Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Žodis

Žodžio reikšmė

QuestionAnswer
AJERAS VANDENS AUGALAS ILGAIS LAPAIS
AMARAS SMULKUS VABZDYS,AUGALŲ KENKĖJAS
APTAKUS APVALUS,APVALINTAIS KAMPAIS
AULAS VIRŠUTINĖ BATO DALIS.
ĄSA INDO AUSELĖ PAIMTI
DREVĖ MEDYJE IŠPUVUSI SKYLĖ
DUONKUBILIS KUBILAS DUONAI MAIŠYTI
DVARIŠKIS DVARO DARBININKAS
ĖRIUKAS AVIŲ JAUNIKLIS
FLEITA PUČIAMASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS
GLUODENAS Į GYVATĘ PANAŠUS NENUODINGAS ROPLYS
GUVUS GREITAS, VIKRUS, APSUKRUS
JAVAI GRŪDINIAI AUGALAI
KEPALAS APSKRITAS AR PAILGAS KEPINYS
KIELĖ NEDIDELIS PAUKŠTIS ILGA UODEGA
PAGIRYS GIRIOS PAKRAŠYTS
PLĖNYS ATSKIROS PELENŲ DALELĖS
SANDALAS VASARINIS BATAS,KURIO VIRŠUS IŠ DIRŽELIŲ
SKIAUTĖ AUDEKLO AR POPIERIAUS GABALAS
SPEIGAS DIDELIS ŠALTIS
STALIUS MEISTRAS, DIRBANTIS BALDUS
ŪSOČIUS ŽMOGUS SU ŪSAIS
VĖTRA AUDRA
VALSTIETIS ŽMOGUS, DIRBANTIS ŽEMĘ
VITRINA ĮSTIKLINTA DĖŽĖ AR LANGAS RODOMIEMS DAIKTAMS SUDĖTI
UŽPLIKĖ UŽPYLĖ VERDANČIU VANDENIU
TYRAS GRYNAS,SKAIDRUS
POPULIARIAI VISIEMS SUPRANTAMAI
LAIGO LINSKMAI ŠOKINĖJA, BĖGIOJA
LIŽĖ LENTA SU KOTU DUONAI ĮKIŠTI IR IŠTRAUKTI IŠ KROSNIES
Created by: GAudrone
Popular Standardized Tests sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards