Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

G5 AP 4Q Ch14

QuestionAnswer
Sino ang namuno sa pagbukas ng daungan ng Manila para sa Kalakalang Galyon? Miguel Lopez de Legazpi
Ito ang kalakalang galyon kung saan lulan nito ang mga kalakal mula sa Maynila patungo ng Acapulco Mexico at pabalik. Ito ay naglalakbay minsan lamang sa isang taon. Kalakalang Maynila - Acapulco
Ano ang nangangasiwa sa kalakalng galyon? Ang pamahalaan
Ito ang nagpapatunay na ikaw ay nagmamay-ari ng kalakal. Kailangan mo ito upang makalahok sa kalakalang galyon. tiket o boleta
Magkano ang halaga ng isang tiket o boleta? 250 piso
Ano ang pinakahuling galyon ng pamahalaan na nakasali sa kalakalang galyon? Galyong Magallanes
Kailan huling naglakbay ang Galyong Magallanes? Umalis noong 1811 at nakabalik noong 1815
Kailan binulwag ng hari ng Espanya ang Kalakalang Galyon? Noong 1813
Anu-ano ang mga imaheng produkto ng kalakalang galyon? Our Lady of Peace and Good Voyage ng Antipolo, Nazarenong Itim ng Quiapo, Our Lady of Guadalupe ng Pagsanjan Laguna
Kailan dumating ang unang imahe ng Our Lady of Guadalupe sa ating bansa? Noong 1687
Kailan nasira ang unang imahe ng Our Lady of Guadalupe? Noong 1945 dahil sa digmaan
Kailan dumating ang oangalawang imahe ng Our Lady of Guadalupe na nililok ni Ramon Barretto of Toluca Noong 1958
Sino ang nagpasimula ng tunay na pag-unlad ng kabuhayan sa bansa noong panahon ng kolonya? Gobernador-heneral Jose Basco y Vargas
Ito ay binuo ni Jose Basco y Vargas noong Abril 26, 1781 bilang bahagi ng PPP(Pangkalahatang Pangkabuhayang Plano) Sociedad Economica De Los Amigos Del Pais o Pangkabuhayang Samahan ng mga Kaibigan ng Bayan
Sino ang unang pangulo ng Sociedad Economica De Los Amigos Del Pais o Pangkabuhayang Samahan ng mga Kaibigan ng Bayan? Ciriaco Carvajal
Ano ano ang mga contribusyon ni Jose Basco y Vargas? 1.Sociedad Economica De Los Amigos Del Pais o Pangkabuhayang Samahan ng mga Kaibigan ng Bayan 2. Monopolyo ng Tabako 3. Real Companya de Filipinas 4. Pangkalahatang Plangkabuhayang Plano (PPP)
Ito ay isang kautusan kung saan tanging tabako lamang ang maaring itanim sa mga lalawigan ng Cagayan, Nueva Ecija, Marinduque at Ilocos. Monopolyo ng Tabako
Kailan itinatag ang Monopolyo ng Tabako? Noong Marso 1, 1782
Ilang taon tumagal ang Monopolyo ng Tabako? 100 taon
Ano sng itinatag ni Jose Basco y Vargas upang maitaguyod ang kalakalan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas? Real Compania de Filipinas o Royal Company of the Philippines
Kailan itinatag ang Real Compania de Filipinas o Royal Company of the Philippines? MARSO 10, 1785
Kailan nabuwag ang Real Compania de Filipinas o Royal Company of the Philippines? Noong Setyembre 6, 1834
Created by: DionneStudystack
Popular Social Studies sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards