Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden 1 & 2 h4.3

Klas 1KGT h4.3

QuestionAnswer
concentreren je aandacht op één ding richten
digitaal de manier waarop de computer werkt: met getallen
discussiëren met elkaar praten over een onderwerp waarover ieder een andere mening heeft
fanatiek heel erg enthousiast, met veel inzet
internationaal waar verschillende landen mee te maken hebben
investeren in geld of tijd besteden aan
de leek iemand die weinig weet van een bepaald vak of onderwerp
nationaal wat te maken heeft met één land
de obsessie de overdreven belangstelling voor iets
profiteren voordeel halen uit
tevens ook
tijdens op het moment van, gedurende
aan het oog onttrekken onzichtbaar maken
bovendien trouwens, ook
de collectie de verzameling
compleet alles is er
gewaagd spannend, gevaarlijk
grondig behoorlijk, flink, goed
in oorspronkelijke staat zoals iets in het begin was
modern van deze tijd
de poging het proberen
het risico het gevaar
uiteraard natuurlijk
uitstallen neerzetten om te laten zien
verklaren 1 uitleggen 2 plechtig vertellen