Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

XVIII wiek

TermDefinition
1732 Traktat „trzech czarnych orłów” – Czyli Rosji, Austrii i Prusów.
1756-1763 Wojna Austrii, Rosji, Francji, Rzeszy i Saksonii przeciw Prusom, zwaną wojną siedmioletnią.
1765 Założenie szkoły rycerskiej z inicjatywy Stanisława, Augusta Poniatowskiego.
1793 II rozbiór Polski.
1768-1772 Konfederacja Barska.
5.08.1772 I Rozbiór Polski.
24.10.1795 III Rozbiór Polski.
14.05.1792 Konfederacja Targowicka.
1769 Wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta.
1789 Uchwalenie konstytucji praw człowieka i obywatela.
1791 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja we Francji.
1794 Wybuch powstania Kościuszkowskiego.
1788-1792 Sejm Wielki.
1700-1721 wybuch Wielkiej Wojny Północnej.
1740 Zajęcie Śląska przez Prusy.
Deizm pogląd, zgodnie z którym świat został jedynie stworzony przez Boga, a Bóg nie ingeruje w jego dalsze losy
Empiryzm pogląd filozoficzny, zgodnie z którym jedynie doświadczenie może doprowadzić do prawdziwego poznania. Rola umysłu jest drugorzędna.
Jakobini stronnictwo polityczne, które ukształtowało się w trakcie trwania rewolucji francuskiej. Najpierw byli to umiarkowani konstytucjonaliści.
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych deklaracja, która została uchwalona 4.07.1776r. w trakcie obrad Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii.
Bastylia symbol rewolucji francuskiej. Twierdza wybudowana w XIV w. w Paryżu, która następnie została zamieniona na więzienie.
Sejm skonfederowany był to sejm, który zwoływano w Polsce by ukrócić stosowanie zasady liberum veto.
Krytycyzm postawa, która polega na sprawdzaniu prawdziwości istniejącego stwierdzenia w konfrontacji z nowymi faktami.
Oświecenie epoka historyczna, która trwała w Europie od schyłku XVII w. do początków XIX w. Okres oświecenia charakteryzował się przede wszystkim uznaniem rozumu jako głównego źródła poznania rzeczywistości.
Straż Praw organ, który powołany został do życia mocą Konstytucji 3 Maja. Wraz z królem Straż Praw sprawowała władzę wykonawczą.
Rada Nieustająca organ, który sprawował władzę administracyjno-rządową w Polsce w drugiej połowie XVIII w. Powstał pod wpływem żądań rosyjskich.
Familia określenie stronnictwa, w którym najważniejszą rolę odgrywały rodziny Czartoryskich, Potockich oraz Lubomirskich.
Created by: mwieczko