Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Taekwondo - saga

Saga TKD (frá ÍR síðunni)

QuestionAnswer
3-427 e.kr. Fyrstu heimildir um b-íþrótt svipaða TKD
Hvar fundust fyrstu heimildir um TKD? Í helli frá tímabili Koguryo
500-600 e.kr. Búddhamunkurinn Bodhidharma kenndi um líkama og sál
57 f.kr. - 668 e.kr. Silla á nú SA-Kóreu
37 f.kr. - 668 e.kr. Koguryo á nú N-Kóreu og Mansjúríu
18 f.kr. - 670 e.kr. Paekche á SV-Kóreu
576 e.kr. Hwarang skólinn í Silla; stofnaður af Won Kwang Bopsa að beiðni Jin Hung; vel þjálfaðir aðalsmenn; aðallega Soo Bak
668-670 e.kr. Konungsríkin sameinuð í Stór-Silla
670-918 e.kr. Stór-Silla; íþróttir iðkaðar voru Soo Bak (hendur), Tok Kyon I --> Tae Kyon (fætur), Sirrum (glíma) og Kyok Gom (sverðbardagi)
Hvaða skóli var í Koguryo? Kyong Dang (alþýðleg hreyfing)
918-1392 e.kr. Koryo; Soo Bak vinsælast
1392-1910 e.kr. Yi; konfúsíusarhyggja tók við af búddhisma; aðalsmenn áttu ekki að hreyfa sig
1790 e.kr. Hershöfðingjarnir Yi Dok Mu og Park Tae Ka sömdu ritið Mu Ye Do Bo Tong Ji; 24 mismunandi bardagalistir
1910-1945 e.kr. Japanir hernema Kóreu; Judo og Karate blandaðist kóresku hefðunum (m.a.) Tang Soo Do og Kong Soo Do
1945 e.kr. Kórea frjáls; nýir skólar voru Chung Do Kwan og Moo Duk Kwan
1955 e.kr. 11. apríl; stóru skólarnir sameinaðir --> Tang Soo Do --> seinna Taekwondo
1963 e.kr. ITF stofnað; leiðtogi varð Choi Hong Hee
1968 e.kr. Choi Hong Hee sendur í útlegð eftir mismheppnað valdarán
1972 e.kr. Kukkiwon stofnað
1973 e.kr. 28. maí WTF stofnað; forseti var Dr. Un Young Kim; fyrsta heimsmeistaramótið í Kukkiwon
1973-1975 e.kr. Hyong og Palgwe --> Taegeuk og núverandi svartbeltispoomsae; Taegeuk þróuð í samvinnu við Song Dok Gi
Created by: Humlid