Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Termini 2

srpsko - madjarski

szerbülmagyarul
Ko je ovo? Ki ez?
Ko je ono? Ki az?
Ko je onaj mladic? Ki az a fiatalember?
Ko je ova devojka? Ki ez a lány?
Ko je onaj muskarac? Ki az a férfi?
Koje ovaj covek? Ki ez az ember?
Ko je ovaj decak? Ki ez a fiú?
Ko je ona zena, koja stoji pored prozora? Ki az az asszony, aki áll az ablak mellett?
Ko je lepa zena, koja sedi iza stola? Ki ez a szép nő, aki ül az asztal mögött?
On je Marko. Ő Marko.
Ona je Milica. Ő Milica.
Taj mladic je Luka. Az a fiatalember Luka.
Ova devojka je Milena. Ez a lány Milena.
Taj muskarac je moj otac. Az a férfi az apám.
Ovaj decak je moj sin. Ez a fiú a fiam.
Ta zena koja stoji pored prozora, je moja zena. Az asszony, aki áll az ablak mellett, a feleségem.
Ova lepa zena je Suza. Ez a szép nő Suza.
On je Marko, muskarac koji stoji pored slike. Ő Marko, a férfi, aki áll a kép mellett.
On je Nikola, decak koji sa Markom prica. Ő Nikola, a fiú, aki Markoval beszél.
Gospodin Marko je ovde. Marko úr itt van.
Kuca je tamo. A ház ott van.
Tamo desno je restoran. Ott van jobbra a vendéglő.
Gospodja Milena je unutra. Milena asszonyom bent van.
Pas je napolju. A kutya kint van.
Dva drveta su ispred ambasade. A két fák a követség előt vannak.
Devojcica je ispred korpe. A kislány a kosár előtt van.
Automobili su iza kuce. Azok autók a ház mögött vannak.
Kuca je pored reke. A ház a folyó mellett van.
Grad je iza planina. A város a hegyek mögött van.
Kljuc je ispod tepiha. A kulcs a szőnyeg alatt van.
Ovde stojim ispred skole. Itt állok az iskola előtt.
Pismo je izmedju dve knjige. A levél a két könyvek között van.
Cekam ispod mosta. Várok a híd alatt.
Decak sedi ispod drveta. A fiú ül a fa alatt.
Slika je iznad kreveta. A kép az ágy fölött van.
Moj stan je iznad tvog stana. A lakásom a lakásod fölött van.
Moja kuca je izmedju dve prodavnice. A házam a két bolt között van.
Sto je pored prozoza. Az asztal az ablak mellett van.
Telefon je izmedju kreveta i ormara. A telefon az ágy és a szekrény között van.
Kljuc je iznad telefona. A kulcs a telefon fölött van.
Tasna je u ormaru. A táska szekrényben van.
Pismo je u koverti. A levél a borítékben van.
Kancelarija je u zgradi. Az iroda az épületben van.
Sta je u koferu? Mi van a bőröndben?
Sta je u kutiji? Mi van a dobozban?
Sta ima u novinama? Mi van az újságban?
Dete je u kuhinji. A gyerek a konyhában van.
Deca su u dnevnoj sobi. A gyerekek a nappaliban vannak.
Ljudi nisu u kuci. Az emberek nincs a házban.
Muskarci su u dvoristu. A férfiak a kertben vannak.
Deca jedu u trpezariji. A gyerekek az ebédlőben esznek.
Sta ima novo u Kostolcu? Mi újság a Kostolacban?
Nista specijalno. Semmi különös.
Devojcica je u skoli. A kislány az iskolában van.
Novine su u spavacoj sobi. Az újság a hálószobában van.
Domacica je u dnevnoj sobi. A háziasszony a nappaliban van.
Nema basti u gradu. Nincs kert a városban.
Marko ide u dnevnu sobu da cita novine. Marko a nappaliba megy újságot olvasni.
Idem u kucu. A házba megyek.
Milena ide u restoran. Milena a vendéglőbe megy.
Sutra idemo u Bec. Holnap Bécsbe megyünk.
Sledece nedelje idem na more. A jövő héten tengerre megyek.
Devojka ide u grad da kupi haljinu. A lány a városba megy ruhát venni.
Luka ide u dvoriste da crta drvece. Luka a kertbe megy fákat rajzolni.
Moja moma ide u kuhinju da spremi kafu. Az édesanyám a konyhába megy kávét csinálni.
Moj tata ide na posao da zaradi platu. Az édesapám a munkába megy pénz keresni.
Sta nosite u kuhinju? Mit visz a konyhába?
Sta donosite na posao? Mit hoz a munkába?
Tamo je na stolu. Ott van az asztalon.
Nesto je na knjizi? Van valami a könyvön?
Sta je na drvetu? Mi van a fán?
Od kada ste u Budimpesti? Mióta van Budapesten?
Od kada ste u Madjarskoj? Mióta van Magyarorszagon?
Ovde na drugoj strani. Itt van a másikoldalon.
U ponedeljak stize iz Svedske. Hétfőn érkezik Svédorszagból.
U sledeci petak krecu iz Kostolca. A jövő pénteken indulnak Kostolacból.
Izlazi iz sobe. Kijön a szobából.
Gospodjica izlalzi iz auta. A kisasszony kijön az autóból.
Izlazimo iz kola. Kiszállunk a kocsiból.
Izlazi iz tramvaja. Kiszáll a villamosból.
Nikola ide u prodavnicu. Nikola a boltba megy.
Odakle idete? Honnan jöttök?
Idu iz prodavnice. A boltból jönnek.
Dolazimo iz Kostolca. Kostolacból jövünk.
Ima li broja na vratima. Van szám az ajtón?
On se ukrcava na brod. Felszáll a hajóra.
Mi se penjemo na voz. Felszálunk a vonatra.
Devojka seda dole na klupu. A lány leül a padra.
Dete leze na zemlju. A gyerek lefekszik a földre.
Mi sedamo dole na obalu. Mi leülünk a partra.
On podize papir sa zemlje. Felvesz a papirt a földről.
Podizem pismo sa stola. Felveszem a levelet az asztalról.
Podizem kutiju sa zemlje. Felveszem a dobozt a földról.
Zena ustaje sa stolice. Az aszony feláll a székről.
Devojcica ustaje sa kreveta. A kislány feláll az ágyról.
Dete se spusta sa drveta. A gyerek lemászik a fáról.
Moj sin se penje na sto. A fiam felmászik az asztalra.
Devojcica silazi sa klupe. A kislány lemászik a padról.
Da li je daleko Beograd od Kostolca? Messze van Belgrad Kostolactól?
Da li je daleko Budimpesta od Beca? Messze van Budapest Bécstől?
Stanujete daleko od centra grada? Messze van lakik a belvárostól?
Moja kuca nije daleko od pijace. A házam nincs messze a piactól.
Hotel nije daleko od ambasade. A szálloda nincs messze a követségtől.
Moja mladja sestra je dobila lep poklon od svog muza. A húgom egy szép ajándékot kap a flrjétól.
Moj stariji brat je dobio pismo od supruge. A bátyam levelet kap a feleségetól.
Idem kod stola. Megyek az asztalhoz.
Posle ulazim kod mesara. Azután bemegyek egy henteshez.
Sledeceg meseca idem kod zubara. A jövő hónap megyek fogorvoshoz.
Dete ide dole do reke. A gyerek lemegy a folyóhoz.
Kupujemo piletinu kod mesara. Veszünk csirkét hentesnél.
Kupujemo krastavac i luk kod piljara. Veszünk uborkát és hagymat zöldségnél.
Sedim kod ormara. Ülok a szekrénynél.
Ko ulazi? Ki megy be?
U banku ulazim. A bankba megyek be.
Izlazim iz kuce. Kimegyek a házból.
U krevet lezem. Az ágyba fekszem le.
Stolica je ispred stola. A szék az asztal előtt van.
Stan je u zgradi. A lakás az épületben van.
Knjiga je u biblioteci. A könyv a könyvtárban van.
Dečak ide za Berlin. A fiú Berlinbe megy.
Stolice su pored stola. A székek az asztal melett vannak.
Vrata su tamo iza zida. Az ajtó ott fal mögött van.
Ormar je u drugoj sobi. Szekrény másik szobaban van.
Ja idem u školu stranih jezika. Én nyelviskolaba megyek.
Drvo je između moje kuće i puta. A fa a házam és út között van.
Vino je na drugom spratu. A bor második emeleten van.
Cipele su ispod prozora. A cipő az ablak alatt van.
Sedim i čitam u biblioteci. Ülök és olvasok a könyvtárban.
Sveska je u koferu. A füzet a börőndben van.
Nosim čašu vode na sto. Egy pohar víz az asztalra hozok.
Auto nije ispred kuće. Az autó a ház nincs előtt.
Created by: magyar84
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards