Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

XVIII wiek

TermDefinition
1732 Traktat „trzech czarnych orłów” – Czyli Rosji, Austrii i Prusów.
1756-1763 Wojna Austrii, Rosji, Francji, Rzeszy i Saksonii przeciw Prusom, zwaną wojną siedmioletnią.
1765 Założenie szkoły rycerskiej z inicjatywy Stanisława, Augusta Poniatowskiego.
1793 II rozbiór Polski.
1768-1772 Konfederacja Barska.
5.08.1772 I Rozbiór Polski.
24.10.1795 III Rozbiór Polski.
14.05.1792 Konfederacja Targowicka.
1769 Wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta.
1789 Uchwalenie konstytucji praw człowieka i obywatela.
1791 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja we Francji.
1794 Wybuch powstania Kościuszkowskiego.
1788-1792 Sejm Wielki.
1700-1721 wybuch Wielkiej Wojny Północnej.
1740 Zajęcie Śląska przez Prusy.
Deizm pogląd, zgodnie z którym świat został jedynie stworzony przez Boga, a Bóg nie ingeruje w jego dalsze losy
Empiryzm pogląd filozoficzny, zgodnie z którym jedynie doświadczenie może doprowadzić do prawdziwego poznania. Rola umysłu jest drugorzędna.
Jakobini stronnictwo polityczne, które ukształtowało się w trakcie trwania rewolucji francuskiej. Najpierw byli to umiarkowani konstytucjonaliści.
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych deklaracja, która została uchwalona 4.07.1776r. w trakcie obrad Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii.
Bastylia symbol rewolucji francuskiej. Twierdza wybudowana w XIV w. w Paryżu, która następnie została zamieniona na więzienie.
Sejm skonfederowany był to sejm, który zwoływano w Polsce by ukrócić stosowanie zasady liberum veto.
Krytycyzm postawa, która polega na sprawdzaniu prawdziwości istniejącego stwierdzenia w konfrontacji z nowymi faktami.
Oświecenie epoka historyczna, która trwała w Europie od schyłku XVII w. do początków XIX w. Okres oświecenia charakteryzował się przede wszystkim uznaniem rozumu jako głównego źródła poznania rzeczywistości.
Straż Praw organ, który powołany został do życia mocą Konstytucji 3 Maja. Wraz z królem Straż Praw sprawowała władzę wykonawczą.
Rada Nieustająca organ, który sprawował władzę administracyjno-rządową w Polsce w drugiej połowie XVIII w. Powstał pod wpływem żądań rosyjskich.
Familia określenie stronnictwa, w którym najważniejszą rolę odgrywały rodziny Czartoryskich, Potockich oraz Lubomirskich.
Created by: mwieczko
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards