Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

CR STATNICE

TermDefinition
o Vnitrostátní cestovní ruch domácí + příjezdový
národní CR domácí a výjezdový
aktivní CR příjezdový
pasivní CR výjezdový
Satelitní účet CR od 2004 (výsledky za 2003)
UNESCO 12
nehmotné památky kulturního dědictví 4
změna metodiky - opakování 2011
počet zahr.návštěvníků 8 - 9 mil
počet přenocování cca 31 000 000 (2016)
lázně - soukromé vlastnictví největší podíl
lázně - vlastnictví státu Jánské lázně
lázně - vlastní město Hodonín
3 přístupy k lázeňství lázeňství součást CR
3 přístupy k lázeňství L totožné s CR
3 přístupy k lázeňství L a CR odlišné věci
chladné min. vody do 20 stupňů
termy do 49 stupňů
vřídla od 50 výše
minerální vody KV, Františkovy lázně, Mariánky
Peloidy humolity (rašeliny) a bahna
Plyny Františkovy lázně
Klima Karlova studánka
postup - část 1. objevení a prošetření českým inspektorátem lázní a vřídel
postup - část 2. posudek min. zdravotnictví
postup - část 3. návrh Vládě ČR
postup - část 4. prohlášení vládou
počet lázeňských míst 30
počet lázeňských lůžek téměř 30 000
velká LM více než 1000 lůžek
střední LM 500 - 1000 lůžek
malá LM pod 500 lůžek
ACK ČR - asociace cestovních kanceláří 1990, Vladimír DOlejš
AČCKA 1991, protpól, 250 členů, Tomio, nyní Škrabánek
UCA unie cestovních agentur
UFTAA světová federance národních asociací CK
WATA světová asociace CK, Ženeva,sdružuje FO a PO vykonávající CK
BITEJ Budapešť, mezinárodní úřad pro cestovní ruch a výměny mládeže
ASTA společnost amerických CK, členy i jiné státy
ICCA mezinárodní sdružení kongresů a sympozií, členy CK a organizátoři kongresů
AHR asociace hotelů a restaurací
ack čr asociace cestovních kanceláří
acčka asociace cestovních kanceláří a agentur
uca unie cestovních agentur
ectaa sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU
uftaa mezinárodní federace národních asociací ck
wata světová asociace ck
icca mezináorndí asociace kongresů a incentivy
hotrec hotrec
ukazatel zadluženosti celkové cizí zdroje / celkové vlastní zdroje
EBIT Earnings before Interest and Taxes
EBT Earnings before Taxes
EAT zisk po zdanění
primární právo eu smlouva o eu, článek 195
sekundární právo nařzení, směrnice
priorita 1 - koncepce 14-20 zkvalitnění nabídky cr
priorita 2 - koncepce 14-20 management CR
priorita 3 - koncepce 14-20 destinační marketing
priorita 4 - koncepce 14-20 politika cr a ekonomický rozvoj
občanský zákoník 1964, 2012, 2014
obchodní zákoník 1991, 2012,2014
zákoník práce x
zákon o cenách 1990
živnostenký zákon 1991
zákon o ochraně spotřebitele 1992
hotelový řetězec propojení na základě značky, nehmotné
skupina určitý počet hotelů spojených hmnotnými vztahy a smlouvami řízení
franchising Holiday Inn
skupina - příklad CPI hotels (clariony)
řetězec- příklad Orea
největší mezináordní instituce v hotelnictví HOTREC
strategická cena v katalogu, v menu, tištěná
taktická cena aktuální, aktualizuje se třeba týdně na základě prognóz,, trhu
nastavení ceny při vstupu na trh penetrace (nízká cena) a nebo sbíráí smetany (vysoká cena)
distribuční metoda push slevy, ceny, nucení do nákupu
pull - distri metoda Apple - po výrobku toužíme
movité kulturní památky 840 000
nemovité památky 40 000
kulturní památky krajský úřad - MK
národní kulturní památky téměř 300, vláda čr
památkové rezervace vláda schvaluje
města první volby 2-3 tisíc lůžek v 4-5hvězdách, mezinárodní letiště
města druhé volby 1 - 1,5 lůžek, letiště do dvou hodin
kdo sleduje data v MICE? icca, čsú, mmr, czech tourism
czech tourism - zahraniční zastoupení 1.stupně 19
CT - zastoupení 2.stupně 4
czech tourism - dva segmenty pro 2018 požitkáři a cool
indikativní seznam UNESCO Kladruby - jízdárna
indikativní seznam UNESCO Žatec - město chmele
indikativní seznam UNESCO Ještěd - rozhledna
rozdíl mezi ck a ca CA nemohou organizovat, nabízet nebo prodávat své zájezdy.
pojištění proti úpadku 30% plánovaných ročních tržeb - pojistná částka
yield management soubor technik, jejichž cílem je maximalizovat zisk přinejvyšší možné obsazenosti
revenue managment revenue manager musí naučit své zaměstnance, že by měli prodat tomu správnému člověku ve správný čas za správnou cenu ten správný produkt
parametry pro přijetí x nepřijetí rezervace délka pobytu
parametry pro přijetí x nepřijetí rezervace sezóna
parametry pro přijetí x nepřijetí rezervace lead time
parametry pro přijetí x nepřijetí rezervace kapacita, běžná obsazenost v této sezoně, naknihováno
parametry pro přijetí x nepřijetí rezervace wash out rate, overbooking
2016: Evropa 50%
2016: Asie 25%
2016: SV 4%
2016: Amerika 16%
2016: Afrika 5%
finanční management soubor činností, jejichž cílem je zjistit a kompletkně vyhodnotit finanční situaci podniku
finanční management - cíl maximalizace zisku, podíl na trhu, zvýšení tžní hodnoty podniku
finanční management - ukazatele likvidity, zadluženosti a výnosovosti
evropské organizace a instituce ECTAA
evropské organizace a instituce FEg
evropské organizace a instituce EUROSTAT
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards