Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

trávičák 1

QuestionAnswer
3 typy sliznice v dutine ústnej+kde je 1. základná (skoro všade) 2. mastikačná (gigiva, tvrdé patro) 3. špecializovaná (jazyk-dorsum)
3 časti rtu 1. kožní 2. červeň 3. slizniční
epitel vsunutých vývodov 1 vrstevný kubický (alebo plochý)
epitel žíhaných vývodov 1 vrstevný kubický s bazálním žíhaním
kam ústi sekret z Gianuzziho lunuly do lumina mucinóznych tubulov
epitel hlavného vývodu slinných žliaz vrstevnatý aj viacradý cylindrický. Tesne pri výstupe vrstevnatý plochý nerohov.
kde sú myoepitelové bb. okolo sekrečných oddielov a vsunutých vývodov
hlavný vývod parotis- názov a kde ústi Stenonův, 2. molár horný
hlavný vývod submandibularis- názov+ústie Whartonův, frenullum linguae
hlavný vývod sublingualis- názov a kde ústi Bartholiniho, spodná časť jazyka, blízko Whartonovho
malé slinné žlazy- kde a aké zmiešané- bukální, labiální, gl. apicis linguae mucinózne- palatinální, glossopalatinální, Weberovy serózní- Ebnerovy
Jazyk- T. mucosa dorsum- vrstevnatý dlaždicový nerohov. modifikovaný prít. papil= špeciálny ventral- základný
jazyk- LPM dorsum- silnejšia, tvorí papily, žlázky- Ebnerovy, Weberovy ventral- tenšia, gl. apicis linguae
druhy papil+kde nitkovité- rohovatejú, najviac, NIKDY chuťové poháriky (CHP) houbovité- málo, veľké, môžu byť CHP hrazené- sulcus terminalis linguae, Ebnerovy žl., CHP! listovité- rudimentární, na hranách jazyka, CHP
Ebnerovy žlázky- kde+aké ústia do brázdy hrazených papil, čiste serózní
Weberovy žl. - kde+aké úštia do tonsilárnych krýpt, čiste mucinózní
chuťové poháriky- kde najčastejšie hrazené papily (50%)
bunky v chuťovom poháriku zmyslové, podporné, bazálne
zmyslové bb. chuťového pohárika sú aký typ zmyslových buniek (primárne alebo sekundárne) sekundárne - nemajú axon, odvod vzruchu dendritom iného neuronu
obsah granul sekrečných bb chuť. pohárika glykosaminglykany
čo robia bazálne bb. chuť. pohárika mitotická aktivita, sú to adultní KB
Created by: Katkab