Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

II pasaulinis karas

6 kl.

QuestionAnswer
Valstybė, kuri jautėsi nuskriausta po Pirmojo pasaulinio karo? Vokietija
Vokietijos vadovas pasirašęs Nepuolimo sutartį su SSRS. Hitleris
Antrasis pasaulinis karas prasidėjo, kai Vokietija užpuolė ... Lenkiją
Šalis, kuri su sąjungininkais galėjo pasipriešinti Vokietijai. Didžioji Britanija
Kaip vadinasi svetimos teritorijos užėmimas? Okupacija
Kuri šalis buvo užpulta sulaužius Nepuolimo sutartį? Sovietų Sąjunga
Kokia valstybė įsitraukė į II pasaulinį karą po karinio laivyno apšaudymo Havajuose? JAV
Kurioje šalyje išsilaipinus prasidėjo Antrojo fronto puolimas? Prancūzijoje
Karinės operacijos pavadinimas, kuri paskatino II pasaulinio karo baigtį. Antrasis frontas
Šalis priklausiusi Ašies kariniam blokui. Italija
Suimtųjų ar karo belaisvių kalinimo vieta Koncentracijos stovykla
Sovietų Sąjungos generalinis sekretorius Stalinas
Prievarta sudaryta žemės ūkio įmonė Sovietų Sąjungoje Kolūkis
Jokių įstatymų nevaržoma vieno asmens ar grupės asmenų valdžia Diktatūra
Hitlerio pažadas liaudžiai, padėjęs tapti Vokietijos vadovu Galybės atkūrimas
Karinė sąjunga, kuriai priklausė Vokietija I pasaulinio karo metais. Trilypė
Karinė sąjunga, kuriai priklausė Rusijos imperija I pasaulinio karo metais. Antantė
Sąjunga, kuri turėjo įtvirtinti taiką po I pasaulinio karo. Tautų Sąjunga
Mūšis, po kurio Vokietija II pasaulinio karo metais turėjo trauktis iš Sovietų Sąjungos. Stalingrado
Ribentropo- Molotovo paktu Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasidalijo ... Europą
Created by: 1456990447665520
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards