Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Trpimirovici

Dinastija od Trpimira do Dmitar Zvonimira i Stjepana II, povijest 6. razreda

QuestionAnswer
Tko je naslijedio hrvatskog kneza Mislava i kad? Knez Trpimir oko 845. godine, započeo je vladarsku dinastiju TRPIMIROVIĆA
Što je Trpimirova darovnica? To je PRVI spomen hrvatskog imena u nekom pisanom dokumentu i saznajemo da je Hrvatska snažna država ---> 852. godine.
Kako se naziva Trpimir u darovnici? Milošću Božjom knez Hrvata
U vrijeme Trpimira pod čijom vlašću je bila Hrvatska? Pod vlašću FRANAKA,ali Trpimir se ponaša kao samostalan vladar.
Protiv koga je uspješno ratovao Trpimir? Protiv BIZANTA i BUGARA
Gdje je bio Trpimirov dvor? U Klisu
Tko je sagradio prvi benediktinski samostan u Hrvatskoj? Trpimir
Zašto je u vrijeme TRPIMIRA proces POKRŠTAVANJA bio na vrhuncu? U Hrvatsku došli BENEDIKTINCI na poziv kneza TRPIMIRA koje je on smjestio u samostan u RIŽINICAMA kod KLISA.
Kako su benediktinci pridonijeli RAZVOJU HRVATSKE SREDNJOVJEKOVNE KULTURE? Širili su kršćanstvo,gradili crkve,razvijali pismenost i kulturu.
Koja biskupija je osnovana za vrijeme kneza Trpimira? Hrvatska biskupija sa sjedištem u NINU. (9. stoljeće)
Tko je naslijedio kneza Trpimira? Knez Domagoj 864. godine
S kim je ratovao knez Domagoj? S Arapima i Mlečanima
Kako su nazvali Mlečani kneza Domagoja? Najgori knez Slavena
Tko su Mlečani? Venecijanci (Venecija)
Tko je naslijedio kneza Domagoja i uz čiju pomoć? Knez Zdeslav 878. uz pomoć bizantskog cara BAZILIJA I.
Zašto su Hrvati svrgnuli kneza Zdeslava? Zbog njegovih veza s Bizantom.
Koga su Hrvati postavili umjesto kneza Zdeslava? 879. kneza BRANIMIRA
Zašto dolazi do OSAMOSTALJENJA HRVATSKE u vrijeme kneza Branimira? Slabost BIZANTA i FRANAČKE
Tko je bio saveznik kneza Branimira? PAPA IVAN VIII.
Što je papa IVAN VIII. učinio? On je međunarodno priznao Hrvatsku kao SAMOSTALNU državu.
Kako je papa priznao Hrvatsku? 879. u crkvi sv. Petra u Rimu papa je blagoslovio hrvatski narod, zemlju i samoga kneza Branimira.
Kako je knez Branimir saznao da ga je blagoslovio tj. priznao papa? Papa mu je poslao pismo.
U vrijeme kneza Branimira došlo je do kakvog procvata? PROCVAT HRVATSKE PISMENOSTI I KULTURE - čak pet kamenih natpisa s imenom kneza BRANIMIRA
Gdje je hrvatsko ime prvi put zabilježeno na kamenom spomeniku? Na kamenom natpisu iz Šopota kod Benkovaca.
Čije ime je napisano na kamenom natpisu iz Šopota kod Benkovaca? Branimir knez Hrvata
Kako se zvao prvi hrvatski KRALJ? Tomislav
Tko se naselio u Panonsku nizinu potkraj vladavine Branimira? MAĐARI
Tko je predstavljao opasnost kralju Tomislavu? MAĐARI i BUGARI
Čije napade je na početku vladavine odbio kralj Tomislav? Napade Mađara
Tko je prvi put ujedinio sjever i jug Hrvatske? Kralj Tomislav
Zašto su se Bugari okrenuli protiv Tomislava? Zbog potpore Bizantu
Koje godine je bio sukob s Bugarima i tko je pobijedio? 924. pobjeda Tomislava
Koju nagradu je Tomislav dobio za savez s Bizantom? Dalmatinske gradove
Što je sve bilo pod vlašću kralja Tomislava? Donja Panonija (koju je oduzeo Mađarima), Hrvatska i dalmatinski gradovi (nagrada od Bizanta jer je porazio Bugare)
Tko ga nazivao kraljem Hrvata i kad? PAPA IVAN X. 925. godine u pismu
Tko je pisao o snazi Tomislavove vojske? Bizantski car KONSTANTIN VII. PORFIROGENET
Nabroji titule hrvatskih vladara. DUX,COMES,PRINCEPS = KNEZ REX=KRALJ
Tko je BAN? Najmoćnija osoba u državi nakon kralja.
Kojim dijelovima je na početku vladao ban? Likom, Gackom i Krbavom
Kako je Hrvatska bila teritorijalno podijeljena? Županije (vladaju župani)
Zbog čega su sazvani crkveni sabori u SPLITU? Zbog nadmetanja tko će biti crkveni poglavar u ujedinjenoj Hrvatskoj.
Tko je bio u sukobu? Ninski biskup Grgur kojem su se usprotivili biskupi Splita i Zadra.
Što je bilo na prvom crkvenom saboru? 925. u Splitu je bila odluka da se svi biskupi moraju pokoravati splitskom nadbiskupu.
Što je bilo na drugom crkvenom saboru? 928. je potvrđena odluka s prvog sabora i ukinula se Ninska biskupija.
Zašto splitski biskup dobiva prvenstvo nad drugima? Jer imaju kosti blaženog Dujama
Zašto se ninski biskup Grgur bunio? Jer je njegova biskupija bila najveća.
Tko je donio slavensko pismo glagoljicu u Hrvatsku? Učenici Konstantina i Metoda
Na kojem jeziku je crkva zahtijevala da se služi misa? Latinskom i grčkom
Zašto je glagoljica problem papi? Bojao se da se ne bi proširilo neko krivovjerje.
Koja je odluka crkvenog sabora što se tice svećenika glagoljaša i slavenskog bogoslužja? Zabrana promicanja svećenika glagoljaša na više crkvene položaje.
Tko je bio prvi sigurno okrunjeni hrvatski kralj? Stjepan I Držislav (969.- 995.) PRIMIRIO JE UNUTARNJE NEMIRE nakon smrti kralja Tomislava
Protiv koga je ratovao kralj Stjepan Držislav? Kao bizantski saveznik borio se protiv bugarskog cara Samuila.
Zašto je oslabila Hrvatska nakon kralja Tomislava? Zbog PRIJESTOLNIH BORBI, izgubili su opet dalmatinske gradove.
Zašto je bizantski car Bazilije II. poslao Držislavu krunu i dao na upravu Dalmaciju? Za pruženu pomoć u sukobima s Bugarima.
Koju titulu je dobio Stjepan Držislav? KRALJ HRVATSKE I DALMACIJE
Koga je Držislav postavio kao suvladara? Svog sina SVETOSLAVA SURONJU
Zašto je oko 1000. godine VENECIJA zauzela dalmatinsku obalu i dalm. gradove koji su se predali mletačkom duždu? Nakon smrti kralja Stjepana Držislava bili su unutarnji nemiri gdje su mlađa braća svrgnula kralja Svetoslava Suronju.
Tko je opet učinio Hrvatsku bogatom i snažnom nakon Stjepana Držislava? Kralj PETAR KREŠIMIR IV. (1058.- 1064.)
Kako je PETAR KREŠIMIR IV. opet preuzeo vlast nad dalmatinskim gradovima? Sam ih je podvrgnuo svojoj vlasti
Za vrijeme kojeg kralja je Hrvatska bila prostorno NAJVEĆA? Za vrijeme kralja PETRA KREŠIMIRA IV.
Gdje je sve vladao PETAR KREŠIMIR IV.? Hrvatskom, Dalmacijom (osim Dubrovnika i Kotora), Neretvanskom kneževinom i proširio se na Bosnu.
Gdje je okrunjen kralj PETAR KREŠIMIR IV.? U Biogradu
Koji dalmatinski grad se prvi put spominje za vrijeme PETRA KREŠIMIRA IV.? Šibenik
Kome je kralj PETAR KREŠIMIR IV. pomogao u ustanku protiv Bizanta? Makedonskim Slavenima
Kakva je veza PETRA KREŠIMIRA IV. i CRKVE? Pobornik crkvenih reformi, obnavlja crkve,gradi samostane
Tko jača u Hrvatskoj za vrijeme PETRA KREŠIMIRA IV.? Župani i banovi
Tko je zarobio Petra Krešimira IV. na otoku Pagu? Normani
Tko se nametnuo kao kralj nakon Krešimirove smrti? Slavonski ban DMITAR ZVONIMIR
Tko je Dmitar Zvonimiru pružio podršku da preuzme prijestolje? Mađari jer je bio oženjen JELENOM,ugarskom princezom i papa GRGUR VII.
Tko je okrunio Dmitar Zvonimira i gdje? Papin poslanik GEBIZON u SOLINU. Predao mu je krunu,mač,žezlo,zastavu.
Što kažu povijesni izvori o kralju Dmitar Zvonimiru? Da je bio PRAVEDAN vladar i zemlja u njegovo doba puna "dobrobiti i blagostanja"
Što je Bašćanska ploča? Kameni spomenik pisan glagoljicom,a na njemu se hrvatsko ime prvi put spominje na hrvatskom jeziku.
Što je darivano Bašćanskom pločom? Kralj Zvonimir je darivao zemljištem samostan sv. Lucije u Baškoj na otoku Krku
Što je papa GRGUR dobio zauzvrat za Zvonimirovu krunu tj. podršku da Zvonimir preuzme prijestolje? Samostan sv. Grgura
Tko jE naslijedio kralja ZVONIMIRA? Njegov nećak STJEPAN II. čija se vlast osjećala samo u PRIOBALJU.
S kim je izumrla hrvatska vladarska dinastija Trpimirovića? S kraljem STJEPANOM II. koji nije imao muških nasljednika ni potporu hrvatskog plemstva.
Tko je doveo na prijestolje mađarskog kralja LADISLAVA ARPADOVIĆA? Zvonimirova udovica JELENA je uz podršku grupe velikaša dovela na prijestolje svog brata LADISLAVA ARPADOVIĆA, MAĐARSKOG KRALJA.
Kameni spomenik na kojem se hrvatsko ime prvi put spominje na hrvatskom jeziku? Bašćanska ploča
Koja biskupija je ukinnuta na drugom crkvenom saboru? Ninska
Gdje su se održavali crkveni sabori? U Splitu
Koji papa je blagoslovio kneza Branimira, njegov narod i zemlju? Papa Ivan VIII
Prvi benediktinski samostan u Hrvatskoj u Rižinicama dao je sagraditi knez Trpimir
Kojeg kneza su Hrvati zbacili s prijestolja? Zdeslava
Prvi hrvatski kralj za kojeg ZNAMO da je bio OKRUNJEN je Stjepan Držislav
Koji hrvatski kralj je okrunjen u Solinu? Dmitar Zvonimir
Tko je izabran za poglavara Crkve u Hrvatskoj na Prvom crkvenom saboru 925. godine? Splitski nadbiskup Ivan
Na kamenim spomenicima ostala su sačuvana imena hrvatskih vladara Trpimira, Stjepana Držislava i Branimira
Petar Krešimir IV. nosio je naslov kralja Hrvatske i Dalmacije, ali je pod svoju vlast stavio i Slavoniju te Bosnu
Tomislav je ujedinio Hrvatsku te vladao prostorom od Jadranskog mora do rijeke Drave
Prijestolnica kralja Dmitra Zvonimira bila je u Kninu
Koji hrvatski vladar se spominje na Baščanskoj ploči? Dmitar Zvonimir
Kojim pismom je pisano na Bašćanskoj ploči? Glagoljicom
Na šta su bile podijeljene sklavinije? Županije
U kojoj je kneževini Borna bio knez? Hrvatska
Tko je u 9. stoljeću bio knez Panonske Hrvatske? Ljudevit Posavski
Created by: stormycory
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards