Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

G5 AP 4Q Ch15

QuestionAnswer
Pinuno ng Maynila na tumutol sa pananakop ni Legazpi Raja Soliman
Malawak na bulubundukin sa gitnang hilaga ng pulo ng Luzon Kabundukan ng Cordillera
Taguri sa mga katutubong naninirahan sa mga kabundukan na nanatiling nagpapahalaga sa kanilang paniniwala at tradisyon cultural minority
Ito ang tawag sa relihiyon ng mga Muslim Islam
Ang nagpadala ng kauna-unahang ekspedisyon sa Mindanao. Gobernador-Heneral Francisco Sande
Taguri sa banal na digmaan ng mga Muslim Jihad o Holy War
Tawag sa Kabundukan ng Coldillera na nangangahulugang "Bagong Lalawigan". Nueva Provincia
Siya ang pinadala ng mga Espanyol para sakupin ang mga isla ng Sulu at Maguindanao. Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa
Sultan ng Maguindanao na matapang na nakipaglaban sa mga Espanyol. Sultan Kudarat
Nanguna sa pag-aalsa laban sa pang-aabuso ng mga encomendero sa Cagayan. Magalat
Anu-ano ang mga lalawigang matatagpuan sa kabundukan ng Cordillera? Benguet, Abra, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Baguio
Ano ang unang pulo na sinalakay ng mga Espanyol sa Mindanao? Pulo ng Jolo sa Sulu
Noong 1578, sino ang nagpadala kay Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa upang sakupin ang Sulu at Maguindanao Gobernador-Heneral Francisco Sande
Ano ang mga dahilan ng di pagtanggap ng mga katutubo sa mga Espanyol? pagtutol sa bagong relihiyon, hindi paggalang ng mga pinunong Espanyol sa diwa ng pakikipagsanduguan sa mga katutubong pinuno, pangamkam ng lupa ng mga katutubo, di makatarungang pagbubuwis at pagpapatrabaho
Anu-ano ang mga pakikipaglabang ginawa ng mga katutubo laban sa mga Espanyol? Paglaban ng mga Moro, paglaban ni Sultan Kudarat, pag-aalsa ni Magalat, pakikipaglaban ng mga pangkat-etniko sa Cordillera, pagtakas o pagtira sa labas ng pamayanang itinatag ng Espanya
Ano ang dahilan ng pag-aalsa ni Magalat kasama ang iba pang mga datu ng Tuguegarao? Naging abusado at mapagsamantala ang mga encomiendero sa Cagayan.
Bakit nabigong sakupin ng mga Espanyol ang Maguindanao? Nagkulang sila sa probisyon at di napasok ng grupo ni Figueroa ang Rio Grande ng Mindanao
Bakit nabuo ang mga cultural minorities kung saan ang kanilang kultura ay kanilang napanatili? Lumaki ang bilang ng mga katutubong nanirahan sa mga bundok dahil sa kanilang ginawang pagtakas sa mga Espanyol.
Bakit ang mga Muslim sa Mindanao ay hindi nasakop ng mga Muslim? Nagkaisa at buong tapang na nilabanan ng mga Muslim sa Mindanao ang mga Espanyol
Bakit nabigong sakupin at kontrolin ng mga Espanyol ang Kabundukan ng Cordillera? Nakipaglaban ang mga Igorot sa mga Espanyol at hindi agad mapasok ang kanilang lugar dahil matatarik na daan nito
Created by: DionneStudystack
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards