Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9 клас

Україна в І пол. ХІХ ст

QuestionAnswer
Учасники таємних організацій в Петербурзі та Україні, щ планували здійснити в Російській імперії державний переворот декабристи
Перехід від мануфактурного та машинного виробництва промисловий переворот
усвідомлення українцями себе як окремої нації, що має право на культуру, мову , державу Національна ідея
форма виробництва, за якої продукти виробляються не для власного споживання, а для продажу товарне виробництво
масові виступи закарпатських селян у 1831р, приводом до них стали обмеження, запроваджені у зв'язку з епідемією холери холерні бунти
великий землевласник на західноукраїнських землях, основним джерелом доходу якого була приватна власність на землю дідич
Завдання, які давали поміщики селянам уроки
Один з основних напрямків європейської літератури та мистецтва, послідовники якого вважали ідеальним зразком для наслідування античну культуру класицизм
Один з основних напрямків європейської літератури та мистецтва,що виник на зламі 18-19 ст, послідовники якого привертали увагу до внутрішнього світу людини романтизм
Created by: kuharchuknat