Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Қарахан мемлекеті

Қазақстан тарихы

СұрақЖауап
Қарахан мемлекетінің орталығы? Баласағұн
Қарахан мемлекетінің негізін салушы? Сатұқ Боғра-хан
Сатұқ Боғра-хан саманилерден қолдау тауып, кімді жеңді? Оғұлшақ
Мемлекеттің құрылуында басты рөл атқарған тайпа? Қарлұқ
Негізгі билеушілері қай тайпадан шығып отырған? Яғма
Жікіл тайпасынынң тотемі? Арыстан
Яғма тайпасының тотемі? Бура
Ханның мемлекеттік саяси-әкімшілік іс жүргізетін орны? Орда
Жер иеленудің бір түрі? Иқта
Жер иеленушілер? Муқта
Қай жерлерден салық алынбайды? Вақф
Отырықшы аудандарда шаруаларды қанаудың бір түрі - олардың үлеске алған жерлерінен алым-салық жинастырып отыру. араб, парсы деректерінде ондай үлескерлерді қалай атаған? Музари немесе барзигар
Әлсіз адам өз үлесіндегі жерді күштінің қамқорлығына береді, ол әлсіз адамды қорғауға тиіс. Бұл қанаудың түрі қалай аталады? Комменданция
сатұқ Боғра-хан өлген соң, орнына кім отырды? Мұса
960-990 жылдары хан болған кім? Әли Арслан
Испиджабты ешбір қарсылықсыз басып алған хан? Хасан Боғра-хан
Хотанды кім және қашан басып алған? Хасан Боғра-ханның баласы баласы Жүсіп, 992 жылы
Мауараннахрға кім және қашан жорыққа аттанған? Әли Арсланның баласы, Насыр ибн Әли, 996 жылы
1040 жылы тамғаш Бурахан атағын қабылдаған кім? Ибраһим ибн Насыр
Қарахан мемлекеті дербес екі иелікке бөлінгеннен кейін, өзара алауыздығын пайдалана біліп 1089 жылы Батыс хандықтың орталығы Самарқанды, одан соң Бұхараны басып алған кім? Салжұқ сұлтаны Мәлік шах
Қаратылайлар қай жылы Қатуан даласында салжұқтар мен қарахандарды ойсырата жеңеді? 1141 жылы
Қарахандықтар қай қалада өздерінің төл ақшаларын шығарған? Самарқан мен Үзкент
Қарақытайларға соққы берген кім? Текеш билігі кезіндегі Хорезм мемлекеті
Батыс иелікті біржолатақұлатқан кім? Хорезм шахы Мұхаммед
Шығыс иелікті басып алған кім? Найман ханы Күшілік хан
Created by: 87779401792