Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hrvatska

Rani srednji vijek,povijest 6. razred

QuestionAnswer
Tko piše o doseljenju Hrvata? Bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet piše u prvoj polovici 10. stoljeća.
U kojoj knjizi se spominju Hrvati? "O upravljanju carstvom" od cara Konstantina VII. Porfirogeneta.
Prema tom izvještaju bizantskog cara gdje su živjeli Hrvati prije doseljenja? Na prostoru današnje južne Poljske,oko grada Krakova - "Bijela Hrvatska"
Koji car je pozvao Hrvate i zašto? Bizantski car Heraklije (610.-614.) je pozvao Hrvate da mu pomognu iz Dalmacije protjerati Avare. - 7. stoljeće
Koju su rimsku pokrajinu Hrvati trajno naselili? Dalmaciju
Tko je živio u Dalmaciji prije dolaska Hrvata? Avari
Tko je predvodio Hrvate? 5 braće (Muhlo,Hrobatos,Klukas, Lobelos i Kosjenc) i 2 sestre Tuga i Buga
Kad su doselili Hrvati? U prvoj polovici 7. stoljeća na poziv cara Heraklija
Tko je protjerao Avare iz Dalmacije? Hrvati
Tko su bili starosjedioci u novoj domovini Hrvata? Romani, Iliri, Kelti, Grci, Avari
Što je bilo sa starosjediocima nakon dolaska Hrvata? Dio je pobjegao u planine,a drugi dio se sklonio na sigurno unutar bedema DALMATINSKIH GRADOVA.
Čiju vlast su priznavali dalmatinski gradovi (Zadar,Trogir,Rab,Split,Dubrovnik)? Bizantsku vlast
Tko je osnovao Split i Dubrovnik? Romanske izbjeglice
Tko se poslije doseljavao u dalmatinske gradove? Hrvati
Što su Hrvati preuzeli od starosjedioca? Antičku kulturnu baštinu i običaje te su se upoznali s kršćanstvom.
Koja su tri čimbenika koja su utjecala na stvaranje srednjovjekovne kulture? Antička kultura i baština (romanski i ilirski utjecaj) Bizant (utjecaj iz dalm. gradova) Franci (početkom 9. stoljeća zavladali su Hrvatima)
Gdje su upoznali kršćanstvo? U dalmatinskim gradovima,a poslije putem franačkih misionara.
Kako je teklo prihvaćanje kršćanstva? SPORO jer se nisu htjeli odreĆi starih vjerovanja u više bogova koji su predstavljali PRIRODNE SILE I POJAVE.
Kada je pokrštavanje dobilo puni zamah? Početkom 9. stoljeća kad su s franačkom vlašću došli i njihovi misionari.
Koji su poznati spomenici pokrštavanja? Krstionica kneza Višeslava i kadionica iz Stare Vrlike
Tko govori o postojanju tri hrvatske kneževine? Franački izvori s početka 9. stoljeća
Koje su to tri hrvatske kneževine? DONJA PANONIJA (gl.grad Sisak,sjeverno od Kupe do Drave) HRVATSKA (središte današnja Dalmacija) NERETVANSKA KNEŽEVINA ILI PAGANIJA (središta Makarska i Omiš,između Neretve i Cetine)
Koje su bile posljedice Mira u Aachenu 812. godine? Završen bizantsko-franački rat BIZANT zadržao dalmatinske gradove Hrvatska i Donja Panonija su pale pod FRANAČKU VLAST
Koji je bio uzrok bizantsko franačkog rata? Franačko osvajanje i krunjenje Karla velikog za cara.
Kako se zvao donjopanonski (slavonski) knez? Knez Ljudevit
Kad je donjopanonski knez LJUDEVIT dignuo USTANAK protiv franačke vlasti? 818. godine jer su franački dužnosnici silom htjeli uvesti FEUDALNI DRUŠTVENI SUSTAV.
Tko je tad bio na čelu kneževine Hrvatske? Knez BORNA kojem su Franci bili saveznici u borbi protiv dalmatinskih gradova.
Gdje je bilo središte ustanka protiv Franaka u Donjoj Panoniji? Ljudevitova utvrda Sisak
Kako je završio Ljudevitov ustanak? Pobjedom Franaka jer je Ljudevit pobjegao u Dalmaciju gdje ga je Bornin ujak primio i dao ubiti.
Od koga su Hrvati stekli pomorska iskustva? Od starosjedioca
Zbog čega dolazi do sukoba s Venecijom? Mletački (venecijanski) brodovi su prevozili skupocjenu robu i plovili uz našu obalu gdje su ih Hrvati presretali i pljačkali
Kad je bio prvi sukob s Venecijom? 839. godine u vrijeme kneza MISLAVA i neretvanskog kneza DRUŽAKA, a njih je MLETAČKI DUŽD prisilio da obećaju da više neće napadati mletačke lađe.
Do kad su trajali sukobi s Venecijom? Do 887. godine kad je u BITKI KOD MAKARSKE boreći se protiv Neretvana poginuo MLETAČKI DUŽD PETAR KANDIJAN. VENECIJA ZAUSTAVLJENA!
Tko je vladao Hrvatskom kad su počeli sukobi s Venecijom? Knez Mislav
Tko je naslijedio hrvatskog kneza Mislava? Knez Trpimir (845.-864.)
Kako se zove vladarska dinastija kneza Trpimira? Trpimirovići
Pradomovina Hrvata je bila između ______________ i __________ Karpata i Baltičkog mora
Što su sklavinije? Prve države Slavena
Što je Paganija? Neretvanska kneževina
Koje dvije države vrše utjecaj na razvoj kršćanstva u Hrvatskoj? Franačka i Bizant
Prvi spomen hrvatskog imena je TRPIMIROVA DAROVNICA
Prijestolnica kneza TRPIMIRA je u KLISU
Created by: stormycory
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards