Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8 kl.

Alacho vardu

QuestionAnswer
Žymiausiais arabų pirklys. Mahometas
Kokios religijos pradžia laikomas Mahometo persikėlimas į Medinos miestą? Islamo
Kaip vadinasi karas, kuriame arabai kovojo su kitatikiais, o jame žuvusieji tikėjosi patekti tiesiai į rojų? Šventasis
Teritorija, kurią užkariavo arabai driekėsi nuo Ispanijos iki ... ? Indijos
Kokius mokslus skatino vystytis Arabų kalifate klestintys amatai ir prekyba? tiksliuosius
Kaip vadinami mūsų naudojami skaičiai? Arabiškais
Islamo išpažinėjas. Musulmonas
Miestas, kuriame bent kartą gyvenime turi apsilankyti musulmonas. Meka
Kokia tauta sustabdė arabų veržimąsi į Europą? Frankai
Kaip vadinosi žmogus, Mahometo įpėdinis, kuris valdė Arabų kalifatą? Kalifas
Sąmoningas turto ar kultūros vertybių , paminklų, meno kūrinių naikinimas. Vandalizmas
Ką krikščionių religijoje laikome Dievo pasiuntiniu? Kristų
Created by: 1456990447665520