Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Termini 1

srpsko - madjarski

szerbülmagyarul
Danas je ponedeljek. Ma hétfő van.
Danas je petak. Ma péntek van.
Danas je subota, ne radim. Ma szombat van, nem dolgozom.
Milena sedi u kaficu i cita knjigu. Milena egy kávézóban ül és könyvet olvas.
Jednu kafu molim. Egy kávét kérek.
Kakvu kafu zelite? Ima produzena kafa, kafa sa mlekom... Melyen kávét kér? Van hosszú kávé, tejeskávé...
Jos nesto? Még valamit?
Nesto slatko takodje zelim. Imali cokoladne torte? Valami édeset is szeretnék. Csokitorta van?
Dobro, onda jedno parce torte sa sirom molim. Jó, akkor egy szelet sajttorta kérek.
Ucim madjarski u skoli jezika, zato sada pisem domaci zadatak. Magyarul tanulok egy nyelviskolában, ezért most házi feladatot írok.
Oprostite da platim. Elnézést, fizetnék.
Izvolite racun. Tessék a számla.
Sta ima novo? Mi újság?
Sve je u redu. Malo sam umaran, jer u poslednje vreme puno radim i sportom se bavim takodje. Minden rendben. Kicsit fáradt vagyok, mert mostanában sokat dolgozom és sportolok is.
Sada trazim skolu jezika. Most keresek nyelviskolát.
Jedem sendvic i tortu takodje. Eszem szendvicset és tortát is.
Jedem paradajz, ali krastavac ne. Eszem paradicsomot, de uborkat nem.
Sunku ili piletinu jedem, ne znam. Sonkat vagy csirkiet eszem, nem tudom.
Ako sam veoma gladan, uvek meso jedem. Ha nagyon éhes vagyok, mindig húst eszem.
Koliko je 20 i 70? Mennyi húsz meg hetven?
20 i 70 je 90. Húsz meg hetven az kilencven.
Koliko je 43 i 22? Mennyi negyvenhárom meg húszonkettö?
43 i 22 je 65. Negyvenhárom meg húszonkettö az hatvanöt.
Ja u Kostolcu zivim, u porodicnoj kuci stanujem, Én Kostolacban élek, a családi házban lakom.
Kuca je dovoljno velika, ukupno 120 kvadratnih metarai veoma je lepa i moderna. A ház elég nagy, összesen százhüsz négyzetméter és nagyon szép és divatos.
Vi ste Srbin, zar ne? Ön szerb, ugye?
Trenutak molim. Egy pillanat kérem.
Kakav je hotel? Skup? Milyen ez a szálloda? Drága?
Dovoljno jeftin. Cist i udoban. Elég olcsó. Tiszta és kényelmes.
Oprostite gospodine. Bocsánat uram. / Elnézést uram.
Vi ste doktor? Ön az orvos?
Da, to sam. Igen, az vagyok.
Oprostite gospodjo, gde je telefon? Bocsánat asszonyom, hol van a telefon?
Dobro govorite madjarski. Jól beszél magyarul.
Hvala, ali samo malo govorim madjarski. Köszönöm, de csak egy kicsit beszélek magyarul.
Nazalost, ne govorim nemacki. Sajnos, én nem beszélek németül.
Koliko da platim? Mennyit fizetek?
Izvolite. Tessék.
Cao Milena, kuda ides? Szia Milena, hova mész?
Dobar dan gospodine, kuda idete? Jó napot uram, hova megy?
Ja samo dovde idem, na fakultet. Én csak ide megyek, az egyetemre.
Da li ovaj tramvaj ide na trg Slavija? Ez a villamos megy a Slavia térre?
Da li ovaj autobus ide za Beograd? Ez a busz megy a Belgradba?
Ovaj ne ide tamo. Ez nem megy oda.
Na Moskva trg ide. Ez a Moskva térre megy.
Da li ovaj bus ide u Partizansku ulicu? Ez a busz megy a Partizanska utcaba?
Bus sa kojim brojem ide za Beograd? Hanyas busz megy a Belgradba?
Sedmica bus ide za Beograd. A hetes busz megy a Belgradba.
Neke lagane, letnje cipele trazim. Egy könnyű nyári cipőt keresek.
Koliko kosta? Mennyibe kerül?
Kuda ide ovaj bus? Hova megy ez a busz?
I koji broj ide na Slavija trg? És hányas megy a Slavia térre?
Mi takodje tamo idemo, trazimo stan. Mi is oda megyünk, lakást keresünk.
Stan nije los, ali je veoma daleko. A lakás nem rossz, de nagyon messze van.
Kupaliste je veoma lepo, ali je daleko. A strand nagyon szép, de messze van.
Ja blizu stanujem. Én közel lakom.
Ja daleko stanujem. Én messze lakom.
Iznajmicemo stan zajedno. Fogunk bérelni egy lákast együtt.
Iznajmljujemo stan zajedno. Dobro? Bérelünk egy lakást együtt. Jó?
Nije losa misao? U redu. Nem rossz gondolat. Rendben van.
Radije u Svedskoj. Inkább Svedorszagban.
Radije pivo. Inkább sör.
Dvoriste u kuci ima? Kertes házban van?
Ne, nema dvorista. Nem, nincs kert.
Naravno da ima. Természetesen van.
Stan je u desetospratnoj zgradi. A lakás egy tízemeletes épületben van.
90.000 forinti mesecno. Kilencvenezer forint havonta.
Ima telefon? Van telefon?
Veoma dobar saobracaj, blizu je metro. Nagyon jó a közlekedés, közel van a metro.
Prijatna okolina? Kellemes a környék?
Nazalost ne veoma. Sajnos nem nagyon.
Ljubim ruku! Kezét csókolom!
Ovo je predsoblje. Nije veliko. Ez az előszoba. Nem nagy.
Ovde nema stvari, samo jedno ogledalo. Itt nincsenek bútorok, csak egy tükör van.
Ovo je kupatilo? Ez a fürdőszoba?
Ne, to je wc. Nem, az a vécé.
Kupatilo je ovde, nalevo. A fürdőszoba itt van, balra.
Kupatilo ima veliku kadu, tus i umivaonik. A fürdőszoba van egy nagy kád, zuhany és mosdó.
Ovo je dnevna soba i ovo trpezarija. Ez a nappali és az ebédlő.
Ovo je casa. Ez a pohár.
Ovo je kauc. Ez a kanapé.
Ovo je Madjarska ambasada? Ez a magyar követség?
Ima li tople vode? Van meleg víz?
Ima li cokoladne torte? Van csokitorta?
Ima li braon secera? Van barna cukor?
Svidja Vam se stan? Tetszik a lakást?
Svidja Vam se Madjarska? Tetszik Magyarorszag?
Ovo je predsoblje, preko je kupatilo i wc. Ez az előszoba, szemben van a fürdőszoba és a vécé.
Tamo je dnevna soba. Az ott a nappali.
Nadesno je jedna soba, spavaca soba, a druga je radna soba. Jobbra az egyik szoba a hálószoba, a másik a dolgozószoba.
Nekada citam u spavacoj sobi. Néha olvasok a hálószobában.
Postoji prizemlje i jedan sprat, ali jos uvek samo u prizemlju zivimo. Van földszint és egy emelet, de még mindig csak földszinten élünk.
Televizor je u dnevnoj sobi. A televizió a nappaliban van.
Hocu da citam knjigu. Akarok könyvet olvasni.
Hocu da pisem pismo. Akarok levélet írni.
Created by: magyar84
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards