Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

G5 SS 4Q Ch13

QuestionAnswer
Ito ay isang konsehong gumagawa ng patakaran o batas para sa mga bansang sinakop ng Espanya Consejo de Indias
Ito ang namumuno o kumakatawan sa konseho ng kolonya. Viceroy
Ano pinakamataas at pinakamakapangyarihang posisyon noong pamahalaang sentral? Gobernador-heneral
Anu-ano ang mga kapangyarihan ng isang gobernador -heneral? Kapangyarihang panlehislatibo, pang-ehekutibo at panghudisyal
Ito ang kapangyarihan ng isang gobernador-heneral kung saan maaari niyang suspindihin ang mga batas na nagmula sa hari ng Espanyang hindi angkop sa kalagayan ng bansang nasasakupan. cumplase
Sino ang pinaka-unang gobernador-heneral? Miguel Lopez de Legazpi
Sino ang pinakahuling gobernador-heneral? Diego delos Rios
Siya ang haring nagtatag ng Real Audiencia. Haring Felipe II
Anu ang kataas taasang hukuman o pinakamataas na hukuman ng bansa noong panahon ng Espanyol? Real Audiencia
Anu-anu ang mga katungkulan ng Real Audiencia? Naglilitis ng mga mapang-abusong pinuno.
Anu-anu ang apat na oidor na nagsisilbing alcaldes de crimen sa Real Audiencia gobernador-heneral, piskal, alguacil mayor, tenyente de gran chanciller
Ito ay isang sistema sa pamahalaang Espanyol kung saan ang Audiencia at bagong gobernador-heneral ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa panunungkulan ng dating gobernador-heneral at sa mga kasamang opisyal nito sa ilalim ng kanyang pamumuno. residencia
Ito ang tagapagsiyasat na pinadadala ng konseho upang magmasid sa kalagayan ng bansa at gumagawa ng ulat sa hari ng Espanya visitador
Anung uri ng pamahalaan ang itinatag o ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas? Pamahalaang Sentral
Sino-sinong ang mga gobernador-heneral na naging tapat at mabuti sa kanilang mga tungkulin? Simon de Anda, Jose Raon, Jose Basco, Narciso Claveria, at Carlos Maria de la Torre
Ito ay mga lupang ipinagkakaloob ng hari ng Espanya bilang gantimpala sa katapatan ng mga tauhang Espanyol. Kasabay dito ang mga mamamayang naninirahan sa lupa. Encomienda
Ito ang tawag sa namumuno sa isang Encomienda. Encomendero
Ano ang tungkulin ng isang encomendero? Pangongolekta ng buwis at pangangasiwa sa kanyang nasasakupan
Ano ang dalawang uri ng pamahalaang lokal ? Pamahalaang Panlalawigan at Pamahalaang Panlungsod
Ito ay isang Pamahalaang Panlalawigan na namamahala sa mga lugar na nasakop ng Espanyol at kumikilala sa Pamahalaang Espanyol Alcaldia
Ito ay isang Pamahalaang Panlalawigan na namamahala sa mga lugar na hindi pa lubos na nasasakop o napasusuko ng mga Espanyol Corregimiento
Siya ang namamahala sa Alcaldia Alcalde Mayor
Siya ang namamahala sa Corregimiento Corregidor
Ito ang pribilehiyong ipinagkaloob sa mga alcalde mayor at corregidor kung saan sila ay maaring lumahok sa kalakalang galleon. indulto de comercio
Ito ang namumuno sa isang pueblo. gobernadorcillo
Ito ang namumuno sa isang baranggay. cabeza de baranggay
Ito ay isang gusaling tinutuluyan ng mga bisita o manlalakbay sa kanilang bayan. casa tribunal
Ano ang pinakamataas na tungkulin na maaring gampanan ng isang Pilipino noong panahon ng Espanyol? gobernadorcillo
Ano ang mga prebilihiyo ng isang gobernadorcillo? Hindi paglahok sa polo (sapilitang paggawa) at hindi pagbabayad ng buwis
Ito ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaang noong panahon ng Espanyol. Barangay
Sino ang pinakabatang naging cabeza de barangay sa edad na 17. Emilio Aguinaldo
Ano ang mga pribilehiyo ng cabeza de barangay. mapabilang sa principalia o aristokrasya, di pagbayad ng buwis at di kabilang sa polo
Ito ay mga pueblong lumaki at naging lungsod na naging sentro ng kalakalan, edukasyon. Ito ay sakop ng pamahalaag panlungsod. ayuntamiento
Sila ang namamahala sa ayuntamiento. alkalde-mayor at mga konsehal
Sila ang mga karaniwang ginagawang cabeza de barangay. Raja at sultan
Noong 1836, ang Pilipinas ay napabilang sa konsehong ito sa tulong ng konseho de filipinas. Ministro de Ultramar
Ano ang mga 3 sistema o hakbang na ginamit ng hari ng Espanya upang masiyasat ang uri ng pamamahala ng mga gobernador-heneral at mga opisyal sa mga bansang kolonya? Real Audiencia, Residensia at Visitador
Ito ang kapangyahiran ng pinunong magpatupad ng batas Ehekutibo
Ito ay isang bansang sinakop at pinamumunuan ng ibang bansa Kolonya
Ito ang kapangyarihan ng pinunong gumawa o lumikha ng batas Lehislatibo
Ito ay mga karapatan, kalakasan o benepisyo na para lamang sa iilang taong nabiyayaan nito Pribilehiyo
Created by: DionneStudystack
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards