Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lietuvos istorija

Svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai

KlausimasAtsakymas
Kokiuose analuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas? Kvedlinburgo
Lietuvos karalius Mindaugas
Kuris LDK kunigaikštis pasirašė Krėvos uniją? Jogaila
Valstybė, iš kurios lietuviai priėmė krikštą Lenkija
Lietuviškas Griunvaldo mūšio pavadinimas Žalgiris
Pirmos lietuviškos knygos pavadinimas Katekizmas
Kas pirmą kartą paminėjo 98 m. aisčius? Tacitas
Miestas, kurį kunigaikštis Gediminas 1323 m. mini savo laiškuose Vilnius
Kaip vadinasi unija, sudaryta 1569 m.? Liublino
Koks reikšmingas objektas 1579 m. atsirado Vilniuje? Universitetas
Kunigaikščio Vytauto dėdės vardas Algirdas
Kaip vadinasi svarbus LDK dokumentas, pasirašytas 1529 m.? Statutas
Valstybė, dalyvavusi visuose ATR padalijimuose Rusija
Teritorija, pakrikštyta 1413 m. Žemaitija
Barboros Radvilaitės anytos vardas Bona
Baltų gentis Lietuviai
Suvažiavimas, kuriame Vytautui pasiūlyta tapti Lietuvos karaliumi Lucko
Piliakalnis Skuodo rajone, minimas vikingų sagose Apuolė
Mindaugo sostinė Voruta
Kas išaiškino Gedimino sapną apie Geležinį vilką? Lizdeika
Sąmokslo prieš karalių Mindaugą dalyvis Daumantas
Karaliaus Mindaugo karūnavimo mėnuo Liepa
Aukščiausias valstybės įstatymas Konstitucija
Mėnuo kada minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena Vasaris
Created by: Gintare
Popular Standardized Tests sets

 

 



Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards