Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Feudalno drustvo

Srednji vijek,povijest 6. razred

QuestionAnswer
Što je feud? To je zemljišni posjed koji je kralj davao svojim vojnicima kao plaću za sudjelovanje u ratu.
Što je osnova feudalizma? Feud ili vlastelinstvo, zemljišni posjed.
Tko je feudalac? Vlasnik feuda,ovisno o velicini posjeda imamo više i niže feudalce.
Opiši feudalnu društvenu ljestvicu. Vrhovni SENIOR (starješina) je KRALJ. Kraljevi VAZALI (ljudi poslušni senioru) su viši i niži FEUDALCI (vlasnici feuda). SELJACI KMETOVI-seljaci koji su izgubili slobodu
Tko je KMET? KMET je seljak koji je izgubio slobodu i živi na feudu i obrađuje ga.Feudalac ga štiti.
Obveze kmeta? Desetinu uroda mora dati FEUDALCU, desetinu uroda mora dati CRKVI, desetinu uroda mora dati KRALJU (porez) mora odraditi TLAKU (radnu obvezu feudalcu)
Što je TLAKA? Radna obveza obrađivanja alodija na imanju feudalca.
Od čega se sastoji feud ili vlastelinstvo? Od selišta i alodija.
Što je alodij? Feudalni dio zemlje feuda (vlastelinstva)
Što je selište? Dio feuda koji uzimaju seljaci.
Kakvim plugom se orala zemlja u ranom srednjem vijeku? Drvenim
Tko je vazal? Osoba koja obecava vjernost senioru i vojnu službu.
Što kmet nije smio? Nisu smjeli mijenjat feudalca ni napuštati zemlju koju su obrađivali.
Zašto su neki seljaci postali kmetovi? Zbog čestih ratova i pljačkaških pohoda trazili su ZAŠTITU od feudalca. Dali su svoj posjed feudalcu koji je onda postao feudalčevo vlasništvo,a oni su ga nastavili obrađivati kao ZAVISNI kmetovi.
Kad su davanja morali početi davati u NOVCU umjesto URODOM i STOKOM? Kad se razvila TRGOVINA, a novac ušao u svakodnevnu uporabu.
Koji je bio temelj gospodarstva u feudalnom društvu? ZEMLJORADNJA ili obrada zemlje.
Kakva je bila obrada zemlje u početnoj fazi feudalizma? Primitivna obrada drvenim plugom bez gnojiva koja je dala SLAB urod zbog čega dolazi do razdoblja OSKUDICE I GLADI!
Kad će doći do napretka u poljoprivredi i zašto? Od 11. stoljeća radi uporabe METALNOG pluga i gnojiva te izuma MLINA i PREŠE.
Što će omogućiti udvostručenje europskog pučanstva u razdoblju od 10. do 14. stoljeća? Napredak u poljoprivredi, izum mlina i preše.
Zašto se očuvala tradicija uzgoja vinove loze? Da bi redovnici prodajom vina došli do potrebnih novčanih sredstava.
Created by: stormycory