Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zivot plemica

Srednji vijek, povijest 6.razred

QuestionAnswer
Što je stalež? Društveni sloj u feudalizmu s točno određenim pravima i obvezama.
Što je plemstvo? Povlašten društveni stalež kojem se pripadalo po rođenju. Potomci vitezova i kraljevih službenika.
Kako su živjeli plemići? Kad nisu bili u ratu vodili su lagodan život s puno slobodnog vremena koje su kratili viteškim turnirima,lovom,organiziranjem gozbi.Imali su sluge, na dvoru dvorjane.
Kako su živjeli seljaci? Cjelodnevni rad sa slabom prehranom od povrća i žitarica,oskudna odjeća,život u drvenim kolibama,a glavni posao im je bila poljoprivreda.
Kakve su bile ulice u srednjovjekovnom gradu? Blatnjave,mračne, bez zraka i prljave ulice kroz koje odvode je prolazila kanalizacija (širenje zaraza) i kuće su bile zbijene jedna do druge.Grad ograđen kamenim zidinama.
Čime su se bavili građani? Pretežno trgovinom i obrtom.
Koja su bila mjesta trgovine i okupljanja? Sajmovi i gradske tržnice.
Tko najčešće dogovara brakove u srednjem vijeku? Roditelji, brakove iz interesa
Kakav je položaj žene? Nije bila ravnopravna muškarcu,majka i odgojiteljica djece pod vlašću oca pa muža.
Položaj djece? Pod vlašću oca,od malih nogu rade najteže poslove, djeca plemića uče ratne vještine.
Created by: stormycory