Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

параграф 21

Моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы

СұрақЖауап
Шыңғысханның шын есімі? Тимучин
Моңғол империясының шаңырағын алғаш көтерген Шыңғысхан
Шыңғысхан дүниеге келген жылы? 1155 (1162)
Шыңғысханның әкесі Есугей
Темүжін 9 жасқа келгенде әкесі татарлардың қолынан қаза табады
"Монғолдарды жеңіске жеткізетін Жеңісхан болсын" деп бата берген Торы
Темүжін хан болды 1206
Моңғол мемлекеті ....... түмен әкімшілік билікке бөлінді? 95
Әр түменде 10 мың адам болды
Әскери басқару жағынан Моңғолия аумағы мен халқы .... әскери әкімшілік аймаққа бөлінді? 3
Оң қанат Барунгар
Сол қанат Жоңғар
Орталық қанат Кул
Шыңғысханның жеке өз басын қорғайтын адамдар? 1000
Шыңғысханның жеке өз басын қорғайтын жасауыл? Кешіктен
Мемлекеттің басты заңы? "Жасақ" деп аталды
Жасақ неше бөлімнен тұрған? 2 бөлім
Шыңғысханның өзі айтқан нақыл сөздері қай бөлімде жазылған? 1-бөлім
"Жасақ" бойынша өкімет билігінің жоғарғы органы Құрылтай
Жошы Енисей қырғыздары мен теріскей Сібір халықтарын басып алды 1207-1208
Шыңғысхан таңғұттардың мемлекетін, одан кейін Тұрфан кінәздіктерін өзіне қаратып, ұйғырларды бағындырған жылдар? 1207-1209
Қытай жерін басып алып, олардың тас атып дуал құлататын, от лақтырып өрт шығаратын соғыс техникаларын қолға түсірген 1211-1215
Шыңғысхан 1217 жылы Күшіліктің Жетісудағы иеліктерін басыпалуға ........ аттандырды? Жебе ноян
"Отырар апаты" болған жыл? 1218
Шыңғысханның ұзын саны 150 мыңға жуық қолы Ертістен Сырдарияға қарай қаптады 1219
Шағатай мен Үгедей Отырарды қоршауға алады
Жошы бастаған әскер Сырдарияның төменгі ағысындағы қалаларға аттанады
Төле бастаған әскер Бұхара қаласына бет алады
6 ай бойы берілмей қарсыласқан қала Отырар
Қақпаны ашып жіберген кім? Қараша-хажиб
3 ай бойы берілмей қарсыласқан қала Сығанақ
15 күндей берілмей қарсыласқан қала Ашнас
Сыр бойындағы қалалар толығымен моңғолдардың иелігіне өтті 1219-1220
Шығысы Ертіс өзенінен батысы Еуропа жеріне дейінгі аумақ, қазақ жерінен Шығыс Дешті Қыпшақ, Арал, Сырдың төменгі ағысы, Жетісудың солтүстік-шығысы қарады Жошы ұлысы
Оңтүстік және оңтүстік-шығыс Қазақстан (Жетісу аймағы) мен Орта Азия жерлері қарады Шағатай ұлысы
Батыс Монғолия мен Алтай, Тарбағатай, Ертістің жоғары ағысы бойындағы жерлер қарады Үгедей ұлысы
Монғолия жерін билеген Төле ұлысы
1259 жылы ұлы хан Мөңке қайтыс болды
Created by: 87779401792