Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Obrt i trgovina

Srednji vijek, povijest 6.razred

QuestionAnswer
Što je ceh? Udruženje obrtnika prema vrsti obrta
Kako su cehovi nastajali? Obrtnici su osnivali cehove prema VRSTI OBRTA da bi obranili svoje INTERESE. npr. cehovi zlatara,kovača,postolara
Tko se mogao baviti obrtom? Samo članovi nekog ceha.
Gdje se održala obrtnička proizvodnja POČETKOM srednjeg vijeka? Na feudalnim posjedima PODMIRUJUĆI POTREBE POJEDINOG FEUDA.
Kad dolazi do PROCVATA obrtničke proizvodnje? Od 11. stoljeća.
Zašto se razvio kovački obrt? Zbog brojnih ratova nastaje velika potražnja za oružjem.
Zašto se povećao broj tekstilnih radionica? Porastom stanovništva došlo je do velike potrebe za odjećom.
Gdje su se nalazile obrtničke radionice? U istim dijelovima grada npr. četvrti kovača, krojača,postolara, zlatara.
Šta su cehovi propisivali? Propisivali su: TOČNA PRAVILA kojih se obrtnik morao držati vodili su BRIGU O KVALITETI proizvoda određivali su KOLIKO radionica smije proizvesti UVJETE školovanja naučnika bili su USTANOVE UZAJAMNE POMOĆI (briga o članovima ceha i njihovim obitelj.)
Od čega su cehovi pružali zaštitu? Od konkurencije, krivotvorenja i nepravilnosti.
Što je utjecalo na procvat trgovine od sredine 11.stoljeća? Prestanak pljačkaških napada NORMANA i MAĐARA i sigurniji putovi.
Što je donosilo najveću zaradu? Trgovina dragocjenim proizvodima s Istoka (svila, začini,drago kamenje)-kupovali su jeftino,prodavali skuplje
Što su sajmovi? Mjesta razmjene i trgovine na kojima se prodavala najveća količina robe.
Gdje su se održavali sajmovi? U većini gradova,ali važniji su se održavali duž trgovačkih putova.
Gdje su se održavali najpoznatiji sajmovi? U francuskim pokrajinama Flandriji i Champagni.
Tko su bile trgovačke sile srednjeg vijeka? Talijanski gradovi
U čijim je rukama bila trgovina na Sredozemlju? Venecija-glavni trg. posrednik između Istoka i Zapada
U čijim je rukama bila trgovina na sjeveru Europe? Hanza je nadzirala trgovinu na Baltičkom i Sjevernom moru pod vodstvom njem. grada Lubecka
Što je HANZA? Trgovački savez gradova na sjeveru Europe koji predvodi njem. grad Lubeck.
Koje je bilo najpogodnije sredtvo plaćanja? BIZANTSKI ZLATNIK (bezant) jer je zadržao svoju vrijednost,a često se plaćalo I u naturi (urodima, stoci i sl.)
Što su banke? Prve novčarske institucije
Kako su se zvale najbogatije novčarske obitelji? Fugger u Njemačkoj i Mediči u Firenci
Kako su djelovale banke? Posuđivale su novac trgovcima uz visoke kamate.
Što je mjenica? Bankovni papir koji se mogao unovčiti u svim važnijim gradovima, a banke su uzimale proviziju.
Što je naturalno gospodarstvo? Oblik privrede gdje se plaća u naturi (urodima,stoci i sl.)
Zašto se plaćalo u naturi? Zbog nestašice novca u ranom srednjem vijeku i isti novac u različitim krajevima ima drukčiju vrijednost osim bizantskog zlatnika.
Zašto se povećava potreba za novcem? Zbog procvata trgovine.
Created by: stormycory
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards