Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Pitanja 1 (telefon)

srpsko - madjarski

szerbülmagyarul
Koja Vam je omiljena knjiga? Melyik a kedvenc könyve?
„1984“ je moja omiljena knjiga. „Ezerkilencszáznyolcvannégy“ a kedvenc konyvem.
Kakvo Vam je porodično stanje? Milyen a családi allapota?
Oženjen sam. Nős vagyok.
Šta pijete u kafiću? Mit iszik a kávézóban?
Kafu sa mlekom i čašu vode pijem u kafiću. Tejeskávét és egy pohar vízet iszok a kávézóban.
U Kostolcu živim? Kostolacban élek.
Gde je Vaš omiljeni kafić? Hol van a kedvenc kávézója?
Omiljeni kafić mi je pored pijace. Zove se Maligan. A kedvenc kávézóm a piac mellett van. Maligan a címe.
Kire hívatkozik?
Pozivam se na prababu. A dédanyámra hivatkozom.
Koje jezike govorite? Milyen nyelvek beszél?
Govorim srpski, engleski i sada mađarski. Beszélek szerbül, angolul és most magyarul.
Koliko košta kafa u tvom gradu? Mennyibe kerül egy kávét a városjaban?
95 dinara košta. Nyolcvanöt dinar kerül.
Kivel él?
Sa suprugom i sinom živim. A feleségemmel és fiammal élek.
Šta radite u kafiću? Mit csinálsz a kávézőban?
Sedim, pijem kafu sa mlekom i čitam novine. Ülök, iszom a tejeskávét és újságot olvasok.
Gde učite mađarski? Hol tanul magyarul?
Kod kuće učim mađarski, na skajpu. Itthon tanulok magyarul, a skajpon.
Kako Vam je ime i kako se speluje? Mi a neve és hogy betűzi?
Jelčić Marko se zovem. J-e-l-č-i-ć M-a-r-k-o. Jelčić Marko a nevem. Je-e-el-če-i-će M-a-er-ka-o.
Da li ste u radnom odnosu? Munkaviszonyban van?
U jednoj američkoj firmi radim. Egy amerikai cégnél dolgozom.
Šta Vam je omiljeno jelo? Mi a kedvenc étele?
Pica je moje omiljeno jelo. A pizza kedvenc ételem.
Vi ste oženjeni? Ön nős van?
Da, oženjen sam. Igen, nős vagyok.
Kada je rođena prababa? Mikor született a dédanya?
1920, aprila 16. je rođena prababa. Ezerkilencszázhúsz, április tízenhatodikán szuletett a dédanya.
Šta Vam je nacionalnost? Mi a nemzetiségű?
Srbin sam. Serb vagyok.
U kući ili stanu živite? Házban vagy lakásban él?
U porodičnoj kući živim. A családi házban élek.
Šta jedete u bifeu? Mit eszik a büfében?
Čizburger i pomfrit jedem. Sajtburgert és sültkrumplit eszek.
Zašto ste došli? Miért jött?
Jer dvojno državljanstvo bih voleo zamoliti. Imam zakazano. Mert kettös állampolgárságot szeretnék kérni. A időpontom van.
Vaš broj telefona? Mi az telefonszáma?
0604431155 je moj broj. A nula-hatvam-negyvennégy-harom-tízenegy-ötvanöt telefonszámom.
Šta jedete i šta pijete ujutru? Mit eszel és mit iszol reggel?
Ujutru jaja jedem i pijem sok od narandže. Reggel tojást eszek és narancslevet iszok.
Neko Vam je bio mađarski državljanin? Valaki volt a magyar állampolgár?
Prababa je samo rođena u Mađarskoj. A dédanyám csak született Magyarországon.
Šta kuvate danas? Mit főzöl ma?
Danas kuvam krompir paprikaš. Ma paprikás krumplit főzök.
Kako Vam se zove otac? Hogy hívjak az apjat?
Bavite se nekim sportom? Kojim sportom? Sportol valamit? Mit sportol?
Da, bavim se sportom, trčim. Igen, sportolok, futok.
Koju srednju školu ste završili? Melyik középiskolát fejezte be?
„Nikola Tesla“ srednja škola, u Kostolcu. „Nikola Tesla“ középiskolat, Kostolacban.
Imate li braće ili sestara? Van testvérje?
Da, imam mlađu sestru. Igen, egy húgom van.
Šta pijete u gostima? Mit iszol vendégségben?
U gostima pijem kiselu vodu. Vendégségben ásványvizet iszok.
Vi, da li ste u braku? Ön házas van?
Da, u braku sam. Igen, házas vagyok.
Koliko dugo učite mađarski? Meddig tanul magyarul?
Više od jedne godine učim mađarski. Több egy évnél tanulok magyarul.
Od koga učite mađarski? Kitől tanul magyarul?
Od nastavnice učim mađarski. Bea joj je ime. U Somboru živi. Tanárnőtől tanulok magyarul. Bea a neve. Szoborban él.
Izvolite, sedite Tessék, üljön le.
Köszönöm szépen.
Devojačko ime prababe? Dédanya lanykori neve?
Milos je devojačko prezime prababe. Milos a dédanyám lanykori neve.
Ko je bio mađar u porodici? Ki volt magyar a családban?
Nema, predak je rođen u Mađarskoj. Nincs, a felmenőm szuletett Magyarországon.
Kakvo vino želite, crveno ili belo? Milyen bort kér, vörös vagy fehéret?
Crveno želim, to veoma volim. Vörösbort kérek, azt nagyon szeretem.
Gde je rođen predak? Hol született a felmenő?
U Gaju je rođena prababa. U Banatu. Gajban született a dédanyám.
Puno radite u poslednje vreme? Sokat dolgozik mostanaban?
Da, puno radim u poslednje vreme. Veoma sam umoran. Igen, sokat dolgozok mostanaban. Nagyon fáradt vagyok.
Kada je rođena Vaša supruga? Mikor született a feleségja?
1986, jul 28. je rođena moja supruga. Ezerkilencszáznyolcvanhát, juliús húszonnyolcdikán, született a feleségem.
Kako ste učili mađarski? U školi? Hogyan tanult meg magyarul? Az iskolában?
Ne u školi. Na skajpu. Nem iskolában, skajpon tanulok.
Koje je boje mađarska zastava? Milyen szinü az magyar zászló?
Crvena, plava, bela. Piros, fehér és zöld.
Vi nešto učite? Šta učite? Ön tanul valamit? Mit tanul?
Da, jezik učim. Voleo bih mađarski da govorim. Igen, nyelvet tanulok. Szeretnék magyarul beszélni.
Šta je Vaša e-mail adresa? Mi az e-mail címe?
Marko.jelcic@gmail.com je moja adresa. Marko(pont)jelcic(kukac)gmail(pont)com az e-mail címem.
Koliko ostajete u Budimpešti? Meddig marad Budapesten?
3 dana ostajem u Budimpešti, posle se vraćam u Kostolac. Harom napig maradok Budapesten, azutan visszamegyek Kostolcbe.
Kada ste rođeni? Mikor szuletett?
1984, septembar 21. Ezerkilencszáznyolcvannégy, september húszonegyedikon.
Šta Vam je zanimanje? Mi a foglalkozása?
Ekonomista sam. Közgazdasz vagyok.
Diplomirani ekonomista? Okleveles közgazdasz?
Šta Vam je omiljeno piće? Mi a kedvenc itala?
Kola mi je omiljeno piće. A kolat a kedvec italom.
Imate li dece? Gyermeke van?
Da, jednog sina imam. Igen, egy fiam van.
Koliko godina ima sin? Hany éves a fia?
Godinu i po dana ima sin. Másfél éves a fiam.
Šta radite? Mit dolgozik?
U jednoj američkoj firmi radim, na internetu. Egy amerikai cégnél dolgozom, a interneten.
Zašto tražite dvojno državljanstvo? Miért kéria kettös allampoglárságot?
Voleo bih da naučim o mađarskoj kulturu. Szeretném a magyar kultúrát tanulni.
Majčino vreme rođenja? Édesanyja születetési ideje?
Mama je rođena 1962, novembra 12. Édesanyam született ezerkilencszázhatvankettö, november tízenkettöt.
Od kada učite mađarski? Mióta tanul magyarul?
Duže od jedne godine. Egy évnél hosszabb ideje.
Više nego 1 godina. Több, mint egy éve.
Kažite par reči o Vama. Mondjon egy pár szót magáról.
Predstavite se. Mutatkozzon be.
Sa kim ste došli? Kivel jött?
Sa suprugom i sinom. Feleségemmel és a fiammal.
Oni traže mađarsko državljanstvo? Önok kérnek magyar állampolgárságot?
Samo moj sin i ja. Csak a fiam és én.
Podaci supražnika – ime, zanimanje, devojačko prezime, ime roditelja. Házastársa adatai – neve, foglalkozása, leánykori neve, szülei neve?
Tražite li i mađarski pasoš? Kérelmezi fogja a magyar útlevelet?
Da, ali možda kasnije. Igen, de tálan későt.
Kada ustajete? Mikor kel fel?
U sedam ustajem. Hétkor felkelek.
Šta radite ujutru kod kuće? Mit csinál reggel otthon?
Ujutru kod kuće prvo pijem kafu, zatim doručkujem. Reggel otthon először iszom kávét, azután reggelizem.
Kada odlazite raditi? Mikor indul dolgozni?
U 9 odlazim da radim. Nyolckor indulok dolgozni.
Kada Vam počinje radno vreme? Mikor kezdődik a munkaideje?
Moje radno vreme počinje u 9. Munkaidőm kezdődik nyolckor.
Gde radite? Hol dolgozik?
Ja od kuće na internetu radim. Én itthonról interneten dolgozom.
Šta radite na radnom mestu? Mit csinál a munkahelyeden?
Radim na kompjuteru na radnom mestu. Számitógépezek a munkahelyen.
Kada idete da ručate? Mikor megy ebédelni?
U 2 sata idem da ručam. Két órakor megyek ebédelni.
Sa kim i gde ručate? Kivel és hol ebédel?
U drugoj sobi ručam sa ženom? A másik szobaban ebédelek a feleségemmel.
Do koliko sati radite? Hany óraig dolgozik?
Radim do 17. Dolgozom tizenhétig.
Šta radite posle posla? Mit csinál munka után?
Posle posla odmaram. Munka után pihenek.
Šta radite kod kuće uveče? Mit csinál otthon este?
Kod kuće uveče gledam tv, sa sinom se igram i odmaram. Otthon este, tévézek, a fiammal játszok és pihenek.
U koliko sati ležete? Hány órakor fekszik le?
U ponoć ležem. Éjfélkor fekszek le.
Koliko sati spavate? Hány órat alszik?
7 sati spavam. Hét órat alszok.
Od kada do kada radite? Mettől meddig dolgozik?
Od 9 do 16 radim. Kilenctől tizenhatig dolgozok.
Koliko je sati? Hány óra van?
9 sati 15 minuta. Nyolc óra tizenöt perc van.
Šta radite sledećeg vikenda? Mit csinál az jövő hétvégén?
Ne znam, možda putujem u Beč. Nem tudom, tálan Bécsbe utazom.
Koji je dan danas? Melyik a nap ma van?
Danas je subota. Ma szombat van.
Koji je sledeći mesec? Melyik az jövő hónap van?
Sledeći mesec je mart. Az jövő hólnap a március.
Koliko kafe popijete dnevno? Hány kávét iszik egy nap?
Sigurno, četiri ili pet kafa pijem. Biztosan négy vagy öt kávét iszom.
Koliko dinara je bila karta za predstavu? Hány dinar volt a jegy az előadás?
400 dinara je bila karta. Négy szaz dinar volt a jegy.
Šta biste voleli da radite sledećeg vikenda? Kada, gde i sa kim? Mit szeretne csinálni a következö hétvégén? Mikor, hol és kivel?
Sledećeg vikenda bih voleo da idem na izlet sa porodicom. Možda subota prepodne, na obalu dunava. A következö hétvégén szeretnék kirandulni a családdal. Tálan szombat délelőtt a Duna-portan.
Šta ćete danas uveče raditi? Kuda ćete ići i sa kim? Mit fog ma este csinálni? Hová fog menni és kivel?
Danas uveče ću večerati sa ženom i sinom. Ma este fogok vacsarolni a feleségemmel és fiammal.
Volite da kuvate? Szeret főzni?
Da, volim. Igen, szeretek.
Šta volite da kuvate? Mit szeret főzni?
Picu i pileći paprikaš volim da spremam. Pizzatat és csirkepaprikást szeretek főzni.
Kada obično kuvate? Mikor szokott főzni?
Obično kuvam kada mi žena radi. Szoktam főzni mikor a feleségem dolgozik.
Čitate li obično? Šta volite da čitate? Szokott olvasni? Mit szeret olvasni?
Da, često čitam. Volim sve da čitam. Igen, gyakran olvasok. Szeretek minden olvasni.
Volite li u bioskop da idete? Szeret moziba járni?
Da, obožavam da idem u bioskop. Igen, imádom moziba járni.
Koji jezik biste voleli da naučite? Milyen nyelven szeretne tanulni?
Mađarski i švedski bih voleo da naučim. Magyarul és svédul szeretnék tanulni.
Volite li da postanete poznati? Zašto? Szeretne híres ember lenni? Miért?
Ne, jer samo želim normalan život. Nem, mert csak szeretnék normalis élet.
Obično gledate televiziju? Szokott tévét nézni?
Da, obično gledam televiziju. Igen, szoktom tévét nézni.
Kakve tv programe volite gledati? Milyen tévét programokat szeret nézni?
Sportske programe i političke programe volim gledati. Sport programokat és politikai programokat szeretek nézni.
Obično na koncerte idete? Szokott koncertre járni?
Da, obično na koncerte idem. Igen, szoktom koncertre járni.
Kakvo je vreme danas? Milyen idő van ma?
Danas je dobro vreme. Ma jó idő van.
Danas je loše vreme. Ma rossz idő van.
Danas pada kiša. Ma esik az eső.
Danas pada sneg. Ma esik a hó.
Danas sija sunce. Ma süt a nap.
Kakvo je vreme bilo juče? Milyen idő volt tegnap?
Kakvo će vreme biti sutra? Milyen idő lesz holnap?
Sa čime idete raditi? Mivel jár dolgozni?
Ja kod kuće radim. Én itthon dolgozom.
Obično taksijem putujete? Ako da, kada? Szokott taxival utazni? Ha igen, mikor?
Retko taksijem putujem, samo kada hoću piti. Ritkan taxival utazni, csak mikor akarok inni.
Putovali ste već u neku evropsku državu? Utazott már valamelyik európai országba?
Da, putovao sam u Švedsku. Igen, utazottom Svédorzságba.
Kada ste putovali u Švedsku? Mikor utazott Svédországba?
Prošle godine sam putovao. A tavaly utazottom.
Poznajete li mađarsku kulturu, tradiciju, muziku i folklor? Ismeri-e a magyar kulturális hagyományokat, zenét, néptáncokat?
Ne, ali bih voleo upoznati. Nem, de szeretnék ismerni.
Ko je Vaš rođak, po kome tražite mađarsko državljanstvo. Ki a felmenője, aki után kérelmezi a magyar állampolgárságot?
Majčina ili očeva strana? Anyai vagy apai ágon?
Očeva strana, prababa Apai ágon, dédanyám.
Created by: magyar84
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards