Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ühiskond

Inimõigused ja kodanikuvabadused

QuestionAnswer
Mis on inimõigused? Õigused, mis on iga inimese põhiõigused.
Mida tähendab inimõiguste universaalsus? Et inimõigused kehtivad kõigile inimestele ja valdkondadele.
Millal ja kelle poolt võeti vastu Inimõiguste Deklaratsioon? 1948 ÜRO
Inimõigusi kaitsevad seadused: 1) Riigi põhiseadus 2) Euroopa sotsiaalharta 3) EL põhiõiguste harta 4) Euroopa inimõiguste konventsioon
Inimõigused jagunevad: 1. Põhiõigused 2. Poliitilised õigused 3. Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused 4. Kultuurilised õigused
Mis on põhiõigused? (5) 1. Õigus elule 2. Õigus vabadusele, võrdsusele ja isikupuutumatusele 3. Õigus korrakohasele õigusemõistmisele 4. Õigus kaitsele alandava ja julma kohtlemise eest 5. Õigus perekonnale ja eraelule
Nimeta kultuurilisi õigusi 1. Õigus haridusele ja kultuurile 2. Õigus rahvuskultuuri ja -keele säilitamisele 3. Õigus teabele
Nimeta poliitilisi õigusi ja vabadusi 1. Õigus rahvusele ja kodakondsusele 2. Usu- ja mõttevabadus 3. Sõnavabadus 4. Liikumisõigus 5. Hääleõigus
Sotsiaal-ja majanduslikud õigused 1. Õigus tööle ja puhkusele 2. Õigus kvaliteetsele toidule ning joogiveele 3. Õigus inimväärsele elatustasemele 4. Õigus sotsiaalsele kindlustatusele 5. Õigus tervise kaitsele ja arstiabile
Lapse õiguste konventsioon.. 1989 ÜRO
4 Lapse õiguste konventsiooni põhimõtet 1) Igal lapsel on õigus osalemisele 2) Tegutseda lapse huvidest lähtuvalt 3) Diskrimineerimine ei ole lubatud 4) Igal lapsel on õigus elule ja arengule
3 erinevat aktuaalset inimõiguste rikkumist 1) Tööorjus 2) Inimkaubandus 3) Seksikaubandus
Created by: 1633856530027117