Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Suomen sota

QuestionAnswer
Minä vuonna Aleksanteri I ja Napoleon Bonaparte tekivät Tilsitin sopimuksen? 1807
Minkä maiden keisareita Aleksanteri I ja Napoleon Bonaparte olivat? Venäjän ja Ranskan
Mitä maata vastaan Tilsitin sopimus oli suunnattu? Iso-Britanniaa
Mikä valtio Venäjän piti houkutella mukaan Iso-Britannian kauppasaartoon? Ruotsi
Kuka oli Ruotsin kuningas Tilsitin sopimuksen aikaan? Kustaa IV Aadolf
Miksei Kustaa IV Aadolf suostunut mukaan kauppasaartoon? Hän vihasi Napoleonia ja Ruotsi hyötyi kaupankäynnistä Iso-Britannian kanssa
Minkä valtion osa Suomi oli vuonna 1808? Ruotsin
Mitä Venäjä teki vuonna 1808 kun Ruotsi ei suostunut mukaan Iso-Britannian vastaiseen kauppasaartoon? Hyökkäsi Suomeen
Mitä Suomen armeija teki Venäjän hyökättyä? Vetäytyi Pohjanmaalle
Minkä merilinnoituksen oli tarkoitus suojella Etelä-Suomea? Viaporin (eli Suomenlinnan)
Mitä Viaporille tapahtui Suomen sodan aikana? Se antautui venäläisille ja suomalaisten taistelutahto laski
Millainen sodan johtaja Kustaa IV Aadolf oli? Ei ollut ajan tasalla tilanteesta eikä lähettänyt riittävästi lisäjoukkoja tai varusteita
Mitä Kustaa IV Aadolfille tapahtui Suomen sodan aikana? Hänet syöstiin vallasta
Mitä tapahtui Oravaisten taistelussa? Suomi koki isoimman tappionsa
Minä vuonna Suomen sota loppui? 1809
Miksi kutsutaan Suomen sodan rauhansopimusta? Haminan rauhaksi
Mikä maa voitti Suomen sodan? Venäjä
Mitä Haminan rauhassa sovittiin Suomen kohtalosta Ruotsi luovutti Suomen osaksi Venäjää
Created by: sannak