Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Stair - Dul Siar

Bl.3 28-04-2017

QuestionAnswer
Rinne na Naitsíocha ionsú ar an tír se oar an 1ú MF 1939 ag tosú WWII, An Phólainn
Rugadh Adolf Hitler sa tír seo sa bhliain 1889, An Ostair
Cén t-ainm a bhí air an chéad Uachtarán don S.A.M, George Washington
Céard is OGHAM ann?, Scríobhóireacht Cheilteach
Cén úsáíd a bhaintear as FULACHT FIADH ag am an Iarann-aois?, Gléas Cócaireachta
Cén páirtí polataíochta a bhunaigh Art Ó Gríofa i 1905?, Sinn Féin
Fuair Criostóir Colombas tacaíocht/urraíocht ón tír seo, An Spáinn
Cén duine a pheinteáil an phictiúir ‘An Suipéir Dheireannach’, Leonardo da Vinci
Cé hé ‘Il Duce’?, Benito Mussolini
Cé hé ‘Der Fuhrer’? , Adolf Hitler
Cén conradh a bhí sínithe i 1919 a chur pionóis ar an nGearmáin, Conradh Versailles
Céard a tharla sa ‘Circus Maximus’ sa Róimh Fadó?, Rasaí Charbhad
Cé a bhíonn ag tochailt le haghaidh déantáin sa talamh?, Seandálaí
Céard a thugtar ar foinse eolas staire atá ón am atá tú ag staidéir faoi, Foinse Phríomúla
Cén cloche a d’úsáid said is mó ag am na Clochaoise, Breochloch (Flint)
Cén áit a scríobh na manaigh na lámhscríbhínní i ré na Críostaíochta, Scriptorium
Cé a bhí i gceannas ar Chúba i rith an Chogadh Fuar?, Fidel Castro
Cé a rinne na dealbh ‘David’ agus ‘La Pieta’, Michelangelo
Cén scríobhneoir Sasanach ón Rennaissance a rugadh i 1564?, William Shakespeare
Bhí Máirtín Liútar curtha ón Eaglais Chaitliceach tar éis seo (cruinniú) , Cruinniú Worms
Created by: Daithi