Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Povijest računala

Povijesni pregled razvoja računala

QuestionAnswer
Koje je prvo povijesno računalo i kada se pojavilo? Abak, prije 5000 godina.
Tko je John Napier? On je osoba koja otkriva pojam logaritma i izdaje prve logaritamske tablice.
Koju tvrtku osnivaju Steve Wozniak i Steve Jobs? Tvrtku Apple.
Što je "Colssus"? Colussus je prvi računalski stroj konstruiran za vrijeme Drugoga svjetskog rata koji su rabili za dešifriranje povjerljivih njemačkih poruka.
Kako se naziva mehanički stroj koji je izumio Blaise Pascal? Pascalina.
U kojem stoljeću nastaju logaritamske tablice? U 17. stoljeću.
Što su magnetske kartice? To su mediji za pohranu male količine podataka od kojih se traže posebna svojstva: niska cijena, male dimenzije, pouzdanost i jednostavna uporaba.
Koje je načelo rada optičkih diskova? Načelo djelovanja optičkih diskova temelji se na fizikalnim svojstvima svjetlosti.
Created by: boskra98