Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Azijska nafta

Geografija 6. razreda

QuestionAnswer
Koji kontinent ima najveća nalazišta nafte? Azija više od polovice svjetskih zaliha
Gdje se nalaze nalazišta nafte u Aziji? JZ Azija, azijski dio Rusije (sjeverna Azija), središnja Azija uz Kaspijsko jezero Kina JI Azija
Gdje su najveće zalihe nafte u Aziji? JZ Azija uz Kaspijsko jezero sjeverna Azija
Tko su najveći izvoznici nafte? Saudijska Arabija i Rusija
Tko su najveći uvoznici nafte? SAD, zemlje istočne Azije (Japan, Južna Koreja i Kina), Indija zemlje EU
Tko je najveći svjetski izvoznik zemnog plina? Rusija
Tko su proizvođači,ali i uvoznici nafte? Kina,Indija
Koja država je svjetski izvoznik nafte u Središnjoj Aziji? Kazahstan
Tko su najveći potrošaći i uvoznici nafte? SAD
Kako se vrši prijevoz nafte? Na kopnu naftovodima na moru tankerima
što su tankeri posebni brodovi za prijevoz nafte
koja je opasnost kod pomorskog prijavoza nafte? izlijevanje nafte u okoliš--->velika ekološka katastrofa
Koje zemlje su ostvarile najveći napredak zahvaljujući izvozu nafte? Zemlje Arabije
Poznato turističko odredište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima? Dubai najmoderniji grad na svijetu, najluksuzniji hotel,najviša zgrada na svijetu Burj Kalifa...Zbog nafte se promijenio iz siromašnog u luksuzno turističko središte.
Koja država je najveći izvoznik nafte? Saudijska Arabija
Što je OPEC? Organizacija zemalja izvoznica nafte 1960.godine s ciljem dogovora o proizvodnji nafte i utjecaju na cijenu nafte
Oko kojeg zaljeva se nalaze najveće zalihe nafte? Arapsko-perzijskog (Perzijski zaljev)
Koje zemlje dijeli Arapsko-perzijski zaljev? Arapski poluotok i Iran
U koje izvore energije spada nafta? U neobnovljive
Koje je najveće prirodno bogatstvo JZ Azije? nafta
Što se dobiva od sirove nafte? goriva (benzin i dizel), lož ulja i maziva
Created by: stormycory