Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

параграф 21

Моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы

СұрақЖауап
Шыңғысханның шын есімі? Тимучин
Моңғол империясының шаңырағын алғаш көтерген Шыңғысхан
Шыңғысхан дүниеге келген жылы? 1155 (1162)
Шыңғысханның әкесі Есугей
Темүжін 9 жасқа келгенде әкесі татарлардың қолынан қаза табады
"Монғолдарды жеңіске жеткізетін Жеңісхан болсын" деп бата берген Торы
Темүжін хан болды 1206
Моңғол мемлекеті ....... түмен әкімшілік билікке бөлінді? 95
Әр түменде 10 мың адам болды
Әскери басқару жағынан Моңғолия аумағы мен халқы .... әскери әкімшілік аймаққа бөлінді? 3
Оң қанат Барунгар
Сол қанат Жоңғар
Орталық қанат Кул
Шыңғысханның жеке өз басын қорғайтын адамдар? 1000
Шыңғысханның жеке өз басын қорғайтын жасауыл? Кешіктен
Мемлекеттің басты заңы? "Жасақ" деп аталды
Жасақ неше бөлімнен тұрған? 2 бөлім
Шыңғысханның өзі айтқан нақыл сөздері қай бөлімде жазылған? 1-бөлім
"Жасақ" бойынша өкімет билігінің жоғарғы органы Құрылтай
Жошы Енисей қырғыздары мен теріскей Сібір халықтарын басып алды 1207-1208
Шыңғысхан таңғұттардың мемлекетін, одан кейін Тұрфан кінәздіктерін өзіне қаратып, ұйғырларды бағындырған жылдар? 1207-1209
Қытай жерін басып алып, олардың тас атып дуал құлататын, от лақтырып өрт шығаратын соғыс техникаларын қолға түсірген 1211-1215
Шыңғысхан 1217 жылы Күшіліктің Жетісудағы иеліктерін басыпалуға ........ аттандырды? Жебе ноян
"Отырар апаты" болған жыл? 1218
Шыңғысханның ұзын саны 150 мыңға жуық қолы Ертістен Сырдарияға қарай қаптады 1219
Шағатай мен Үгедей Отырарды қоршауға алады
Жошы бастаған әскер Сырдарияның төменгі ағысындағы қалаларға аттанады
Төле бастаған әскер Бұхара қаласына бет алады
6 ай бойы берілмей қарсыласқан қала Отырар
Қақпаны ашып жіберген кім? Қараша-хажиб
3 ай бойы берілмей қарсыласқан қала Сығанақ
15 күндей берілмей қарсыласқан қала Ашнас
Сыр бойындағы қалалар толығымен моңғолдардың иелігіне өтті 1219-1220
Шығысы Ертіс өзенінен батысы Еуропа жеріне дейінгі аумақ, қазақ жерінен Шығыс Дешті Қыпшақ, Арал, Сырдың төменгі ағысы, Жетісудың солтүстік-шығысы қарады Жошы ұлысы
Оңтүстік және оңтүстік-шығыс Қазақстан (Жетісу аймағы) мен Орта Азия жерлері қарады Шағатай ұлысы
Батыс Монғолия мен Алтай, Тарбағатай, Ертістің жоғары ағысы бойындағы жерлер қарады Үгедей ұлысы
Монғолия жерін билеген Төле ұлысы
1259 жылы ұлы хан Мөңке қайтыс болды
Created by: 87779401792
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards