Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

II pasaulinis karas

6 kl.

QuestionAnswer
Valstybė, kuri jautėsi nuskriausta po Pirmojo pasaulinio karo? Vokietija
Vokietijos vadovas pasirašęs Nepuolimo sutartį su SSRS. Hitleris
Antrasis pasaulinis karas prasidėjo, kai Vokietija užpuolė ... Lenkiją
Šalis, kuri su sąjungininkais galėjo pasipriešinti Vokietijai. Didžioji Britanija
Kaip vadinasi svetimos teritorijos užėmimas? Okupacija
Kuri šalis buvo užpulta sulaužius Nepuolimo sutartį? Sovietų Sąjunga
Kokia valstybė įsitraukė į II pasaulinį karą po karinio laivyno apšaudymo Havajuose? JAV
Kurioje šalyje išsilaipinus prasidėjo Antrojo fronto puolimas? Prancūzijoje
Karinės operacijos pavadinimas, kuri paskatino II pasaulinio karo baigtį. Antrasis frontas
Šalis priklausiusi Ašies kariniam blokui. Italija
Suimtųjų ar karo belaisvių kalinimo vieta Koncentracijos stovykla
Sovietų Sąjungos generalinis sekretorius Stalinas
Prievarta sudaryta žemės ūkio įmonė Sovietų Sąjungoje Kolūkis
Jokių įstatymų nevaržoma vieno asmens ar grupės asmenų valdžia Diktatūra
Hitlerio pažadas liaudžiai, padėjęs tapti Vokietijos vadovu Galybės atkūrimas
Karinė sąjunga, kuriai priklausė Vokietija I pasaulinio karo metais. Trilypė
Karinė sąjunga, kuriai priklausė Rusijos imperija I pasaulinio karo metais. Antantė
Sąjunga, kuri turėjo įtvirtinti taiką po I pasaulinio karo. Tautų Sąjunga
Mūšis, po kurio Vokietija II pasaulinio karo metais turėjo trauktis iš Sovietų Sąjungos. Stalingrado
Ribentropo- Molotovo paktu Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasidalijo ... Europą
Created by: 1456990447665520