Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Cуспільство 16 ст.

Вправа надасть змогу повторити структуру суспільства та стан економіки в XVI ст

QuestionAnswer
Великі групи людей, що мають закріплені законом права та обов’язки, відрізняються своїм місцем у суспільстві Соціальні стани
Привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських та білоруських землях в XIV—XVIII ст. Шляхта
Пільга, право, надане окремим особам, групам людей, станам Привілей
Князі і пани, що володіли містами, величезними землями за спадковим правом, підпорядковувалися великому князю та мали власні військові загони Магнати
Привілейований стан українського суспільства, поділялося на вищих церковних ієрархів та нижче парафіяльне … Духовенство
Напівпривілейований стан, що мав привілеї на міське самоврядування, окремий становий суд, заняття ремеслами й торгівлею Міщани
Найзаможніша частина населення міст, що складалася з найбагатших купців, лихварів і ремісників Патриціат
Середня за рівнем заможності частини міщанства, до якої належали цехові майстри й більшість купецтва Бюргерство
Основа соціальної піраміди міського населення, складався з дрібних ремісників і торговців Плебс
Переважна більшість населення українських земель, належало до непривілейованого стану. Поділялося на «непохожих» і «похожих» Селянство
Міжстановий соціальний прошарок, формувався Із представників різних верств населення, займався промислами та чинив опір нападникам Козацтво
Хутір, маєток, велике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на ринок, і яке базувалося на праці селян Фільварок
Середньовічне право, за яким міста звільнялися від управління й суду великих землевласників та створювали власні органи самоврядування Магдебурзьке право
14. Становий виборний орган самоврядування у містах, що мали магдебурзьке право, складався з ради та лави Магістрат
Created by: Tyra Svetlana