Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Termini 3

srpsko - madjarski

szerbülmagyarul
Gore na drugom spratu, pored lifta. Fent a második emeleten, a lift mellett.
U drugoj zgradi: prizemlje, petica soba. A másik épületben: földszint, ötös szoba.
Na kom spratu? Hányadik emeleten?
Na devetom spratu. A kilencedik emeleten. / A kilencediken.
Dole u prizemlju, cetvrta soba. Fent, földszinten, negyedik szoba.
Sesti covek. Hatodik ember.
U trecoj zgradi, na petom spratu. Harmadik épületben, ötödik emeleten.
Prvi dan u godini. Első nap évben.
Juli, sedmi mesec u godini. Július, hetedik hónap évben.
Zivim na osmom spratu. Élek a nyolcadik emeleten.
Jedan sat je 60 minuta. Egy óra az hatvan perc.
Koliko je sati? Hány óra van? / Mennyi az idó?
Deset je sati. Tíz óra van.
8:15 Negyed kilenc.
11:45 Háromnegyed tízenkettö
2:30 Fél három.
9:15 Negyed tíz.
9 sati i 54 minuta. Kilenc óra ötvennégy perc.
6 sati i 43 minuta. Hat óra negyvenhárom perc.
12 sati i 27 minuta. Tízenkettö óra huszonhét perc.
Podne je. Dél van.
Ponoc je. Éjfél van.
U pola sedam dolazi kuci. Fél hétkor jön haza.
U 12 i 15 krecemo. Negyed egykor indulunk.
U petnaest do 4 idem kuci. Háromnegyed négykor megyek haza.
U 6 stizu. Hatkor érkeznek.
Deca idu u skolu u devet. A gyerekek kilenckor mennek az iskolába.
Moja zena u petnaest do sedam ide u radnju. A feleségem háromnegyed hétkor megy az üzletbe.
Ja dolazim kuci u 4 i 15. Én Negyed ötkor jövök haza.
U sredu pocinjem da radim. A szerdán kezdek dolgozni.
Od subote pocinjem da radim. A szombattól kezdek dolgozni.
Prosle godine sam bio u Svedskoj. Tavaly voltam Svédországban.
Ove godine idemo na mora. Idén megyünk tengerre.
Sledece godine bicu magyarski drzavljanin. Jövőre magyar állampolgár leszek.
Danas je nedelja. Ma vasárnap van.
Prekjuce je bio petak. Tegnapelőtt péntek volt.
Prekosutra ce biti utorak. Holnapután kedd lesz.
Prosle nedelje sam bio u Budimpesti. A múlt héten Budapesten voltam.
Zimi na planinu idu. Télen hegyre mennek.
Danas do pola 7 radim. Ma fél hétig dolgozom.
Onda se nalazimo u 8. Akkor találkozunk nyolckor.
Dokle ti traje cas engleskog? Meddig tart az angolórad?
Do pola 9 mi traje cas. Fél kilencig tart az óram.
U 7 pocinje predstava, mislim da do 9 traje. Hétkor kezdödik az előadás, szerintem kilencig tart.
Dolazimo autom. Jövünk autóval.
Desnom rukom pisem. Jobb kezzel írok.
Ja sam levoruk. Balkezes vagyok.
Ponekad idem na posao metroom. Néha metróval megyek dolgozni.
Cesto idem u skolu biciklom. Gyakran biciklivel megyek az iskolaba.
Moj tata je rodjen 1959, februar 16. Édesapám született ezerkilencszazötvenkilenc, február tizenhatodiken.
Moja mama je rodjena 1961, novembar 12. Édesanyám született ezerkilencszazhatvanegy, november tizenkettediken.
Moja prababa je rodjena 1920, april 16. Dédanyám született ezerkilencszazhúsz, április tizenhatodikan.
Moja prabab je umrla 1987, mart 26. Dédanyám meghalt ezerkilencszaznyolcvanhét, marciús húszonhatodikan.
Rodjen sam 1984, septembar 21. Születtem ezerkilencszaznyolcvannégy, szeptember huzsonegyedikén.
Marta 11. krecemo. Március tizenegyedik indulunk.
2 x 3 = 6 Kétszer három az hat.
5 x 25 = 125 Ötször huszonöt az szazhuszonöt.
4 x 7 = 28 Négyszer hét az huszonnyolc.
3 x 9 = 27 Háromszor kilenc az huszonhét.
8 x 7 = 56 Nyolcszor hét az ötvenhat.
7 x 2 = 14 Hétszer kettö az tizennégy.
6 x 50 = 300 Hatszor ötven az háromszaz.
9 X 7 = 63 Kilencszer hét az hatvanhárom.
Ponekad za vikend sa zenom i sinom idem na bazen. Néha hétvégén uszodába megyek a feleségemmel és fiammal.
Cesto idem sa porodicom tamo. Gyakran megyek a csaláladdal oda.
Created by: magyar84