Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Хандар

38-42

СұрақЖауап
Керейдің ұлы? Бұрындық
Бұрындық қай жылдары хан болды? 1474-1511 жылдары
Қасымның әкесі? Жәнібек
1551 жылдан хандық билікті қолына алған кім? Қасым
Қасым ханның әскер санын 300 мың деген кім? Мұхаммед Хайдар Дулати
"Жәнібек ханның ұлдарының арасындағы аса белгілі болғаны Қасым хан еді", деп жазған кім? Қадырғали Жалайыри
Қасым ханның заңы қалай аталады? "Қасым ханның қасқа жолы"
"Қасым ханның қасқа жолы" заңы неше бөлімнен тұрды? 5
Қасым хан өмірінің соңғы кезінде қай қалада отырып билік жүргізді? Сарайшық
Қасым ханға 1514 жылы барып, одан шайбанилерге қарсы күреске көмек беруін сұраған кім? Моғол билеушісі Саид хан
Мауараннахр билеушісі? Мұхаммед Шайбани
Орыс деректерінде Қасым хан қашан қайтыс болды? 1523 жылы
Қазақ хандығы қай жылдары ауыр жеңілістерге ұшырады? 1520-1530 жж
Орта Азия әміршісі Абд ар-Рашид ханмен шайқаста қаза тапқан? Тахир хан бауыры Тоғым ханмен
Қасым ханның кезінде Қазақ мемлекеті халқының саны қаншаға жетті? 1 млн-ға
Хақназар ханның бидік құрған жылы? 1538-1580 жылдар
Хақназар кімнің баласы? Қасым ханның
Хақназар Абдаллахты қолдағаны үшін қай қалаларды сыйға берді? Түркістан аймағындағы бірнеше қаланы
Хақназар Баба сұлтанды қолдағаны үшін қай қалаларды сыйға берді? Т.ркістан, Сауран
Хақназарды өлтіруге бұйрық берген кім? Баба сұлтан
Хақназар билігі кезінде орыс елшілері келген жыл? 1569-1573 жылдары
1569-1573 жылдары Қазақ жеріне келген орыс елшілері кімдер? Семен Мальцев пен Третьяк Чебуков
Хақназар кезінде Қазақ хандығы мен Ресей патшалығы арасындағы қарым-қатынастың орнығуына себепші болған? Каспий маңайына Сттрогоновтар әулетінің келуі
Иван Грозный Строгоновтарға нені бұйырды? Қазақтармен ешбір бах салығынсыз сауда жасауды
Иван Грозный Хақназарға жіберілген елшілерге қандай тапсырма берді? Сібір ханы Көшімге қарсы әскери одақ құруды тапсырған
Тәуекел билік құрған жыл? 1582-1598 жж
Хақназар ханннан кейін таққа кім отырды? Шығай
Шығай хан билік құрған жыл? 1580-1582 жж
Шығай хан билікке келген соң, не істеуге кірісті? Бұхар ханы Абдаллахпен бірлесіп, Баба сұлтанның көзін жою
Абжаллах хан Шығай мен Тәуекелге риза болып қай жжерді сыйға берді? Ходжент
Тәуекел хан мен Баба сұлтан арасындағы шайқас қай жылы және қай жерде болды? 1582 жылы, Түркістан қаласының түбінде
Тәуекел хан Баба сұлтанды өлтіріп, Хақназар хан мен Жалым сұлтанның кегін қайтарғаны үшін Абдаллах хан қай жерді сыйға тартты? Самарқан өлкесіндегі Африкент уәлаятын
Тәуекел ханның інісі, қалмақтарды басқарған? Шахмұханбет
Тәуекел хан өзбек ханымен жасасқан "ант беріскен шартты" қай жылы бұзды? 1583 жылы
Абдаллах хан мен оның баласы арасында непонятка қай жылы болды? 1597 жылы
Тәуекел хан Мауараннахрға баса-көктеп кірген жыл? 1598 жылы
Тәуекел хан 1598 жылы қай қалаларды басып алды? Ақши, Искандер, Мүнши, Ташкент, Самарқан
Тәуекел хан інісі Есімді қанша әскермен және қайда қалдырды? 20 мың әскермен Самарқанда қалдырды
Тәуекел хан Мауараннахрға басып кіргеннен кейін қанша мың әскермен қай қалаға аттанды? 70-80 мың қолмен Өзбек хандығының астанасы Бұхараға
Тәуекел хан Бұхара қаласын неше күн қоршап тұрды? 20
Бұхара қаласын қоршау немен аяқталды? Тәуекел хан ауыр жарақат алып, өз әскеріне Бұхарадан шегінуді бұйрық берді. көп ұзамай қайтыс болды
Тәуекел хан қайтыс болғаннан кейін Қазақ хандығы мен Өзбек хандығы арасындағы қақтығыс немен аяқталды? Екі жақтың сұлтандары соғысты тоқтатуға қол қойды. Сыр бойындағы қамал-қалаларды және ірі қала - Ташкентті Қазақ хандығының құрамына қосумен аяқталды
Тәуекел хан қай жылы және кімдә және қандай мақсатпен орыс патшасы Федорға елші жіберді? 1594 жылы, Құл-Мұхаммедті, қамқорлыққа алу үшін және тұтқында отырған жиені Ораз Мұхаммедті босату үшін және Абдаллахқа қарсы күресте Мәскеуден көмек сұрады.
Құл-Мұхаммед елшілігіне жауап ретінде Мәскеуден кім және қашан жіберілді? 1595 жылы тілмаш Вельямин Степанов
Сібір хандығы жойылған жыл? 1598 жыл
Есім хан билік құрған жыл? 1598-1628 жж
Есім ханға қарсы болған сұлтан? Тұрсын
1613-1614 жылдары өзін хан деп жариялаған кім? Тұрсын Мұхаммед
Есім және Тұрсын хандар қай қалада билік жүргізді? Есім - Тү.ркістанда, Тұрсын - Ташкентте
Есім хан кезіндегі алғашқы қазақ-бұхар шайқасы қашан және қай жерде болды? 1603 жылы Айғыржар деген жерде
Есім хан қай қаланы бмлеген моғол ханымен одақтасты? Шалыш пен Тұрфан қалаларын билеген Әбд-ар-Рахым ханмен
Тұрсын хан қай қаланы бмлеген моғол ханымен одақтасты? Жаркент пен Қашғар қалаларының әміршісі Әбд-Ләтип ханмен
Тұрсын ханның бүлігі? Есім хан қалмақтармен соғысқа кеткенде Түркістанды шабады. Есім ханның адамдарын қырып, әйелі мен балаларын тұтқынға алады.
Тұрсын ханды Есім хан өзі жазалағаны жайлы кім жазды? Марғасқа жырау
Тұрсын ханның бүлігі тарихта қалай аталады? "Қатаған қырғыны"
Есім ханның заңы? "Есім ханның ескі жол"
Есім хан қай жылы Имамқұли басқарған Бұхар әскерін жеңіп шықты? 1611 жылы
Батыр қонтайшы кезінде қазақтар мен жоңғарлар арасында 3 рет қарулы шайқастар болды. Ол қай жылдар? 1635, 1643, 1652
1628-1652 жылдары хан болған кім? Жәңгір хан
Жәңгір ханға қазақ халқы оның жоңғарларға қарсы күрестегі ғажайып ерлігі үшін қандай лақап ат берді? Салқам Жәңгір
Орбұлақ шайқасы болған жыл және жер? 1643 жылы Қосқолоң тауының арасындағы Орбұлақ
Орбұлақ шайқасында қазақтар мен жоңғарлар саны? қазақтар 600 жауынгер, жоңғарлар 50 мың әскер
Тәуке хан билік құрған жылдар? 1680-1715(1718) жж
Created by: Ospanov
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards