Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AP 1

QuestionAnswer
Nomadiko Paleolitiko
Gumagamit ng Mga matutulis na bato Paleolitiko
Nakatuklas ng apoy Paleolitiko
Nagsimula mag-alaga ng Mga hayop Mesolitiko
Ano ang Mga ambag ng apoy? - source of heat - pagluto - source of light - proteksiyon
Umaasa sa kapaligiran Paleolitiko
Sumasamba sa Mga diyos-diyosan at sa kapaligiran (Animism) Paleolitiko
Gumagamit ng Mga magaspang, matutulis at Di pulido na Mga bato Paleolitiko
Ang Mga sining ay makikita sa Mga kweba Paleolitiko
Lumang bato Paleolitiko
Mga homo sapiens Mesolitiko
Tumira sa Mga tabing-ilog Mesolitiko
Pinaniniwalaang unang nabuhay ang Mga homo habilis at unang taong gumamit ng kasangkapang bato Paleolitiko
Tumira sa maliliit na pangkat Mesolitiko
Gumawa ng Mga canoe Mesolitiko
Paggawa ng Mga palayok na gawa sa luwad Mesolitiko
Pulidong kasangkapan Neolitiko
Pagtatanim Neolitiko
Natutong maghabi at gumawa ng tela Neolitiko
Nagtayo ng Mga maliit ngunit permanenteng pamayanan Neolitiko
Sila at sedentary (permanent settlers)
Sila ay sedentary (permanent settlers) Neolitiko
Pangangaso Paleolitiko
400000- 8500 BCE Paleolitiko
Natutong magpaamo ng hayop at gumawa ng Mga damit na galing sa Mga balat ng hayop Mesolitiko
7000- 3000 BCE Neolitiko
Natutunan magtanim at mag-alaga ng hayop Neolitiko
Malawakan ang naging pagtatanim Kaya tinawag itong _____ Rebolusyong Neolithic
4000 BCE Panahong Metal
1. Tanso 2. Bronse 3. Pilak 4. Bakal Metal
Naging civilized ang Mga tao Metal
Anu-ano ang Mga kabihasnan? Indus, Shang, at Sumer
Masalimuot na pamumuhay sa lungsod at kadalasang kasingkahulugan ng salitang sibilisasyon Kabihasnan
Nagkaroon ng kasanayan Bihasa o magaling
Tumutugon sa pamumuhay ng Mga lipunang umusbong sa Mga lambak at ilog tulad ng Sumer, Indus at Shang Sibilisasyon
Ano ang Mga batayang salik sa pagkaroon ng kabihasnan? Pagkaroon ng organisado at sentralisadong pamahalaan Masalimuot na relihiyon Espesyalisasyon sa gawaing pang-ekonomiya Uring-panglipunan, Mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, sining, at arkitektura, at sistema ng pagsusulat
Pagkakaroon ng paniniwala sa natanong diyos Politeismo
Cradle of civilization Mesopotamia
Lugar Kung saan umusbong ang kabihasnang Sumer Mesopotamia
Lugar Kung saan umusbong ang kabihasnang Indus Indus Valley
Lugar Kung saan umusbong ang kabihasnang Shang China
Matatagpuan dito ang ilog ng Tigris at Euphrates Mesopotamia
Nagkaroon ng malawakang pagtatanim ng trigo at barley sa Mga Lugar na Ito at paniniwalaan din na natuto silang mangaso at mag-alaga ng Mga hayop Kabihasnang Sumer
3500-3000 BCE Kabihasnang Sumer
Pinakamatandang at pinakaunang kabihasnan Kabihasnang Sumer
Pinakamalaking gusali sa Sumer Ziggurat
Sistema ng pagsusulat na natuklasan noong Sumer Cuneiform
Epiko ng Gilgamesh Sumer
Teknolohiya sa pagsasaka tulad ng araro at kariton na may gulong Sumer
Pag gawa ng Mga palayok at paggamit ng perang pilak Sumer
Lunar calendar at decimal system Sumer
Lambak ilog na Indus at Ganges Kabihasnang Indus
Pamayanang naitatag noong panahon ng Neolitiko Pamayanang Mhergah
Sedentaryo at agrikultural ang pamumuhay Indus
Dalawang importanteng lungsod na umusbong sa Indus Harrapa at Mohenjo-Daro
Magagaling sa Matematika Indus
Lansangang nakadisenyong kuwadrado (grid-patterned) at pare-pareho ang sukat ng bloke ng kabahayan Indus
Banyo o palikuran at imburnal Indus
Sumamba sa Mga hayop at puno Indus
Haring pari Indus
Pagsasaka ang ikinabubuhay Indus
Sistema ng pagsusulat ng Mga Indus Pictogram
Paggawa ng Mga palamuti at palayok Indus
Ilog Huang Ho o Yellow River Kabihasnang Shang
Nagsisilbing pataba sa lupa na naiiwan sa Yellow River Loess o dilaw na lupa
Pagtatanim ng Mga halaman at paglalagay ng Mga dike Shang
Pamayanan po umusbong nung Shang Yangshao at Lungshan
Paggawa ng Mga tapayan Yangshao
Pagtuklas ng potter's wheel Lungshan
Oracle bones o butong orakulo na ginamit sa paghuhula Shang
Pinamunuan ng paring-hari na napapalibutan ng Mga matataas na pader na naging paghanda sa Mga digmaan Shang
Sistemang pagsusulat na nagsisilbing tagapag isa ng Tsino Calligraphy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards