Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Feudalno drustvo

Srednji vijek,povijest 6. razred

QuestionAnswer
Što je feud? To je zemljišni posjed koji je kralj davao svojim vojnicima kao plaću za sudjelovanje u ratu.
Što je osnova feudalizma? Feud ili vlastelinstvo, zemljišni posjed.
Tko je feudalac? Vlasnik feuda,ovisno o velicini posjeda imamo više i niže feudalce.
Opiši feudalnu društvenu ljestvicu. Vrhovni SENIOR (starješina) je KRALJ. Kraljevi VAZALI (ljudi poslušni senioru) su viši i niži FEUDALCI (vlasnici feuda). SELJACI KMETOVI-seljaci koji su izgubili slobodu
Tko je KMET? KMET je seljak koji je izgubio slobodu i živi na feudu i obrađuje ga.Feudalac ga štiti.
Obveze kmeta? Desetinu uroda mora dati FEUDALCU, desetinu uroda mora dati CRKVI, desetinu uroda mora dati KRALJU (porez) mora odraditi TLAKU (radnu obvezu feudalcu)
Što je TLAKA? Radna obveza obrađivanja alodija na imanju feudalca.
Od čega se sastoji feud ili vlastelinstvo? Od selišta i alodija.
Što je alodij? Feudalni dio zemlje feuda (vlastelinstva)
Što je selište? Dio feuda koji uzimaju seljaci.
Kakvim plugom se orala zemlja u ranom srednjem vijeku? Drvenim
Tko je vazal? Osoba koja obecava vjernost senioru i vojnu službu.
Što kmet nije smio? Nisu smjeli mijenjat feudalca ni napuštati zemlju koju su obrađivali.
Zašto su neki seljaci postali kmetovi? Zbog čestih ratova i pljačkaških pohoda trazili su ZAŠTITU od feudalca. Dali su svoj posjed feudalcu koji je onda postao feudalčevo vlasništvo,a oni su ga nastavili obrađivati kao ZAVISNI kmetovi.
Kad su davanja morali početi davati u NOVCU umjesto URODOM i STOKOM? Kad se razvila TRGOVINA, a novac ušao u svakodnevnu uporabu.
Koji je bio temelj gospodarstva u feudalnom društvu? ZEMLJORADNJA ili obrada zemlje.
Kakva je bila obrada zemlje u početnoj fazi feudalizma? Primitivna obrada drvenim plugom bez gnojiva koja je dala SLAB urod zbog čega dolazi do razdoblja OSKUDICE I GLADI!
Kad će doći do napretka u poljoprivredi i zašto? Od 11. stoljeća radi uporabe METALNOG pluga i gnojiva te izuma MLINA i PREŠE.
Što će omogućiti udvostručenje europskog pučanstva u razdoblju od 10. do 14. stoljeća? Napredak u poljoprivredi, izum mlina i preše.
Zašto se očuvala tradicija uzgoja vinove loze? Da bi redovnici prodajom vina došli do potrebnih novčanih sredstava.
Created by: stormycory
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards