Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hitlerin Saksa

QuestionAnswer
Millä nimellä Saksaa kutsuttiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen? Weimarin tasavalta
Mikä oli Hitlerin NSDAP- puolueen koko nimi? Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue (eli natsit)
Keitä kansallissosialistit syyttivät Saksan ongelmista? I maailmansodan voittajavaltioita, juutalaisia ja kommunisteja
Mitä Hitler tarkoitti puhuessaan "arjalaisesta rodusta"? Hän uskoi pitkien, vaaleiden, sinisilmäisten ja vahvojen saksalaisten olevan "herrakansa", jolla olisi oikeus hallita ja alistaa muita kansoja.
Minä vuosina Hitler ja kansallissosialistit hallitsivat Saksaa? 1933-1945
Mitä Hitlerin hallisemassa saksassa tapahtui natsien vastustajille? Heitä vainottiin, kidutettiin ja lähetettiin keskitysleireille. Salainen poliisi Gestapo etsi ja vangitsi natsien vastustajia.
Mikä oli kristalliyö? Natsien vuonna 1938 järjestämä yö, jolloin tuhottiin juutalaisten omistamia yrityksiä ja synagogia eri puolilla Saksaa.
Mitä tarkoittaa sana holokausti? Natsien toteuttama juutalaisten kansanmurha Hitlerin valtakaudella. Sen seurauksena arvioidaan kuolleen n. 6 miljoonaa juutalaista.
Mitä tarkoittaa natsien käyttämä termi "Lopullinen ratkaisu"? Lopullisen ratkaisun tavoitteena oli tuhota kaikki juutalaiset.
Mikä oli Hitler Jugend? Natsien nuorisojärjestö, johon kuuluminen oli kaikille "arjalaisille" nuorille pakollista. Hitler Jugendissa pojille opetettiin urheilua ja sotilastaitoja ja tyttöjä valmisteltiin hyviksi äideiksi.
Miten tavalliset saksalaiset saattoivat hyötyä natsien valtaannoususta? Hitlerin valtaannousun jälkeen työllisyys parani ja monien saksalaisten elintaso nousi ( osittain, koska juutalaisilta vietiin työpaikkoja, joita vapautui natsien kannattajille).
Created by: sannak
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards