herrakansa", jolla olisi oikeus hallita ja alistaa muita kansoja.
Minä vuosina Hitler ja kansallissosialistit hallitsivat Saksaa? 1933-1945
Mitä Hitlerin hallisemassa saksassa tapahtui natsien vastustajille? Heitä vainottiin, kidutettiin ja lähetettiin keskitysleireille. Salainen poliisi Gestapo etsi ja vangitsi natsien vastustajie.
Mikä oli kristalliyö? Natsien vuonna 1938 järjestämä yö, jolloin tuhottiin juutalaisten omistamia yrityksiä ja synagogia eri puolilla Saksaa.
Mitä tarkoittaa sana holokausti? Natsien toteuttama juutalaisten kansanmurha Hitlerin valtakaudella. Sen seurauksena arvioidaan kuolleen n. 6 miljoonaa juutalaista.
Mitä tarkoittaa natsien käyttämä termi "Lopullinen ratkaisu"? Lopullisen ratkIsun tavoitteena oli tuhota kaikki juutalaiset.
Mikä oli Hitler Jugend? Natsien nuorisojärjestö, johon kuuluminen oli kaikille "arjalaisille" nuorille pakollista. Hitler Jugendissa pojille opetettiin urheilua ja sotilastaitoja ja tyttöjä valmisteltiin hyviksi äideiksi.
Miten tavalliset saksalaiset saattoivat hyötyä natsien valtaannoususta? Hitlerin valtaannousun jälkeen työllisyys parani ja monien saksalaisten elintaso nousi ( osittain, koska juutalaisilta vietiin työpaikkoja, joita vapautui natsien kannattajille).
Created by: sannak