Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bizantsko carstvo

Srednji vijek,nakon seobe naroda,povijest 6.razred

QuestionAnswer
Kad je propalo Zapadno rimsko carstvo? 476. godine
Tko je osvojio ZRC? Ostrogoti
Koliko je trajala seoba naroda? od 4. do 7. stoljeća
Tko je zapoceo seobu naroda? Huni u 4. stoljecu koji su potjerali Germane, pa Avari u 6. stoljecu koji suj potjerali Slavene
Kako zovu Istočno rimsko carstvo? Bizant
Koja je posljedica seobe naroda? Podjela Zapadnog rimskog carstva
Što je velika seoba naroda? Povijesno razdoblje od 4. do 7. stoljeća kad je došlo do velikih seoba naroda
Što je početak seobe naroda? Prelazak Huna 375. godine iz Azije u Europu
Kako se zove glavni grad Istočnog Rimskog carstva? Carigrad
Glavni grad Bizanta nalazio se u današnjoj Turskoj
Kako se zvala nekad grčka kolonija gdje se nalazio Carigrad? Bizantion
Na kojim se kontinentima prostiralo Bizantsko carstvo? Europa,Azija i Afrika
Bizantski carevi smatrali su se nasljednicima rimskih careva
Do koje godine će postojati Bizant? 1453. kad će Carigrad osvojit Turci Osmanlije
Kako su se nazivali Bizantinci? Rimljanima
Zašto je bizantsko stanovništvo živjelo loše? Imali su visoke poreze za troškove obrane i carskog dvora.
Što je bio temelj gospodarske moći Bizanta? Kroz njega su prolazili glavni trgovački pravci od Istoka prema Zapadu.
Što je iscrpilo bizantsko carstvo u 7.stoljeću? Dugotrajna gospodarska kriza i unutarnje borbe
Tko je napadao Bizant u vrijeme cara Heraklija (610-641)? Avari,Slaveni i Perzijanci
Kakve mjere poduzima car Heraklije? Dijelio je državnu zemlju seljacima za vojnu službu i podijelio je zemlju na teme gdje su upravljali vojni zapovjednici.
Koja je bila najveća pobjeda Heraklija i njegove vojske? 626. odbili opsadu Carigrada od Avara i Slavena
Koga je pozvao Heraklije da se doseli? Hrvate
Što su Arapi preoteli Bizantu u godinama nakon Heraklija? Gotovo sve azijske posjede
Tko je bio osnivač makedonske dinastije u Bizantu? Bazilije I (867.-886.)
Gdje su prvobitno živjeli Slaveni? Od Karpata do Baltika
U kojim smjerovima su se kretali Slaveni? Istok,zapad i jug
Na koji dio su se doselili Južni Slaveni? U 7. stoljeću na balkanske posjede Bizantskog carstva
Kako se zovu slavenske plemenske države? Sklavinije
Koje su bile najpoznatije sklavinije? Raška (Srbija) i Duklja (Crna Gora)
Tko je vršio politički i kulturni utjecaj na sklavinije? Bizant
Koji narodi spadaju pod Južne Slavene? Slovenci,Hrvati,Bugari,Makedonci,Srbi,Slaveni u Crnoj Gori, u Bosni
Created by: stormycory
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards