Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

捷克语

A2

TermDefinition
bažina 沼泽
poušta 沙漠
sopka 火山
propiska 圆珠笔
pěšky 步行
označty 标记
mezinárodní 国际的
odtud 从什么开始
ekologický 生态的
organizace 组织
hluk 噪声
vybibý 没电的
požadat 补办
používat 使用
malíř 画家
bouchnout se 爆炸
pohřeb 葬礼
krleček 鼹鼠
hřbitov 墓地
svíčka 蜡烛
věnec 花圈
dyně 南瓜
oblíbený 穿着
svátky 假期
typický 典型的
příbuzní 亲属
velikonoce 复活节
silvestr 元旦
zpívat 唱V
koledy
bohoslužbu 崇拜
vajíčko 鸡蛋
barevný 有色的
kalendáře 日历
chlebíčky 三明治
jednohubky 开胃菜
palačinky 煎饼
sladký 甜的
mazanec 烤饼
okna 窗子
nedávno 不久前
odpadky 垃圾
perfekcionistka 完美主义
spousta lot
vymluva 借口
přísloví 谚语
paličatý 倔强的
minimálně 至少的
zařízený 家具
pavouka 蜘蛛
král 国王
královna 女王
hada
vesmíru 宇宙
dezerty 甜点
zvlášt' 单独
dohromady 一起
na pláži 在海滩
vlastní 自己的
kauce 保释金押金
samostatný 单独的
na křižovatce 在路口
ledna 一月
března 三月
dubna 四月
května 五月
června 六月
července 七月
zaří 九月
října 十月
listopadu 十一月
prosince 十二月
pondělí 周一
střerý 周三
čtvrtek 周四
pátek 周五
sobota 周六
neděle 周末
komplikovaný 复杂的
nejdřív 第一
pojistky 保险丝
ostatní 其他的
řemeslník 工匠
přinášet\přinést 带来
skuteční 真正的
jedno 其中一个
vzácný 稀有的
trvat 耗费
nejvíc
pyšný 引以为傲的
folkový 民间的
čistírna 干洗
strach 害怕
chvíli 此刻
předevčírem 前天
nakonec 最后
poprvé 第一次
naposled 最后一次
pozítří 后天
budoucnosti 未来
gigol 舞男
prostitut 妓女
rezolutně 坚决地
odmítat 拒绝
nevěrný 移情别恋
platy 工资
postupně 逐渐的
zvyk 习惯
zvyklý 习惯的
zvyknout si 习惯
okolí 围绕
postavit 建造
instalovat topení 安装加热的
vyměnit 更换
velikost SIZE
vadit 不喜欢
sehnat(seženu) 找到,发现(更便宜的)
viset
ležet
psací stůl 写字台
komoda 胸部抽屉
stolička 小板凳
inzerát 广告
nabízet 提供
různý 不同的
opravy 修理
koníček 业余爱好
marketingový 市场营销的
stát se 成为
legrace fun
legrační 有趣的
dánsko 丹麦
norsko 挪威
společný 平常的
podlaha 地板
věřit 相信
pořadně 适当地
hotový 准备好了
koukat 看coll
kouknout se 看 pf
zbytečně 不必要地
rodina 家庭
mockrát 多次
rozdat 分发pf
chirurgie 手术
volno 空闲时间
tradice 传统的
zeptat se
objednat si 预约
pobyt 旅居 v
řidit 开车
hřiště 游乐场
letos 今年
loni 明年
přítelkyní 女朋友的
povidat si
zjistit 找到
dopadnout pf结束
důležitý 重要的
možnosti 数量的
padák 降落伞
správný 正确的
snadno 简单地adv
rychlík 快车
rychlý
poprava 执行
demonstrace 展示
demonstrovat 展示
sympatitovat 同情
samet 天鹅绒
pohádky 童话
hrob 严重
culík 马尾
piha 雀斑
vráska 皱眉
strniště 发茬
svatba 婚礼
seznam 列表
hosta 客人
normální 正常的
prohazku 散步
pryč gone
kosmetika pl化妆品
podle 根据
tenisky 运动鞋
tkaničky 鞋带
vyrobit 产生(树上)
než 超过
pouze 只有仅仅
bežný 普通的
kvasit 发酵酸化
druhy 第二
pásek 腰带
klobouk 帽子
výška 身高
vžít děšky 带雨伞
proslavit 著名v
považovat 认为
komunist 共产党员
socialismus 社会主义
demokracie 民主主义
kapitalismus 资本主义
začátečník 初学者
vyrábět 制作创造生产
značka 品牌
mračit se 皱眉
spalt se 烧尽
vyžizovat 办理
koníčku 爱好
hrnek
zkuste 尝试
rukavice 手套
plavy 泳装
jednodílné 一体泳装
dvoudilné 两件泳装
vkus 味道
pyžamo 睡衣
slipy 内裤
blůza 女士衬衣
kšitovka 鸭舌帽
kapsa 口袋
kapuca 兜帽
tepláky 运动套装
žabky 人字拖
šortky 短裤
vesta 背心
legíny 丝袜
kabelka 女士小皮包
kozačky 女士长筒靴
tílko 内衣汗衫
podprsenka bra
kalhotky 内衣
doby time
století 世纪
nesnášite 不能忍受
džínové 牛仔布
fenomén 现象
známý 已知的
francouzský 法国的
návrhář 设计师
neobjevil 没有发现
židovský 犹太的
obchodník 商人
emigrovat 移民
německa 德国
hrutý 总共的
látky 物质的
farmáře 农民
příčiny 原因
zlatý věk 黄金时代
komunistický 社会主义的
symbol 符号
mládí 年轻的
nesmět 必须不
československa 斯洛伐克
právý 真的
falešný 假的
speciální 特殊的
prostě 简单地
vzpomíná 记住
modá 时尚
široký 宽的
krátký 短的
pořád 总是
uniformu 制服
kritizovat 批评
vezme will take
stylový 时尚的
nekonečný 无限的
množství 数量的
variant 选项
názor 态度
menšiný 少数的
paříže 巴黎
varšavy 华沙
zpáteční 打包
zapsat 睡过了
prý 听说
zlatokop 挖金者
žid 犹太
tolik 很多
občejný 常见的
samozřejmě 当然
veřirek 聚会
menza 饭厅
pařba 宿醉
utrácet\šetřit 保存\花费
benzin 汽油
peněženka 钱包
klidně feel free
asponě 至少
štěstí 好运
patro 地板
noviny 报纸
prokrastinace 拖延症
odkrádat 拖延
na sídliští 在住宅区
hypotéka 抵押
nudný 无聊的
divný 怪的
tendence 趋向
Created by: KIASU
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards