Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geskiedenis hoofstuk

QuestionAnswer
Khoi Khoi-Khoi en San eienskappe Khoi-Khoi: mense van mense, nomadies, veewagters, boere, Hottentotte. San: mense wat anders is as ons, geen diere, jagter-versamelaars, Boesmans
Wat het vroeë Hollandse setlaars met Khoi-Khoi en San gedoen? Handelgedryf
Waarmee het swart boere geboer? Sorghum en broodmanna (kort somer reënval)
Waarvoor staan HOIK Hollandse Oos Iendiese Kompanjie.
Hoekom het lande in Europa met mense in SA handel gedryf? SA in die middel van hul roete na Indië.
Wat het die HOIK vir Jan van Riebeeck gebeveel? Om n verversingstasie in Kaapstad op te rig.
Wat is Jan van Riebeeck se vrou se naam? Maria de la Quellerie
Hulle het groot groente tuine aangelê. Wat word die tuine genoem? Kompanjietuine
Waarom was slawe na Kaap gestuur? Jan van Riebeeck was verbied om plaaslike mense te gebruik as slawe
Wat moes slawe doen (hoof akt)? Tuine aanle, huise bou, verversingstasies oprig
Waar was vroeë slawe geneem? Slawe huis, Withuis, White house
Waarvandaan was eerste slawe van SA? Angola
Wat is die 3 hoofgroepe waarin slawe aktiwiteite in gedeel kan word? Huishoudelike slawe. Plaaswerkers. Ander slawe aktiwiteite.
Noem 5 aktiwiteite wat huishoudelike slawe moes doen. Naaldwerk. Kook. Water haal. Skoonmaak. Klere en beddens was.
5 Aktiwiteite van plaaswerkers. Tuinwerk . Plante nat. Onkruid. Vee oppas. Uitwinning.
Noem 5 ander slawe aktiwiteite. Karretjie drywers. Messelaars. Bouers. Verwers. Skrynwerker.
4 slawe reëls. Moet reën 10uur by huis. Mag nie op waens of perde. Mag nie tydens kerk bymekaar. Mag nie op straat met iemand praat
Hoe is Afrikaans ontwikkel? (Xhosa + slaaf) + Europese tale (veral Nederlands) = Afrikaans
Na wat was slawe genoem? Maand van Jaar Dag van week Klassieke name Portuguese name Bybel karakters. Hollandse vanne Na eienaar vernoem
Watse diere het uitgesterf agw trekboere. Bloubok en kwagga.
Watse taal het die trekboere gepraat? 'die taal' Dit is n vroeë weergawe van Afrikaans
Wat het William Bleek gedoen? 'n Argief van historiese versameling tekste van |xam en !kun begin.
Wat het Lucy Lloyd gedoen. Sy het Bleek se argief oorgeneem toe Bleek gesterf het.
Created by: Zeelikestolearn
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards