Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Termini 6

srpsko - madjarski (lekcije 11-12-13)

szerbülmagyarul
Nema puno slobodnog vremena, jer puno radi. Nincs sok szabad ideje, mert sokat dolgozik.
Moj tata ima 52 godine, i na fakultetu predaje. Az édesapam ötvenkettő éves, és egyetemen tanít.
Obojica su đaci, ali inženjeri će biti. Mindketten diákok, de mérnőkök lesznek.
Napokon petak. Végre péntek van!
Šteta, što je hladno i pada kiša. Kár, hogy hideg van és esik az eső.
Sutra i prekosutra biće lepo vreme, sijaće sunce, 30 stepena će biti. Holnap és holnapután jó idő lesz, sütni fog a nap, harminc fok lesz.
Sledeće nedelje loše vreme će biti, padaće kiša, 16 stepeni će biti. Jövő héten rossz idő lesz, esni fog az eső, tizenhat fok lesz.
Nije daleko od Budimpešte. Budapesttól nem messze.
Nije daleko od Kostolaca. Kostolactól nem messze.
Odande je prelep pogled na Dunav. Onnan gyönyörü a kilátás a Dunára.
Veoma lepo mesto, tamo je zamak na brdu. Nagyon szép a hely, van ott egy vár a hegyen.
Biciklom je odavde veoma daleko. Biciklivel innen nagyon messze van.
Po meni busom idem ili brodom. Szerintem busszal megyek vagy hajóval.
Dobra ideja, ali nije skupo? Jó ötlet, de nem drága?
Veoma volim odlaske na izlet. Nagyon szeretek kirándulni.
I šta ćemo tamo raditi? És mit fogunk ott csinalni?
Šetamo obalom Dunava, idemo na izlet na planinu, penjemo se u zamak. Sétálunk a Duna-parton, kirándulunk a hegyen, felmegyünk a várba.
Volim da igram i pevam. Szeretek táncolni és énekelni.
Sada mađarski hoću da naučim, jer u avgustu u Mađarskoj ću ići na odmor Most magyarul akarok tanulni, mert augusztusban Magyarörszagon fogok nyaralni.
Kod kuće obično slušam muziku ili filmove gledam. Otthon zenét szoktam hallgatni vagy filmeket nézek.
Skoro svakog dana plivam ili trčim. Majdnem mindennap úszok vagy futok.
Još uvek ne znam mađarski govoriti, ali voleo bih i ja hoću. Még nem tudok magyarul beszélni, de szeretnék és én fogok.
Obožavam da čitam i volim da šetam. Imádok olvasni és szeretek sétalni.
Obično ne spavam puno, jer ne mogu, zato što ponekad do ponoći čitam. Nem szoktam sok aludni, mert nem tudok, ezért néha éjfélig olvasok.
Svakoga dana biciklom idem da radim. Mindennap biciklivel járok dolgozni.
Nedeljno dva puta idem u biblioteku, jer tamo obično novine čitam. Egy héten kétszer járok könyvtárba, mert ott szoktam újságot olvasni.
Nedeljno puno puta ideme u školu jezika. Egy héten sokször járok nyelviskolaba.
Nedeljno pet puta se bavim sportom. Egy héten ötször sportolok.
Sigurno je da ću se posle ispita puno provoditi. Az biztos, hogy a vizsgák után sokat fogok bulizni.
Mrzim polaganje ispita, jer nikada ne učim. Utálok vizsgázni, mert soha nem tanulok.
Puno idem na ispijanje piva i provođenje. Sokat járok sörözni és bulizni.
Ne znam da kuvam, radije naručim obično nešto, ili ponekada idem u restoran.  Nem tudok főzni, inkább rendelni szoktam valamit, vagy néha étterembe megyek.
Obožavam rad/igranje na računaru. Imádok szamitógépezni.
Uskoro ću kupiti nov kompjuter. Hamarosan egy új számitogépet fogok venni.
Veoma sam zauzet. Nagyon elfoglalt vagyok.
Voleo bih da se nađem sa tobom, slobodna si danas poslepodne? Szeretnék találkozni veled, ráérsz ma délután?
Danas do pola 7 radim. Ma fél hétig dolgozom.
Onda da se nađemo u 7? Akkor találkozunk hétkor?
Danas je ponedeljak, na čas engleskog idem u 7 i petnaest. Ma hétfő van, angólóra megyeg negyed nyolcra.
Do kada ti traje čas engleskog? Meddig tart az angolórad?
Sutra u 8 sati ustajem. Holnap nyolckor kelek fel.
Tuširam se, obučem, doručkujem i na pijacu idem. Lezuhanyozom, felöltözöm, reggelizem és azután piacra megyek.
U jedanaest sati idem u neki dobar kafić sa prijateljem. Tizenegykor egy jó kávézőba megyek a barátommal.
Tamo do pola 1 ostajem, jer u 1 ručam sa porodicom kod kuće. Ótt fél egyig maradok, mert egykor ebédelek a családdal itthon.
Posle ručka ja i žena pijemo kafu. Ebéd után én és a feleségem kávét iszunk.
Malo se se sanim igramo i onda idemo u šetnju. Egy kicsit a fiammal játszunk és azután sétalni megyünk.
Uveče gledamo televiziju, i u 11 idemo da spavamo. Este tévézünk, és tizenegykor aludni megyünk.
U poslednje vreme učim mađarski, jer želim mađarsko državljanstvo. Mostanaban tanulok magyarul, mert magyar allampolgárságot szeretnék kérni.
U martu zakazujem predaju dokumenata.  Márciusban időpontkérések dokumentumokat atadni.
Eventualno na leto u beogradsku mađarsku ambasadu idem. Esetleg nyaron a belgradi magyar követségbe megyek.
Posle na more idem na odmarati sa porodicom. Azután tengerre jövök nyaralni a családdal.
Na moru ostajemo od 22. avgusta do 6. septembra. Tengeren maradünk húszonkettőtől augusztus hatig szeptember.
Voleli bismo da idemo u Beč, možda u septembru ili oktobru. Szeretnénk Bécsbe menni, tálan szeptemberben vagy októberben.
Radnim danim u 7 ustajem. Munkanapokon hétkor kelek fel.
Prvo se istuširam, doručkujem, i onda počinjem da radim. Először lezuhanyozom, reggelizem és akkor kezdek dolgozni.
Ja od kuće na internetu radim. Én itthonról interneten dolgozom.
Moja firma je američka. A cágem amerikai.
Moje radno vreme od 8 do 16 sati traje. Munkaidőm nyolctól tizenhat óraig tart.
U dva idem da ručam, ali ne idem daleko. Kettőkor ebédelni megyek, de nem megyek messze.
Samo u drugu sobu. Csak másik szobába.
Posle ručka pijem kafu i onda se vraćam da radim. Ebéd után kávét iszom és akkor visszajövök dolgozni.
Ekonomista sam, u jednoj američkoj firmi radim. Közgazdász vagyok, egy amerikai cégnél dolgozom.
Volim da čitam, učim jezike i putujem. Szeretek olvasni, nyelveket tanulni és utazni.
Govorim srpski, engleski i mađarski, a voleo bih da naučim švedski. Beszélek szerbul, angolul és magyarul, de szeretnék svédül tanulni.
Mrzim da igram, jer ne znam. Utálok tancolni, de nem tudok.
Uveče filmove obično gledam. Este filmeket szoktam nézni.
Uskoro ću u Beču odmarati. Hamarosan Bécsben fogok nyaralni.
Ja sam Jelčić Marko, 31 godinu imam i Srbin sam. Jelcic Marko vagyok, harmincegy éves és Szerb vagyok.
Visok sam, kratku, crnu kosu imam. Magas vagyok, rövid, fekete hajam van.
U velikoj porodičnoj kući živim sa suprugom i sinom. Nagy családi házban élek a feleségemmel és a fiammal.
Supruga mi se zove Milena, ima 29 godina i dugu crnu kosu. A feleségem neve Milena, húszonkilenc éves és hosszú, fekete haja van.
Ekonomista je po zanimanju, ali u kladionici radi. Közgazdász a foglalkozása, de fogadóirodaban dolgozik.
Otac, majka i sestra žive u stanu pored moje kuće. Apám, anyám és húgom egy lakásban élnek a házam mellett.
Moj tata ima 57 godina, visok je ima sedu kosu. Az édesapám ötvenhét éves, magas és ősz haja van.
Anđelko se zove i električar je. Andjelko neve és villanyszerelő.
Mama mi ima 54 godine, kratku plavu kosu ima. Az édesanyám ötvannégy éves, rövid, szőke haja van.
Šnajder je po zanimanju, ali u pekari radi. Szabó a foglalkozása, de pékségben dolgozik.
Created by: magyar84
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards