Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woorden 1 & 2 h3.3

Klas 1KGT h3.3

QuestionAnswer
afgunstig jaloers
beangstigend het maakt je bang
effectief dat zijn doel bereikt
ervaren voelen, beleven, meemaken
gevleid vereerd, trots
glunderen stralend glimlachen
hoewel ook al (geeft een tegenstelling aan)
inspecteren kijken of het klopt, controleren
de nakomeling het kind, het nageslacht
negeren doen alsof het er niet is
spontaan zonder na te denken, zoals het in je opkomt
het vermogen 1 het kunnen van iets, de kracht 2 het geldbedrag, de waarde
weigeren niet doen, niet accepteren
de aanleiding de reden, de oorzaak
extreem heel erg, uitzonderlijk
de fobie de ziekelijke angst
immers toch, namelijk
inmiddels ondertussen
lijken een bepaalde indruk geven
nauw 1 sterk, hecht 2 heel smal3 precies
nerveus zenuwachtig
produceren maken
uniek uitzonderlijk, waar er maar één van is
voorkomen zorgen dat het niet gebeurt
de vrees de angst
zodra zo gauw als