Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zkratky taktika

Použití dopravního letectva AČR

ZkratkaAnglickyČesky
ACHE Air Cargo Handling Equipment Prostředky pro manipulaci s nákladem letadla
ADP Automatic Data Processing Automatické zpracování dat
AE/AEROMEDEVAC Aeromedical Evacuation Vzdušný zdravotnický odsun
AEC Aeromedical Evacuation Crew Posádka vzdušného zdravotnického odsunu
AECC Aeromedical Evacuation Control Centre Středisko řízení vzdušného zdravotnického přesunu
ALCE ACO Logistic Control Element Řídicí prvek logistiky ACO
AMCC Allied Movement Coordination Centre Spojenecké středisko pro koordinaci přesunů
AMO Air Movements Operations Operace vzdušných přesunů
APOD Airport of Debarkation Letiště pro vykládání
APOE Airport of Embarkation Letiště pro nakládání
AT Air Transport (Airlift, Air Movement) Vzdušná přeprava
ATAB Air Transport Allocations Board Orgán pro přidělování vzdušné přepravy
AT(L)CC Air Transport (Lift) Coordination Centre Středisko pro koordinaci vzdušné přepravy
ATD Actual Time of Departure Skutečný čas odletu
ATO Air Terminal Operation Letištní dispečink vzdušného (leteckého) personálu
ATO/C Air Terminal Operation Centre Operační středisko vzdušného (leteckého) terminálu
ATUFT Aircraft Taken Up From Trade Pronajmutá civilní letadla
CATO Combined Air Terminal Operations Letištní dispečink mnohonárodního vzdušného (leteckého) terminálu
CCT Combat Control Team Skupina Bojového řízení
CEPC Civil Emergency Planning Commitee Výbor pro civilní nouzové plánování
CJ4 Combined Joint Logistics Společný mnohonárodní prvek logistiky
DOB Deployed Operating Base Rozvinutá operační základna
DV Distinguished Visitor Důležitý (významný) návštěvník (host)
DZ Drop Zone Prostor vysazení osob a shozu nákladu na padácích
EET Estimated Elapsed Time Předpokládané trvání letu
ERO Engine Running on/of Load Nakládání a vykládání letadla s motory za chodu
ETA Estimated Time of Arrival Předpokládaný (odhadovaný) čas příjezdu (příletu)
ETD Estimated Time of Departure Předpokládaný (odhadovaný) čas odjezdu (odletu)
EZ Extraction Zone Prostor shozu nákladu vytaženímb
GAT General Air Traffic Všeobecný (celkový) letový provoz (podle ICAO)
GLO Ground Liason Officer Styčný důstojník pozemních sil
GPS Global positioning System Globální polohový systém (globální systém určování polohy)
HAHO High Altitude High Opening Otevření padáku) při vysazování z velké výšky ve velké výšce
HALO High Altitude Low Opening Otevření padáku) při vysazování z velké výšky v malé výšce
HVAA High-Value Air Assets Vzdušný prostředek vysoké hodnoty
IATA International Air Transport Association Mezinárodní asociace leteckých přepravců
ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IEF In-transit Evacuation Facility Tranzitní místo zdravotnického odsunu
IMC Instrument Meteorological Conditions Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
ISAF International Security Assistance Force Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly
ITAS Intra Theatre Air Transport System Systém vzdušné přepravy na bojišti
JHQ Joint Headquarters Společné velitelství
JLSG Joint Logistic Support Group Společná skupina logistického zabezpečení
JTMS Joint Theatre Movements Staff Štáb společných přesunů na válčišti
LACM Leading Aeromedical Crew Member Vedoucí posádky vzdušného zdravotnického odsunu
LZ Landing Zone Pásmo přistání (prostor vysazení)
MHE Material Handling Equipment Prostředky pro manipulaci s materiálem
MNDDP Multinational Detailed Deployment Plan Podrobný plán rozvinutí mnohonárodnostních sil
MOVSITREP Movement Situation Report Hlášení o situaci při přesunu
MTCC Movement and Transportation Coordination Cell Skupina pro koordinace přesunů a přepravy
M&T Movement and Transportation Přesuny a přeprava
NRF NATO Response Force Síly reakce NATO (reagování)
OMF Original Medical Facility Zdravotnická etapa první pomoci
PECC Patient Evacuation Control Centre Středisko řízení evakuace pacientů
RALCC Regional Airlift Coordination Centre Regionální koordinační středisko vzdušné přepravy
RWY Runway Vzletová a přistávací dráha
SAO Special Air Operations Speciální vzdušné operace
SAO Supporting Air Operations Podpůrné vzdušné operace
SEAD Suppresion of Enemy Air Defences Potlačení protivzdušné obrany nepřítele
SF Special Forces Speciální síly
SITREP Situation Report Situační hlášení
Strat AT Strategic Air Transport Strategická vzdušná přeprava
Tac AT Tactical Air Transport Taktická vzdušná přeprava
TALO Tactiacal Air Land Operation Taktické vzdušné výsadkové operace
TCT Tactical Carriage of Troops Taktická vzdušná přeprava jednotek
UN United Nations Organizace Spojených národů
USCENTCOM United States Central Command Centrální vojenské velitelství Spojených států amerických
VMC Visual Meteorological Conditions Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
A4 Logistics Oddělení logistiky
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards