Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geskiedenis hoofstuk

QuestionAnswer
Khoi Khoi-Khoi en San eienskappe Khoi-Khoi: mense van mense, nomadies, veewagters, boere, Hottentotte. San: mense wat anders is as ons, geen diere, jagter-versamelaars, Boesmans
Wat het vroeë Hollandse setlaars met Khoi-Khoi en San gedoen? Handelgedryf
Waarmee het swart boere geboer? Sorghum en broodmanna (kort somer reënval)
Waarvoor staan HOIK Hollandse Oos Iendiese Kompanjie.
Hoekom het lande in Europa met mense in SA handel gedryf? SA in die middel van hul roete na Indië.
Wat het die HOIK vir Jan van Riebeeck gebeveel? Om n verversingstasie in Kaapstad op te rig.
Wat is Jan van Riebeeck se vrou se naam? Maria de la Quellerie
Hulle het groot groente tuine aangelê. Wat word die tuine genoem? Kompanjietuine
Waarom was slawe na Kaap gestuur? Jan van Riebeeck was verbied om plaaslike mense te gebruik as slawe
Wat moes slawe doen (hoof akt)? Tuine aanle, huise bou, verversingstasies oprig
Waar was vroeë slawe geneem? Slawe huis, Withuis, White house
Waarvandaan was eerste slawe van SA? Angola
Wat is die 3 hoofgroepe waarin slawe aktiwiteite in gedeel kan word? Huishoudelike slawe. Plaaswerkers. Ander slawe aktiwiteite.
Noem 5 aktiwiteite wat huishoudelike slawe moes doen. Naaldwerk. Kook. Water haal. Skoonmaak. Klere en beddens was.
5 Aktiwiteite van plaaswerkers. Tuinwerk . Plante nat. Onkruid. Vee oppas. Uitwinning.
Noem 5 ander slawe aktiwiteite. Karretjie drywers. Messelaars. Bouers. Verwers. Skrynwerker.
4 slawe reëls. Moet reën 10uur by huis. Mag nie op waens of perde. Mag nie tydens kerk bymekaar. Mag nie op straat met iemand praat
Hoe is Afrikaans ontwikkel? (Xhosa + slaaf) + Europese tale (veral Nederlands) = Afrikaans
Na wat was slawe genoem? Maand van Jaar Dag van week Klassieke name Portuguese name Bybel karakters. Hollandse vanne Na eienaar vernoem
Watse diere het uitgesterf agw trekboere. Bloubok en kwagga.
Watse taal het die trekboere gepraat? 'die taal' Dit is n vroeë weergawe van Afrikaans
Wat het William Bleek gedoen? 'n Argief van historiese versameling tekste van |xam en !kun begin.
Wat het Lucy Lloyd gedoen. Sy het Bleek se argief oorgeneem toe Bleek gesterf het.
Created by: Zeelikestolearn