Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geskiedenis nuwe woo

TermDefinition
Inheems Word natuurlik in gebied aangetref
Nomadies Reis van plek tot plek
Veewagters Mense wat troppe diere aanhou vir kos
Grenslyn Grens of lyn om 2 gebiede te skei
Koloniseer Om gebied oor te neem en natuurlike hulpbronne uit te buit
Ruilhandel Uitruil van goedere sonder om geld te gebruik
Verstekelinge Mense wat skelm op 'n boot klim om uit land te ontsnap of verniet te reis
Nedersettings Klein gemeenskap veral aan begin
Weggeruk Onwillig of onder dwang van persoon of item weggeneem
Emansipasie Om vrygestel te word
Vrag Goedere deur skip of vliegtuig vervoer
Huishoudelik Te doen met huis
Wingerdbou Maak van wyn
Kaf Die omhulsel van sade wat nutteloos is
Uitwanning Proses om koring en kaf te skei
Afstammelinge Die volgende generasie
Nalatenskap Aspekte van lewe wat van generasie tot generasie oorgedra word
Uiteensetting Beskrywing of verduideliking
Smee Iets uit metaal te maak deur metaal te verhit om te vorm
Filoloog Kundige in taal
Trekboere Wit boere wat uit Kaap getrek het
Uitsterwing Al lede van n spesie dood
Geïsoleerd Eenkant en weg van ander
Created by: Zeelikestolearn