Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Stair - Dul Siar

Bl.3 28-04-2017

QuestionAnswer
Rinne na Naitsíocha ionsú ar an tír se oar an 1ú MF 1939 ag tosú WWII, An Phólainn
Rugadh Adolf Hitler sa tír seo sa bhliain 1889, An Ostair
Cén t-ainm a bhí air an chéad Uachtarán don S.A.M, George Washington
Céard is OGHAM ann?, Scríobhóireacht Cheilteach
Cén úsáíd a bhaintear as FULACHT FIADH ag am an Iarann-aois?, Gléas Cócaireachta
Cén páirtí polataíochta a bhunaigh Art Ó Gríofa i 1905?, Sinn Féin
Fuair Criostóir Colombas tacaíocht/urraíocht ón tír seo, An Spáinn
Cén duine a pheinteáil an phictiúir ‘An Suipéir Dheireannach’, Leonardo da Vinci
Cé hé ‘Il Duce’?, Benito Mussolini
Cé hé ‘Der Fuhrer’? , Adolf Hitler
Cén conradh a bhí sínithe i 1919 a chur pionóis ar an nGearmáin, Conradh Versailles
Céard a tharla sa ‘Circus Maximus’ sa Róimh Fadó?, Rasaí Charbhad
Cé a bhíonn ag tochailt le haghaidh déantáin sa talamh?, Seandálaí
Céard a thugtar ar foinse eolas staire atá ón am atá tú ag staidéir faoi, Foinse Phríomúla
Cén cloche a d’úsáid said is mó ag am na Clochaoise, Breochloch (Flint)
Cén áit a scríobh na manaigh na lámhscríbhínní i ré na Críostaíochta, Scriptorium
Cé a bhí i gceannas ar Chúba i rith an Chogadh Fuar?, Fidel Castro
Cé a rinne na dealbh ‘David’ agus ‘La Pieta’, Michelangelo
Cén scríobhneoir Sasanach ón Rennaissance a rugadh i 1564?, William Shakespeare
Bhí Máirtín Liútar curtha ón Eaglais Chaitliceach tar éis seo (cruinniú) , Cruinniú Worms
Created by: Daithi
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards