Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Obrt i trgovina

Srednji vijek, povijest 6.razred

QuestionAnswer
Što je ceh? Udruženje obrtnika prema vrsti obrta
Kako su cehovi nastajali? Obrtnici su osnivali cehove prema VRSTI OBRTA da bi obranili svoje INTERESE. npr. cehovi zlatara,kovača,postolara
Tko se mogao baviti obrtom? Samo članovi nekog ceha.
Gdje se održala obrtnička proizvodnja POČETKOM srednjeg vijeka? Na feudalnim posjedima PODMIRUJUĆI POTREBE POJEDINOG FEUDA.
Kad dolazi do PROCVATA obrtničke proizvodnje? Od 11. stoljeća.
Zašto se razvio kovački obrt? Zbog brojnih ratova nastaje velika potražnja za oružjem.
Zašto se povećao broj tekstilnih radionica? Porastom stanovništva došlo je do velike potrebe za odjećom.
Gdje su se nalazile obrtničke radionice? U istim dijelovima grada npr. četvrti kovača, krojača,postolara, zlatara.
Šta su cehovi propisivali? Propisivali su: TOČNA PRAVILA kojih se obrtnik morao držati vodili su BRIGU O KVALITETI proizvoda određivali su KOLIKO radionica smije proizvesti UVJETE školovanja naučnika bili su USTANOVE UZAJAMNE POMOĆI (briga o članovima ceha i njihovim obitelj.)
Od čega su cehovi pružali zaštitu? Od konkurencije, krivotvorenja i nepravilnosti.
Što je utjecalo na procvat trgovine od sredine 11.stoljeća? Prestanak pljačkaških napada NORMANA i MAĐARA i sigurniji putovi.
Što je donosilo najveću zaradu? Trgovina dragocjenim proizvodima s Istoka (svila, začini,drago kamenje)-kupovali su jeftino,prodavali skuplje
Što su sajmovi? Mjesta razmjene i trgovine na kojima se prodavala najveća količina robe.
Gdje su se održavali sajmovi? U većini gradova,ali važniji su se održavali duž trgovačkih putova.
Gdje su se održavali najpoznatiji sajmovi? U francuskim pokrajinama Flandriji i Champagni.
Tko su bile trgovačke sile srednjeg vijeka? Talijanski gradovi
U čijim je rukama bila trgovina na Sredozemlju? Venecija-glavni trg. posrednik između Istoka i Zapada
U čijim je rukama bila trgovina na sjeveru Europe? Hanza je nadzirala trgovinu na Baltičkom i Sjevernom moru pod vodstvom njem. grada Lubecka
Što je HANZA? Trgovački savez gradova na sjeveru Europe koji predvodi njem. grad Lubeck.
Koje je bilo najpogodnije sredtvo plaćanja? BIZANTSKI ZLATNIK (bezant) jer je zadržao svoju vrijednost,a često se plaćalo I u naturi (urodima, stoci i sl.)
Što su banke? Prve novčarske institucije
Kako su se zvale najbogatije novčarske obitelji? Fugger u Njemačkoj i Mediči u Firenci
Kako su djelovale banke? Posuđivale su novac trgovcima uz visoke kamate.
Što je mjenica? Bankovni papir koji se mogao unovčiti u svim važnijim gradovima, a banke su uzimale proviziju.
Što je naturalno gospodarstvo? Oblik privrede gdje se plaća u naturi (urodima,stoci i sl.)
Zašto se plaćalo u naturi? Zbog nestašice novca u ranom srednjem vijeku i isti novac u različitim krajevima ima drukčiju vrijednost osim bizantskog zlatnika.
Zašto se povećava potreba za novcem? Zbog procvata trgovine.
Created by: stormycory