Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lietuvos istorija

Svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai

KlausimasAtsakymas
Kokiuose analuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas? Kvedlinburgo
Lietuvos karalius Mindaugas
Kuris LDK kunigaikštis pasirašė Krėvos uniją? Jogaila
Valstybė, iš kurios lietuviai priėmė krikštą Lenkija
Lietuviškas Griunvaldo mūšio pavadinimas Žalgiris
Pirmos lietuviškos knygos pavadinimas Katekizmas
Kas pirmą kartą paminėjo 98 m. aisčius? Tacitas
Miestas, kurį kunigaikštis Gediminas 1323 m. mini savo laiškuose Vilnius
Kaip vadinasi unija, sudaryta 1569 m.? Liublino
Koks reikšmingas objektas 1579 m. atsirado Vilniuje? Universitetas
Kunigaikščio Vytauto dėdės vardas Algirdas
Kaip vadinasi svarbus LDK dokumentas, pasirašytas 1529 m.? Statutas
Valstybė, dalyvavusi visuose ATR padalijimuose Rusija
Teritorija, pakrikštyta 1413 m. Žemaitija
Barboros Radvilaitės anytos vardas Bona
Baltų gentis Lietuviai
Suvažiavimas, kuriame Vytautui pasiūlyta tapti Lietuvos karaliumi Lucko
Piliakalnis Skuodo rajone, minimas vikingų sagose Apuolė
Mindaugo sostinė Voruta
Kas išaiškino Gedimino sapną apie Geležinį vilką? Lizdeika
Sąmokslo prieš karalių Mindaugą dalyvis Daumantas
Karaliaus Mindaugo karūnavimo mėnuo Liepa
Aukščiausias valstybės įstatymas Konstitucija
Mėnuo kada minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena Vasaris
Created by: Gintare