Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Azijska nafta

Geografija 6. razreda

QuestionAnswer
Koji kontinent ima najveća nalazišta nafte? Azija više od polovice svjetskih zaliha
Gdje se nalaze nalazišta nafte u Aziji? JZ Azija, azijski dio Rusije (sjeverna Azija), središnja Azija uz Kaspijsko jezero Kina JI Azija
Gdje su najveće zalihe nafte u Aziji? JZ Azija uz Kaspijsko jezero sjeverna Azija
Tko su najveći izvoznici nafte? Saudijska Arabija i Rusija
Tko su najveći uvoznici nafte? SAD, zemlje istočne Azije (Japan, Južna Koreja i Kina), Indija zemlje EU
Tko je najveći svjetski izvoznik zemnog plina? Rusija
Tko su proizvođači,ali i uvoznici nafte? Kina,Indija
Koja država je svjetski izvoznik nafte u Središnjoj Aziji? Kazahstan
Tko su najveći potrošaći i uvoznici nafte? SAD
Kako se vrši prijevoz nafte? Na kopnu naftovodima na moru tankerima
što su tankeri posebni brodovi za prijevoz nafte
koja je opasnost kod pomorskog prijavoza nafte? izlijevanje nafte u okoliš--->velika ekološka katastrofa
Koje zemlje su ostvarile najveći napredak zahvaljujući izvozu nafte? Zemlje Arabije
Poznato turističko odredište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima? Dubai najmoderniji grad na svijetu, najluksuzniji hotel,najviša zgrada na svijetu Burj Kalifa...Zbog nafte se promijenio iz siromašnog u luksuzno turističko središte.
Koja država je najveći izvoznik nafte? Saudijska Arabija
Što je OPEC? Organizacija zemalja izvoznica nafte 1960.godine s ciljem dogovora o proizvodnji nafte i utjecaju na cijenu nafte
Oko kojeg zaljeva se nalaze najveće zalihe nafte? Arapsko-perzijskog (Perzijski zaljev)
Koje zemlje dijeli Arapsko-perzijski zaljev? Arapski poluotok i Iran
U koje izvore energije spada nafta? U neobnovljive
Koje je najveće prirodno bogatstvo JZ Azije? nafta
Što se dobiva od sirove nafte? goriva (benzin i dizel), lož ulja i maziva
Created by: stormycory
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards