Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Porvoon valtiopäivät

QuestionAnswer
Koska järjestettiin Porvoon valtiopäivät? 1809
Kuka kutsui Porvoon valtiopäivät koolle? Venäjän tsaari (keisari) Aleksanteri I
Mitä suomalaisten piti vannoa Aleksanteri I:lle? Uskollisuudenvala
Mitkä neljä asiaa Aleksanteri lupasi suomalaisten saavan säilyttää? Ruotsin vallan aikaiset lait, Suomen säätyjen erioikeudet, luterilaisen uskonnon ja oman kielen (hallintokieli oli ruotsi).
Mitä tarkoittaa sana autonomia? Sisäinen itsehallinto (jonka Aleksanteri I lupasi Suomelle)
Minkä arvonimen Aleksanteri I sai kun Suomi liitettiin Venäjään? Suomen suuriruhtinas
Kuka toimi keisarin edustajana Suomessa autonomian ajalla? Kenraalikuvernööri
Mitkä olivat Suomen neljä säästyä? Aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat
Mikä kaupunki valittiin Suomen pääkaupungiksi vuonna 1812? Helsinki
Miksi Aleksanteri I halusi vaihtaa Suomen pääkaupungin? Vanha pääkaupunki Turku oli liian kaukana Venäjän pääkaupungista Pietarista ja Aleksanteri pelkäsi turkulaisten olevan liian ruotsalaismielisiä.
Miksi Helsinki valittiin Suomen pääkaupungiksi? Se oli lähempänä Venäjää kuin Turku ja Helsinkiä suojasi Viaporin linnoitus (Suomenlinna).
Kuka suunnitteli Helsingin uuden keskustan? Carl Ludvig Engel
Created by: sannak