Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bizantsko carstvo

Srednji vijek,nakon seobe naroda,povijest 6.razred

QuestionAnswer
Kad je propalo Zapadno rimsko carstvo? 476. godine
Tko je osvojio ZRC? Ostrogoti
Koliko je trajala seoba naroda? od 4. do 7. stoljeća
Tko je zapoceo seobu naroda? Huni u 4. stoljecu koji su potjerali Germane, pa Avari u 6. stoljecu koji suj potjerali Slavene
Kako zovu Istočno rimsko carstvo? Bizant
Koja je posljedica seobe naroda? Podjela Zapadnog rimskog carstva
Što je velika seoba naroda? Povijesno razdoblje od 4. do 7. stoljeća kad je došlo do velikih seoba naroda
Što je početak seobe naroda? Prelazak Huna 375. godine iz Azije u Europu
Kako se zove glavni grad Istočnog Rimskog carstva? Carigrad
Glavni grad Bizanta nalazio se u današnjoj Turskoj
Kako se zvala nekad grčka kolonija gdje se nalazio Carigrad? Bizantion
Na kojim se kontinentima prostiralo Bizantsko carstvo? Europa,Azija i Afrika
Bizantski carevi smatrali su se nasljednicima rimskih careva
Do koje godine će postojati Bizant? 1453. kad će Carigrad osvojit Turci Osmanlije
Kako su se nazivali Bizantinci? Rimljanima
Zašto je bizantsko stanovništvo živjelo loše? Imali su visoke poreze za troškove obrane i carskog dvora.
Što je bio temelj gospodarske moći Bizanta? Kroz njega su prolazili glavni trgovački pravci od Istoka prema Zapadu.
Što je iscrpilo bizantsko carstvo u 7.stoljeću? Dugotrajna gospodarska kriza i unutarnje borbe
Tko je napadao Bizant u vrijeme cara Heraklija (610-641)? Avari,Slaveni i Perzijanci
Kakve mjere poduzima car Heraklije? Dijelio je državnu zemlju seljacima za vojnu službu i podijelio je zemlju na teme gdje su upravljali vojni zapovjednici.
Koja je bila najveća pobjeda Heraklija i njegove vojske? 626. odbili opsadu Carigrada od Avara i Slavena
Koga je pozvao Heraklije da se doseli? Hrvate
Što su Arapi preoteli Bizantu u godinama nakon Heraklija? Gotovo sve azijske posjede
Tko je bio osnivač makedonske dinastije u Bizantu? Bazilije I (867.-886.)
Gdje su prvobitno živjeli Slaveni? Od Karpata do Baltika
U kojim smjerovima su se kretali Slaveni? Istok,zapad i jug
Na koji dio su se doselili Južni Slaveni? U 7. stoljeću na balkanske posjede Bizantskog carstva
Kako se zovu slavenske plemenske države? Sklavinije
Koje su bile najpoznatije sklavinije? Raška (Srbija) i Duklja (Crna Gora)
Tko je vršio politički i kulturni utjecaj na sklavinije? Bizant
Koji narodi spadaju pod Južne Slavene? Slovenci,Hrvati,Bugari,Makedonci,Srbi,Slaveni u Crnoj Gori, u Bosni
Created by: stormycory