Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

trávičák 2

QuestionAnswer
všeobecná charakteristika tráviacej trubice- stačí vrstvy mucosa, submucosa, muscularis externa, serosa/adventicia
tunica mucosa všeobecne (TM) LE- vrstevnatý dlaždicový nerohovatejúci//jednovrstevný cylindrický LPM- ŘKV, cévy, nervy, žlázky LMM- hladká svalovina, 2vrstvy- cirk. (in), long. (out)
tunica submucosa všeobecne (TSM) ŘKV, cévy plx. submucosus Meissneri
tunica muscularis externa 2 vrstvy svaloviny (hladká/žíhaná)- cirkulárna (in), longitudinálna (out) plx. myentericus Auerbachi
jícen- TM- LE, LPM, LMM LE- vrstevnatý dlaždicový nerohovatejúci LPM- ŘKV, cévy, nervy- zriasenie lumina (hviezdicovité) LMM- iba LONGitudinálna vrstva
jícen TSM řkv, žlázky - mucinózní, v blízkosti hranice so žalúdkom žilní pleteně- jícnové varixy
TMEx žíhaná aj hladká - určujeme úsek
časti žalúdka kardie, fundus, corpus, pylorus
TM žaludku útvary+LE areae gastricae (fundus&corpus) foveolae gastricae- žlázky LE- 1vr. cylindrický hlenotvorný (tvoria neutrálny hlen=ochrana)
epitel (bunky) foveol mucinózní bb. povrchového epitelu mucinózní bb. krčku nediferencované kmenové bb. (entero)endokrinní bb.
LPM žaludku řkv+žlázky gll. cardiace (mucin) gll. gastricae propriae (špeciálne) gll. pyloricae (mucin)
TMEx 2-3vrstvy, šikmá, cirkulárna, longitudinálna plx. myentericus
funkcie epitelu sekrečná, krycia a resorpčná f.
bunky v gl. cardiacae mucinózní (hlen, lysozym), endokrinní (serotonin)
bunky gl. gastricae propriae hlavní (pepsinogen, lipáza), krycí (HCl, intri. faktor), endokrinní (serotonin, glukagon, VIP)
bunky gl. pyloricae mucinózní (hlen, lysozym), endokrinní (gastrin, somatostatin)
bunky hlavné - ultraštruktúra + čo vyrábajú v SM- bazofilné, menšie, tvoria skupinky v EM- pepsinogenní granula, hojné gER tvorba- pepsinogen, lipáza
bunky krycie - ultraštruktúra + čo vyrábajú v EM - intercelulárne kanálky, mitochondrie produkt- HCL, intrinzitný faktor (viaže vit. B12), bikarbonátové ionty
typy zväčšenia (úpravy) povrchu v tenkom čreve 1. Kerckringovy řasy (TM aj TSM) 2. Střevní klky (LE a LPM) 3. Mikroklky (výbežky plasmalemy)
Lieberkuhnovy krypty - bunky enterocyty, pohárkove bb., enteroendokrinní, kmenové bb., Panethovy bb
čo robia enterocyty? vstrebávajú (cukry, AMK, mastné kys., elektrolyty, vodu...) tvoria sekrečný protein, kt. chárni Ig A (podiel na imunite)
príklady hormónov produkovaných DNES bb v trávičáku cholecystokinin, motilin, sekretin, VIP, somatostatin
čo robia a kde sú Panethove bb? skladujú v granulách lyzozómy=> chránia črevo pred patogénmi sú v Lieberkuhnovych kryptách
čo sa podiela na opore klku a čo na jeho rytmickom zkracovaní? opora- aktínové filamenta skracovanie- snopečky hladkej svaloviny v pozdĺžnej ose
čím sa rozbíjajú cukry (polysacharidy) na mono (aby mohli byť vstrebané enterocytmi) slinnou a pankreatickou amylázou na disacharidy disacharidázou (v glykokalix) na mono
čím sa rozbíjajú bielkoviny (aby mohli byť vstrebané enterocytmi) žalúdok- denaturácia HCl, hydrolýza pepsinom črevo- dipeptidázy na mono
hlavný diferenciálny znak duodena Brunerovy žlázy v TSM menej K. řas, klky štíhle listovité, krypty- málo, ústia do nich B. žlazy
hlavný diferenciálny znak jejuna početné K. řasy, Panethovy bb v kryptách klky prstovité
hlavný diferenciálny znak ilea kyjovité klky, Peyerovy pláty (LPM aj TSM), M-bunky
aké sú a čo tvoria Brunerovy žlázky? čisto mucinózne tvoria alkalický sekret-optimalizuje pH, aktivuje pankreatické enzýmy
charakteristické veci hrubého čreva (čo má a čo nemá) nie sú: klky ani Panethove bb. sú: L. krypty- hlboké až po LMM
TM hrubého čreva LE- enterocyty+ pribúdajúce viac a viac pohárkových bb. LPM- lymfatická infiltrácia
čím sú tvorené taenie a aký makroskopický znak vytvárajú tvorené zosilenou longitudinálnou vrstvou TMEx tvoria haustra
funkcia hrubého čreva 1. absorbcia vody a zahusťovanie feces 2. produkce hlenu
bunky v Lieberkuhnovych kryptách colon enterocyty, pohárkové bb, nediferencované kmenové bb, enteroendokrinní
ktorú vyrstvu vypĺňajú lymfatické uzlíky v apendixe? LPM a zasahujú až do 2/3 TSM rozrušujú LMM
3 časti análneho kanálu zona columnaris, intermedia, cutanea
epitel zona columnaris 1 vrstevný cylindrický resorpčný, má LMM
epitel zona intermedia vrstevnatý plochý nerohovatejúci, nie je LMM
anulus haemorrhoidalis- čo ho podmieňuje? vv. haemorrhoidales int. a m. sphinkter ani int
aké žlázky sú v zona columnaris žiadne
aké žlázky sú v zona intermedia
epitel zona cutanea vrstevnatý dlaždicový tence rohovatejúci- epidermis silne pigmentovaná
aké sú adnexa v zona cutanea vlasové folikuly, mazové žlázky, cirkumanální aromatické žl., potní žl.
sval a vény v zona cutanea vv. haemorrhoidales ext. m. sphinkter ani ext.
Created by: Katkab
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards